TYT Felsefe: Sanat Felsefesi TEST - 1


Sanat Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Sanat Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sanat Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sanat Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Sanat Felsefesi TEST - 1
1.
Güzellik yalnızca sanat felsefesinin değil, estetiğin de konusudur. Sanat felsefesi yalnızca sanat eserlerinde­ki güzellikleri konu edinirken estetik hem sanat eser­lerindeki hem de doğadaki güzellikleri konu edinir. Diğer bir deyişle sanat felsefesi estetiğin bazı konu­larını kapsar.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşıla­maz?
Doğru Cevap: "B" Sanat felsefesi ve estetik arasında karşılıklı yardım-laşma vardır.
Soru Açıklaması
2.
Renk renk ağaç ve çiçeklerle dolu bir bahçeyi, yapmayı düşündüğü villa için inceleyen bir insanın tavrı estetik tavır değildir. Buna karşın aynı bahçeyi oradaki çiçek ve ağaçların güzelliğini, renk ve biçim uyumunu anla­mak için inceleyen kişinin tavrı estetik tavırdır.

Buna göre, estetik tavrın belirleyici özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nesnelere herhangi bir fayda gözetmeyen beğeni duygusuyla yönelme
Soru Açıklaması
3.
Sanatçı taklit eden değil, yaratandır. O, doğada ham madde olarak bulunan var olanı kendine özgü bir tarz ile şekillendirerek sanat eserini ortaya çıkarır. Dolayısıyla sanat eseri, doğada bulunmayan, insan tarafından yaratılmış ve biricik olan eserdir. Bununla birlikte, insan tarafından yaratılmış olan her eserin, sanat eseri olarak nitelendirilemeyeceği de açıktır.

Bu parçada sanat eserinin hangi özelliği vurgulan­maktadır?
Doğru Cevap: "A" Özgün bir yaratım
Soru Açıklaması
4.
Plotinos'a göre güzel, Tanrı'nın saydamlığıdır ve ondan, ancak ruhun arınmasıyla pay alınır. Ona göre, madde kendi kendine güzel değildir, idealarla aydın­lanma oranı kadar güzeldir.

Plotinos'un bu açıklaması hangi felsefe sorusunun cevabı olabilir?
Doğru Cevap: "E" Güzelin anlamı ve kaynağı nedir?
Soru Açıklaması
5.
Yaşadığımız evrendeki varlıklar birer görüntüden ibarettir. Halbuki bunların aslı görünmeyen ve değiş­meyen bir evrendedir. O evreni biz akılla kavrarız. İçinde yaşadığımız dünya bu değişmez idealar dünyasının yansımasıdır. İnsan akıl penceresiyle bu "idea"lar evrenine bakar, değişen nesnelerden de­ğişmez "idea"lara yükselir. Böylece "güzel"in özüne katılır, ondan pay alır. Güzel ancak böyle anlaşılır. İşte sanatçı "idea"lar dünyasında bulunan değişmez ve sonsuz güzelliği taklit ederek sanat eserini meydana getirir.

Platon'un bu parçada savunduğu sanat düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gerçek sanat gerçek varlıklar olan ideaların taklit edilmesiyle oluşur.
Soru Açıklaması
6.
İngiliz düşünürü Shaftesbury'e göre, güzelliği belirleyen en önemli öğe doğruluktur. Nasıl doğru ölçüler ve uyum müziğin güzelliğini oluşturursa, doğru orantılar da mimari bir yapıtı güzel kılar. Doğruluk var­lığın, evrenin yapısını, iç sayılarını ifade eder.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Güzelliğin kaynağında doğruluk vardır.
Soru Açıklaması
7.
Estetik yargılarda gördüğümüz şey, bu yargıların nes­nelliğe dayanmadığı, doğruluk veya yanlışlıkla ilgi­lerinin olmadığıdır. Örneğin, "Dede Efendi'nin Neva­kar'ı güzeldir." dediğimde burada bir bilgisellik söz konusu olmayıp, herhangi bir yargının doğruluğu ya da yanlışlığı da söz konusu değildir. Bu beste güzel olduğu kadar çirkin de olabilir. Başka bir deyişle, güzel­lik o objenin kendisinde olan bir nitelik olmayıp benim ona yüklediğim öznel bir niteliktir.

Bu parçada savunulan temel görüş aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sanat yargıları nesnel değil, öznel yargılardır.
Soru Açıklaması
8.
Sanat, sanatçının ömrü boyunca çevresinden aldığı izlenimlerle başlar. Bu izlenimleri sanatçının ruhu önce ayıklar, düzenler, sonra da sentez yapar. Daha sonra bu sentezi bir ifadeye dönüştürür. Bundan sonraki aşa­mada sanatçı ruhunda oluşan bu ifadeye bir de haz (zevk) duygusu katılır. Son aşamada ise bu estetik olgu bir ifadeye, bir dile büründürülür. Bu dil de yine sanatçının ruhunda oluşur, ama bu oluşum da bir kez gerçekleşir. Sanatçı istese de bir daha aynı ifadeye ulaşamaz.

B. Croce'un yukarıda açıklanan görüşleri hangi felsefe sorusunun karşılığı olabilir?
Doğru Cevap: "A" Sanatın oluşum süreci ve anlamı nedir?
Soru Açıklaması
9.
Bir bisiklet ya da bir fizik kitabı sanat eseri değildir. Ni­ tekim sanat sözcüğünün geniş anlamda kullanılmasın­dan doğan sakıncayı önlemek için günlük dilde yarar amacı taşıyan nesnelerin üretilmesine "zanaat", hoşa giden biçimler oluşturma etkinliğine de "güzel sanatlar" denmiştir.

Buna göre, bir nesneyi sanat eseri yapan nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsanlara duygusal hazlar vermesi
Soru Açıklaması
10.
Ressam resim yapar, müzisyen müzik eseri besteler, şair şiir yazar. Bu sanatçıların tümü varlığa, nesne ve olaylara kendi sanatçı duyarlılıklarıyla yaklaşır, ona göre algılar ve içindeki bu algılamasını somutlaştırır. Ancak bu eserler diğer insanlara hitap eder. Ben ve diğer insanlar ressamın, müzisyenin, şairin ve diğer sanatçıların ortaya koyduğu eserler içimizde birtakım kıpırtılar oluşturmuyorsa, onları güzel bulmuyorsak, onları sanat eseri kabul etmiyoruz demektir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi savunulmak­tadır?
Doğru Cevap: "A" Sanat eserleri alımlayıcının algılama biçimiyle değer kazanır.
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Sanat Felsefesi TEST - 1
11.
Güzel de iyi de hoşa gider. Ancak güzel, bir nesneyi seyretmekten duyulan hoşlanmadır, iyi ise ahlak yasasına uygun olarak yapılan bir eylemden duyulan hoşlanmadır.

Bu parçayı aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?
Doğru Cevap: "A" Güzelin ve iyinin benzer ve farklı yönleri vardır.
Soru Açıklaması
12.
Sanatın da oyunun da amacı kendisidir, her ikisi de ya­rar gözetmez. Başka bir deyişle; oyun, oyun olsun diye oynanır. Sanat, sanat olsun diye yapılır. Ayrıca sanat da oyun da insanı özgürlük dünyasına götürür.

Bu parçada üzerinde durulan görüş aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sanat ve oyun birbirine benzer.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.