TYT Felsefe: Din Felsefesi TEST - 3


Din Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Din Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Din Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Din Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Din Felsefesi TEST - 3
1.
Teoloji sözcük olarak "Tanrı bilimi" anlamına gelir ve belli bir dini, bu dinin temel inançlarını, kavramlarını, emir ve yasaklarını, insan - Tanrı ilişkilerini ele alır. Teoloji bunları yaparken daima inandığı ve bağlı ol­duğu dinin sınırları içinde kalır. Dolayısıyla farklı din­lerin kendilerine özgü teolojileri vardır. Teolojilerin amacı bağlı olduğu dini eleştirmek değil, dini yine dine bağlı kalarak temellendirmektir.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ula­şılamaz?
Doğru Cevap: "E" Teoloji dini aklı esas alarak açıklar.
Soru Açıklaması
2.
1- Her teoloji belli bir dine bağlıdır ve bağlı olduğu dinin Tanrı, ibadet ve insan konularını açıklar. Her teoloji belli bir dine bağlı olduğundan Hıristiyan, İslam ve Yahudi teolojileri vardır.

2- Din felsefesi de dini konu edinir. Ancak o bir dine bağlı olmadığı gibi belli bir dini değil, genel olarak dini ele alır. Felsefe bunu yaparken akla dayanır. Dini tartışır, onu her yönüyle ele alır, din karşısında nesnel olmaya çalışır.

Bu parçalarda teoloji ve din felsefesinin hangi yönlerinden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Konusu ve temel özelliklerinden
Soru Açıklaması
3.
Teolojinin belirgin özelliği dogmatik ve otoritelere bağımlı olmasıdır. Oysa din felsefesinde özgür düşün­me, nesnel olma ve sorgulama esastır. Teolojinin amacı inananların inançlarını güçlendirmektir. Onun dini yargıları sorgulaması söz konusu değildir. Buna karşılık din felsefesi dinin ilkelerini sorgular, ama kişi­lerin daha dindar olmalarına çalışmadığı gibi, inançlarını sarsmaya da çalışmaz.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin üzerinde duruImaktadır?
Doğru Cevap: "D" Teoloji ve din felsefesinin farkları
Soru Açıklaması
4.
İnsan, içindeki vicdanın sesine, yani içindeki ahlak yasasına uyar. Ancak vicdanı insanın kendisi yapmaz, bunu insana veren Tanrı'dır. Çünkü Tanrı insanın ahlaklı olmasını ister. Öyleyse Tanrı vardır.

Bu parçada yer alan Tanrı kanıtlamasını aşağıdaki­lerden hangisi özetler?
Doğru Cevap: "C" Tanrı, insanın vicdan sahibi olması nedeniyle vardır.
Soru Açıklaması
5.
Tanrı'nın varlığını kabul etsin ya da etmesin tüm insan­lar "Tanrı" sözcüğünden bir şey anlar. Bu anladıkları şey; en yüksek, en mükemmel, kendisinde mümkün olan bütün olumlu nitelikleri taşıması gereken bir varlık­tır. Bu en mükemmel varlığı sadece zihnimizde var olan bir kavram olarak ele alabileceğimiz gibi, onu dış dünya­da var olan bir varlık olarak da düşünebiliriz. Dış dünya­da var olan varlık, zihnimizde sadece kavram olarak bulunan bir varlığa göre daha mükemmeldir. Tanrı'yı, mümkün olan en mükemmel varlık olarak düşün­düğümüze göre, onun dış dünyada var olması gerekir. O halde Tanrı, Tanrı kavramı gereği vardır.

Bu parçada Tanrı'nın varlığı nasıl kanıtlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Tanrı kavramının analiziyle
Soru Açıklaması
6.
Her şey Tanrı'dadır ve Tanrı ile evren bir ve aynı şey değildir. Buna çift kutuplu Tanrı anlayışı da denir. Tanrı soyut, mutlak ve değişmez yönleriyle evrenin üstünde; somut, görevli ve değişen yönleriyle de evrenin içindedir.

Bu parçada açıklanan görüşler hangi felsefi akıma temel oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Panenteizm
Soru Açıklaması
7.
1- Tanrı emir ve yasaklarını peygamberlerine nasıl iletmektedir?

2- İki farklı varlık olan Tanrı ile insan (peygamber) arasındaki iletişim nasıl gerçekleşmektedir?

3- Ölümlü ve sonlu olan peygamber, başlangıçsız ve sonsuz bir varlık olan Tanrı ile nasıl ilişki kurmakta­dır?

gibi sorular en çok hangi felsefe problemi ile ilgi­lidir?
Doğru Cevap: "E" Vahyin olanaklı olup olmadığı problemi
Soru Açıklaması
8.
Gazali'ye göre, yoktan var olan tüm varlıkların var olması için bir neden gerekir. Evren yoktan var olduğuna göre, evrenin var oluşunun da bir nedeninin olması gerekir. Bu neden Tanrı'dır.

Buna göre, Gazali Tanrı'nın varlığını aşağıdakilerin hangisinden hareket ederek kanıtlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Evrenin varlığından
Soru Açıklaması
9.
Orta Çağ boyunca Avrupa'da Hristiyan kilisesinin kont­rolünde bulunan, Hristiyan din okullarında ortaya çıkan, konusu Hristiyanlık inançları olan, Hristiyanlığa akli bir temel kazandırmak için Aristoteles mantığından fay­dalanan düşünceye "Skolastik düşünce" denir. Skolastik düşünce Hristiyanlık inançlarını din büyüklerinin görüşlerine ve Aristoteles mantığına göre açıklama amacındadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Skolastik dü­şüncenin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Akılcı ve bilimsel yöntemler kullanma
Soru Açıklaması
10.
Anaxagoras'a göre, bir miktar çamurdan kendiliğinden kuşkusuz bir heykel oluşmaz. Çamurun heykel ola­bilmesi için nasıl bir heykelci gerekiyorsa, düzenli bir evrenin oluşması için de bu evrende bir plana göre hareket eden bilinçli bir gücün olması gerekir.

Bu parçadaki açıklamalar aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaya yöneliktir?
Doğru Cevap: "C" Tanrı'nın varlığını
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Din Felsefesi TEST - 3
11.
Ben sevdiğim ve hayran olduğum O'yum
Sevdiğim de benden başkası değildir.
Biz bir bedende iki ruhuz
Sen beni görünce O'nu görüyorsun
Tıpkı O'nu görünce beni de gördüğün gibi.

Hallacı Mansur bu dizeleriyle aşağıdaki düşünce­lerden hangisini dile getirmektedir?
Doğru Cevap: "B" İnsan ve Tanrı özdeştir.
Soru Açıklaması
12.
Tanrının varlığını açıkça reddetmediği halde açık­ça kabul de etmeyen, "Tanrı vardır." veya "Tanrı yoktur." diyebilmek için bilgimizin yeterli olmadığı­nı öne süren ve bu nedenle tanrının varlığı veya yokluğu üzerine ontolojik bir kanıtlamanın müm­kün olmadığını iddia eden görüş, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Agnostisizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.