TYT Felsefe: Bilim Felsefesi TEST - 3


Bilim Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Bilim Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bilim Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bilim Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Bilim Felsefesi TEST - 3
1.
Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin özellik­lerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Olgular hakkında genel - geçer açıklamalarda bulunma
Soru Açıklaması
2.
Bir bilimsel kuram, bilimsel yasadan daha geniş ve daha varsayımsaldır. O, bilimsel yasadan daha geniş­tir. Çünkü daha çok olay gruplarını ve bu olay grupları­na ilişkin yasaları bir araya getirerek sistemleştirir. Öte yandan bilimsel bir kuram bilimsel bir yasadan daha varsayımsaldır. Çünkü böyle bir kuramın kendisi bir yasa niteliğinde değildir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Bilimsel kuram ve bilimsel yasa farkı
Soru Açıklaması
3.
Şimdi çeşitli adlar altında var olan bütün bilimler önceleri felsefenin kapsamı içinde yer almıştı. Son üç yüz yıllık gelişmelere bakıldığında sırasıyla fizik, kimya, biyoloji, psikoloji ve sosyolojinin felsefeden bağımsız bir bilim halini aldığı görülür. Böylece bu bi­limler sınırları belli bir inceleme alanına ve bu alana uygun araştırma yöntem ve tekniklerine sahip olmuş, daha nesnel ve kesin sonuçlar ortaya koymaya başlamışlardır.

Bu parçada vurgulanan görüş aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "C" Bilimlerin felsefeden bağımsızlık kazanması, bilim­lerin gelişmesine neden olmuştur.
Soru Açıklaması
4.
Bilimi ürün olarak ele alan yaklaşım, bilim diye ortaya konmuş eserleri tarihsel gelişimleri içinde incelemeye çalışır. Bunun yolunu da bilim eserlerini mantık açısın­dan çözümlemekte görür. Bunun için yapılacak iş, bi­limlerin dillerini incelemek ve yöntemlerini belirtmektir. Bu çözümleme işini kolaylaştıracak teknik de bilimsel metinleri sembolik mantık diline çevirmektir.

Buna göre, bilimi ürün olarak ele alan yaklaşımın temel görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bilimin ne olduğu bilim adına ortaya konan eser­lerin mantıksal analiziyle anlaşılabilir.
Soru Açıklaması
5.
Klasik bilim görüşüne yapılan eleştirilerden biri şöy­ledir: Bilim insanın tüm problemlerini çözemediği gibi, insanlığa yeni problemler de getirmiştir. Bilimsel bilgi de diğer bilgi türleri gibi yalnızca bir bilgi türüdür ve diğerlerinden daha aşağı ya da daha üstün değildir. Bu yüzden putlaştırılmamalıdır.

Bu parçada dile getirilen eleştiri klasik bilim görü­şünün hangi savına karşı yöneltilmiş olabilir?
Doğru Cevap: "E" Biricik doğru bilgi bilimsel bilgidir.
Soru Açıklaması
6.
lsaac Newton olmamış olsaydı, hiç şüphesiz bir başkası evrensel yer çekimi yasasını bulacaktı. Nite­kim bilim tarihinde birbirinden bağımsız olarak çalışan bazı bilim adamlarının aynı keşiflerde bulunduğunu biliyoruz.

Bu parça aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?
Doğru Cevap: "B" Bilimin, bilim adamının kişiliğinden bağımsız bir işleyişi vardır.
Soru Açıklaması
7.
Bilim insana öznel olmamayı, nesnel ve eleştirici ol­mayı, grup çalışmasının değerini öğretir. Yine bilim in­sana, görüşlerini, bu görüşleri ileri sürmeyi mümkün kılan gerekçelerle savunmayı, sabırlı olmayı, ulu orta genellemeler yapmamayı kavratır.

Bu parçada bilimin hangi yönü üzerinde durulmak­tadır?
Doğru Cevap: "C" İşlevi
Soru Açıklaması
8.
Gerek yerçekimi kanunu, gerek gazların basıncı ka­nunu, gerek diğer kanunlar ve yer altındaki madenler, insanlar onları bulduğu için var değildir. Onlar bilimsel araştırmalarla sadece insanlar tarafından bilinir hale gelmiştir.

Burada savunulan düşünce aşağıdakilerden hangi­sidir?
Doğru Cevap: "C" Nesneler ve bilimsel yasalar insanların onları keş­fetmesinden önce vardır.
Soru Açıklaması
9.
Doğa bilimlerinde ön deyide bulunma şansı veya yüzdesi çok yüksektir. Astronomi ileriki yıllarda Halley  kuyruklu yıldızının dünyanın yakınından ne zaman geçeceğini ve dünyanın hangi bölgelerinden görüle­bileceğini kesine yakın bir tahminle söyleme imkanına sahiptir. Buna karşılık sosyal bilimlerde henüz belli bir toplumda, zaman içinde ne tür değişmeler olabileceğini önceden söyleyemiyoruz. Örneğin hiç kimse ne Berlin duvarının yıkılacağını ne de İran'da Şah'ın ye­rine Humeyni'nin geçebileceğini, bu olaylar olmadan çok çok kısa bir süre öncesine kadar bile söyleme imkanına sahip olmamıştır.

Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi vurgu­lanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Fen bilimlerinde tahminde bulunmak daha kolay, sosyal bilimlerde ise daha zordur.
Soru Açıklaması
10.
Blimsel yeterliliği olan bir açıklama mantıksal olarak geçerli, içerik yönünden olgusal olarak doğrulanmış önermeleri kapsayan bir çıkarımdır.

Bu parçada bilimsel açıklamaların hangi özellik­lerinden söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Deneye dayanma ve mantıklı olma
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Bilim Felsefesi TEST - 3
11.
C. Hempel bilimsel yöntemi tümevarımla tümdenge­limin uygun bir bileşimi olarak görür. Hempel, bilimde buluşlar yapmanın kesin bir yolu, yöntemi olmadığına inanır. Bu nedenle, bilimde önemli olan, bilimsel bir buluşun bilimselliğinin doğru, anlamlı ve işe yarar olduğunun kanıtlanması veya temellendirilmesidir.

Bu parçada Hempel'in savunduğu düşünce aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bilimde önemli olan araştırma tarzı değil, doğru ve kanıtlanabilir sonuçlara ulaşmaktır .
Soru Açıklaması
12.
Çağdaş bilim anlayışı, bilimsel bir kuram ya da yasa­nın ölçütünün, onun yanlışlanabilmesinde yattığını savunur. Örneğin, "Tüm kuş türleri uçar." genel öner­mesini doğrulamak için yeryüzündeki binlerce kuş türünün uçabilir olduğunu göstermek neredeyse im­kansızdır. Buna karşılık tek bir kuş türünün, örneğin penguenin uçamadığını göstermek, önermeyi yan­lışlamak için yeterlidir ve ilkine göre daha kolaydır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi savunulmak­tadır?
Doğru Cevap: "E" Bilimin kanıtlama yöntemi doğrulama değil, yan­lışlama olmalıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.