TYT Felsefe: Din Felsefesi TEST - 2


Din Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Din Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Din Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Din Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Din Felsefesi TEST - 2
1.
Felsefenin dine ilişkin tavrı, tıpkı sanata veya ahlaka ilişkin tavrı gibi akli, sorgulayıcı ve eleştirel bir tavırdır. Felsefenin bu tavrı, dini, dayandığı temel dogmalar, kavramlar ve iddialar bakımından kavramaya yönelik­tir. Bu nedenle de felsefe ile din arasında, ilke olarak bir çatışma olması gerekmez.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Din felsefesi dini akli bir yapıya kavuşturmak ister.
Soru Açıklaması
2.
Din felsefesi dine rasyonel, objektif, eleştirel ve hoşgörülü olarak yaklaşır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi din felsefesi ile bağdaşmaz?
Doğru Cevap: "E" Dini, dini ilkelere bağlı kalarak ele alma
Soru Açıklaması
3.
Tanrı evrenin dışında değil, içinde ve her şeydedir. Evrendeki her şey özünde Tanrı'dır, Tanrı'nın bir parçasıdır.

Yukarıda açıklanan görüşler hangi felsefe anlayışı­na temel oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Panteizm
Soru Açıklaması
4.
insan ruhunda doğuştan gelen fikirler vardır. Örneğin, Tanrı fikri bu türdendir. Herkes için Tanrı en yetkin, en mükemmel varlıktır. Bu fikir bize duyularımız yoluyla, dış çevreden gelmiş olamaz; çünkü ne dış çevre o kadar mükemmeldir ne de duyularımız bize böyle mü­kemmel bir varlık hakkında fikir verebilir. Bu fikri bizim ruhumuza koyan Tanrı'nın kendisidir.

Descartes bu parçada açıklanan görüşleriyle aşa­ğıdakilerden hangisini kanıtlamak istemiştir?
Doğru Cevap: "E" Tanrı fikrinin insan ruhunda doğuştan var olduğunu
Soru Açıklaması
5.
"Felsefe dini ele alırken, dinin ortaya koyduğu kavram­ları sorgular, onlara hep sorularla yaklaşır."

yargısı din felsefesinin hangi özelliğini ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Eleştirel olma
Soru Açıklaması
6.
Tanrı'nın varlığını, niteliklerini, insanın onun karşı­sındaki durumunu, insanın din açısından özgürlük ve sorumluluklarını, inanmanın kaynağını ve özel­liklerini belirli bir dine bağlı olarak araştıran uğraşı alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Teoloji
Soru Açıklaması
7.
İnsan mükemmel bir varlık değildir. İnsanın çevresin­deki dünyada da insanı mükemmel varlık kavramına götürecek bir mükemmellik yoktur. Oysa insanın içinde bir "Mükemmel Varlık" kavramı vardır. Bu kavram insana nereden gelmektedir? "Mükemmel Varlık"ın var olmaması onun mükemmelliğiyle çelişir. Çünkü bir varlığın hem mükemmel olması hem de var olmaması olanaksızdır. Dolayısıyla mükemmel varlık olan Tanrı'nın var olması zorunludur ve bizim ruhu­muza "Mükemmel Varlık" kavramını koyan Tanrı'dır. Dolayısıyla Tanrı vardır.

Bu parçada açıklanan Tanrı'nın varlığını kanıtlama yöntemi aşağıdakilerden hangidir?
Doğru Cevap: "B" İnsandaki Tanrı'nın varlığı fikri doğadaki varlıklar­dan değil, doğuştan Tanrı'dan gelir.
Soru Açıklaması
8.
Orta Çağ düşüncesinin bir birliği vardır, yolu ve amacı vardır: Hristiyanlık inançlarına felsefi bir temel kazandırmak. Oysa Rönesans'ta bu birlik bozulmuş­tur. Artık doğruya ulaştıran yol bir tane değildir. Bu nedenle Rönesans'ta çok sayıda fikir akımı görürüz. Bu dönemin tüm fikir akımları bir noktada birleşir: sko­lastiğe karşı koymada.

Yukarıdaki açıklama hangi felsefe sorusunun ce­vabı olabilir?
Doğru Cevap: "A" Orta Çağ ve Rönesans felsefesinin farkları nel­erdir?
Soru Açıklaması
9.
Avrupa'da laiklik Orta Çağ'da kilisenin haklı olmayan bir toplum egemenliğini elinde tutmasına ve dolayısıy­la topluma, vicdanlara uyguladığı haksız baskılara bir tepkidir. Laikliğe göre kilise kendi işine, devlet de ken­di işine bakmalı ve her insan kendi dinini kendisi seç­melidir. Diğer bir deyişle laiklik Avrupa toplumları için kilisenin topluma baskısına karşı din özgürlüğünü ge­tiriyordu. Oysa İslam dininde insanlara dine inanma konusunda bir baskı yoktu. İslama göre insan irade, akıl sahibi ve özgür bir varlık olduğu için sorumluluk sahibidir. Dolayısıyla insan kendi dinini kendi seçme özgürlüğüne sahiptir.

Parçayı aşağıdakilerden hangisi daha iyi özetler?
Doğru Cevap: "C" Laiklik İslamiyet'e karşı değil, Hristiyanlıktaki kilise otoritesine tepki olarak doğmuştur.
Soru Açıklaması
10.
Kuşku duymak, kusursuz olmamak ve kusursuz olmadığını bilmek anlamına gelir. Demek ki insan, kuşku duyduğu için yetkin olmayan bir varlıktır. Ancak, yetkin olmayan bir varlık olan insanda, en yüksek derecede yetkin bir varlığın olduğu düşüncesi vardır. Yetkin bir varlık kendisinde tüm nitelikleri, tüm yetkin­lik özelliklerini toplayan bir varlıktır. Tanrı'yı hem en yüksek derecede yetkin olan ve hem de yetkinlik özel­liklerinin birinden yoksun bir varlık olarak düşünmek, bir çelişkiden başka bir şey değildir. Var oluş yani var olma özelliği, söz konusu yetkinlik özelliklerinden biri­dir. Buna göre, var olmamak bir yetkinlik özelliğinden yoksun olmak, yani yetkin olmamak anlamına gelir. Öyleyse Tanrı hem en yüksek derecede yetkin olan hem de var olmayan bir varlık olarak düşünülemez.

Bu paragraftaki düşünce zincirinden ulaşılan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tanrı vardır ve o mükemmeldir.
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Din Felsefesi TEST - 2
11.
Dinler, insanın özellikle aklına ve ruhuna hitap eder, psikolojik yapısını etkiler. Bir dine inanan insan ken­disinin moral yönünden güçlü olduğunu düşünür. Çün­kü yaratıcının yardımını yanında hisseder. İnançlı in­sanın olaylara, sorunlara dayanma gücü fazladır. Din­ler sevgiyi teşvik eder. Ayrıca dinlerin pek çoğu toplum yaşamının çeşitli alanlarını da düzenleyici hükümler içerir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" Dinin bireysel ve toplumsal işlevleri vardır.
Soru Açıklaması
12.
Din felsefesi dini; dine ve inanca dayanarak değil, akla dayanarak ve tartışarak ele alır. Din felsefesi dini, dinin dışında kalarak anlamanın ve yorumlamanın daha doğru olduğunu düşünür.

Bu parçada din felsefesinin hangi yönünden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Kaynağı ve yöntemi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.