TYT Felsefe: Din Felsefesi TEST - 1


Din Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Din Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Din Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Din Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Din Felsefesi TEST - 1
1.
Din felsefesi Tanrı, vahiy, peygamber, yüce, iman vb. konuları kendine konu edinirken, bunları olduğu gibi kabul etmez. Bunlar üzerinde düşünerek, tartışarak çeşitli fikirler ortaya koyar.

Yukarıdaki parçada din felsefesinin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Eleştirel olması
Soru Açıklaması
2.
Dinin felsefi temellendirilmesinin başta gelen özelliği, akla dayalı olmasıdır. Felsefi bakış, bütünü, bütünlüğü görebilen bir bakış olmak zorundadır. Bundan ötürü din felsefesi, bütün dinlerde ortak olanı göz önünde bulundurur. Bütün dinlerde ortak olan ise, inanma olgusudur.

Bu parçada din felsefesinin hangi özelliklerinden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Akla dayanma - kapsamlı olma
Soru Açıklaması
3.
Teoloji Tanrı'nın varlığını, temel niteliklerini, Tanrı'nın evrenle, yaratılmış olan varlıklarla ilişkisini temel­lendirmeye ve açıklamaya çalışır. Teoloji bu temel­lendirme ve açıklama faaliyetinde doğrudan doğruya inanca dayanır. Teoloji Tanrı'nın varlığını ve nitelikleri­ni, Tanrı'nın evrenle olan ilişkilerini açıklarken dindeki kutsal kitaba, peygamberin bildirdiği mesajlara ve din bilginlerinin yorumlarına dayanır. Yani o, açıkladığı dinin ve dini inançların yanında olur ve dini yargıları hiçbir şekilde sorgulamaz.

Paragrafta teolojinin hangi özelliği vurgulanmak­tadır?
Doğru Cevap: "A" Dini, dine bağlı olarak açıklama
Soru Açıklaması
4.
Din felsefesi; çeşitli dinlerin, bu dinlerin temel kavram­larının, temel iddialarının eleştirel, tutarlı, sistemli ve akla dayalı incelenmesidir.

Bu parçada din felsefesinin hangi yönü açıklan­maktadır?
Doğru Cevap: "B" Konusu ve özellikleri
Soru Açıklaması
5.
Tanrı vardır, bütün varlıkların yaratıcısıdır. Tanrı, dün­ya ve insanla sürekli ilişki içindedir. O dünyaya sürek­li müdahalede bulunur. Tanrı bilgili, güçlü, irade sa­hibi, mutlak kudretli, mutlak adaletlidir.

Yukarıda açıklanan Tanrı düşüncesi hangi felsefi düşünceye uygundur?
Doğru Cevap: "D" Teizm
Soru Açıklaması
6.
Doğa hakkındaki bilgimiz arttıkça onun parçaları arasındaki ve genel yapısındaki düzen ve planlılık daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Şimdi, insan elinden çıkan bir nesne, örneğin bir ev, bir otomobil; düzen, plan ve amaç bakımından ne kadar mükem­melse, onun o ölçüde zeki, bilinçli, plan yapan bir var­lığın ürünü olduğunu düşünürüz. Aynı şekilde, evren­deki düzen, planlılık ve amaçlılık da zorunlu olarak, bizi, bu özelliklerin sahibi olan meydana getirici bir var­lığın var olması gerektiği sonucuna götürmektedir. O halde sonuç olarak evren denen bu mükemmel yapının bir yapıcısı, bir mimarı vardır ki o da Tanrı'dır.

Bu parçada açıklanan Tanrı'nın varlığını ispat yön­temini aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?
Doğru Cevap: "C" Tanrı'nın varlığı, evrendeki mükemmel düzen ve plandan hareket edilerek kanıtlanmıştır.
Soru Açıklaması
7.
"Dinin felsefi temellendirilmesi" nin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dini aklı esas alarak değerlendirme
Soru Açıklaması
8.
Descartes'a göre, benliğimizde bir Tanrı fikri vardır ve bu bize duyularımızla kavradığımız nesnelerden gelmez. Çünkü Tanrı sonsuz, yetkin ve en gerçek var­lıktır. Nesneler ise sonlu ve mükemmellikten yoksun­dur. Biz kendimiz de sonlu ve mükemmellikten yoksun bir varlık olduğumuza göre, Tanrı kavramı ne nesne­lerden ne de bizden doğmuştur. Benliğimizdeki Tanrı inancı Tanrı'dan gelir.

Descartes'ın bu düşünce zincirinde ulaştığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsanın içindeki Tanrı kavramının kaynağı yine Tanrıdır.
Soru Açıklaması
9.
1- Orta Çağ'da Batı'da bilim kurumları kilisenin tam kontrolünde idi. Onlar da Aristoteles'e sıkı sıkıya  bağlıydı. Kilise araştırmaya ve düşünmeye değer vermediği gibi bunları yasaklama yoluna gitmişti. Örneğin; bir atın kaç dişi olduğuna Aristoteles'in fizik kitabına bakarak karar veriliyor, hayvanın ağzını açıp dişlerini sayana itibar edilmiyordu.

2- İslam dini hem tabiatın araştırılmasını hem de ona sevgi ile yaklaşılmasını emrediyordu. Bu nedenle İslam dünyasında 8., 9. ve 10. yüzyıllarda bilimler çok gelişti. Cabir İbn Hayyam kimyayı kurdu. Harezmi cebirde, İbn-i Heysem optikte, İbn-i Sina tıpta önemli buluşlar yaptı.

Bu parçaları aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?
Doğru Cevap: "E" İslamiyetin ve Hristiyanlığın bilim karşısındaki tavırları farklıdır.
Soru Açıklaması
10.
Orta Çağ felsefesi kendi içinde kapalı bir sistemdi. Bu sistem hiç kimsenin, hiçbir ulusun malı olmayıp kato­lik kilisesi çevresinde toplanmış olan bütün Hristiyan toplulukların ortak malıydı. Zaman içinde yapılan şey, bu ortak kültürün unsurlarını işlemekten ibaretti. Röne­sansta ise, bu tek sistemin yerine bir sistemler çokluğu geçmiştir. Artık düşünür kendisini ortak bir eserin arkasına gizlemez, tersine, eserinde kişiliğini tüm ağır­lığıyla belirtir.

Paragrafta aşağıdakilerden hangisinin üzerinde duruImaktadır?
Doğru Cevap: "C" Orta Çağ ve Rönesans felsefesinin farklı taraflarının olduğu
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Din Felsefesi TEST - 1
11.
Onun varlığını kanıtlama konusunda bilim adamları, düşünürler, sıradan insanlar farklı yollar izlerler. Bazıları dünyadaki hiçbir varlığın kendisini yoktan var edecek bir güce, sonsuz bir enerjiye ve bilince sahip olmadığından hareketle, varlıkları var eden bir gücün olması gerektiğini dile getirir. Kimileri dünyadaki her varlığın bir başlangıcı ve sonu olduğunu, oysa ölüm­süz bir varlığın olması gerektiğini belirtir. Bazıları evrende başlangıcından beri şaşmayan bir düzen olduğunu, bunun için insan ve hayvanın yapısından ve makro organizma olarak gökcisimlerinin hareket­lerinden örnekler vererek onlara bu hareket yeteneği­ni veren bir gücün olması gerektiğini ifade ederler.

Bu parçada açıklanan sorgulama, felsefenin hangi disipliniyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Din felsefesi
Soru Açıklaması
12.
Din felsefesinin amacı dinin doğası üzerinde felsefi olarak düşünmek, dinin temel iddialarını akla daya­narak soruşturmaktır. Din felsefesi teolojilerde olduğu gibi dini yanlı bir tutumla değil, eleştirel bir tutumla ele alır.

Bu parçada din felsefesinin hangi özelliklerinden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Akla dayanma - sorgulayıcı olma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.