TYT Felsefe: Bilim Felsefesi TEST - 2


Bilim Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Bilim Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bilim Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bilim Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Bilim Felsefesi TEST - 2
1.
Eski Yunan'da tüm bilimler felsefenin içinde yer alıyor­du. O zamanki filozoflar maddeyi, yani fiziği incelediği için onlara fizikçi deniyordu. Ancak zamanla bilimler gelişti, bu gelişmeyle birlikte her birinin kendine özgü araştırma alanı ve bu alanların kendine özgü inceleme yolları belirlenince bilimler felsefeden ayrılarak bağım­sızlıklarını ilan etti.

Buna göre, bilimlerin felsefeden ayrılarak bağım­sız hale gelmesi aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Bilimlerin kendine özgü konu ve yöntemlerinin ol­masına
Soru Açıklaması
2.
"Bilimin insandan bağımsız, kendine özgü bir iç işle­yişi, bir doğrulama ve keşif mantığı vardır." yargısı bi­limin aşağıdaki özelliklerinden en çok hangisiyle ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "B" Nesnel olma
Soru Açıklaması
3.
Bilim bir kültür ortamında oluşur ve bu kültür ortamın­da yaşayan bilim adamları topluluğunun bir etkinliğidir. Bilimi anlamak için bilim adamları topluluğunun yaşa­yış biçimine, inançlarına, başka gruplara ve kesimlere bakış açılarına, içinde bulundukları kültürel ortama bakmak gerekir.

Bu parçada yer alan açıklamalar aşağıdakilerden en çok hangisini destekler?
Doğru Cevap: "A" Bilim, bilim adamlarından ve toplumsal koşullardan etkilenir.
Soru Açıklaması
4.
Evren sonsuz ve sınırsızdır. Her problem, beraberinde başka bir problemi getirir.

Bu parça aşağıdakilerden hangisine karşı görüş oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Bilim gelecekte doğanın tüm sırlarını çözecektir.
Soru Açıklaması
5.
H. Reichenbach'a göre, doğrulama doğru ya da yanlış olduğu gösterilen ve içeriğinin olgularla desteklenip desteklenmediğine bakılan cümlelerle belirtilebilir. Bunlar ise anlamlı önermelerdir. Örneğin; "Ahmet'in boyu uzundur." cümlesi bu tip bir önermedir. Eğer önerme duyumla belirlenecek olgular dışında bir içerik taşıyorsa, onun doğruluğu belirlenemez, dolayısıyla bu tip önermeler anlamsızdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi anlamsız bir ifadedir?
Doğru Cevap: "E" insanın en önemli psikolojik özelliği sevgidir.
Soru Açıklaması
6.
1- Bilim, insan bilincinden bağımsız gerçeklikler hakkında araştırma yapma etkinliğidir.

2- Tüm bilimler birbirleriyle bağlantılıdır. Birbirlerinden ne kadar farklı görünürlerse görünsünler, temelde birleşirler.

3- Bugün bazı şeyler bilinmiyorsa, bunun nedeni bi­limde yeterince ilerleme sağlayamamış olmamızdır. Başka bir deyişle, bilim gelecekte tüm bi­linmeyenleri açıklayabilecektir.

Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine temel oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Klasik bilim felsefesi (Pozitivizm)
Soru Açıklaması
7.
Bilim, yapısı gereği, ancak belirli bir alanın, belirli koşullarda ve belli yöntemlerle edinilmiş bilgisidir. Evrende bilmeye konu olacak nesne ve olaylar ise sınırsızdır.

Bu parçada açıklanan görüşler aşağıdakilerden hangisine karşı görüş oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Bilim birikimli olarak ilerlemesini sürdüreceğinden gelecekte aydınlatamayacağı hiçbir konu kalmaya­caktır.
Soru Açıklaması
8.
Çevremize baktığımızda birçok şeyde bilimin izlerini görürüz. İzlediğimiz televizyon, dinlediğimiz radyo, bindiğimiz ulaşım araçları, bizi aydınlatan elektrik bi­limin teknolojiye uygulanması sonucunda ortaya çık­mıştır. Üzerimizdeki elbiseden oturduğumuz eve, ko­nuştuğumuz telefondan bulaşık ve çamaşır makine­lerine kadar her şey bilime dayanan teknolojinin eseri­dir. Bilimin sağladığı bilgiler olmasaydı bunların çoğu­na sahip olamazdık.

Bu parçada vurgulanan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Teknoloji bilimin verdiği bilgilere dayalı olarak gelişmektedir.
Soru Açıklaması
9.
Bir açıklamanın bilimsel yönden yeterli ve geçerli ol­ması şu koşulların karşılanmasına bağlıdır:

1- Sonuca kaynak olan ifadeler doğru olmalıdır. Diğer bir deyişle, bu ifadeler tüm gözlem veya deney so­nuçlarına uygun düşmelidir.

2- Sonuç ifadesi kendisine kaynak olan bilgilerin man­tıksal sonucu olmalıdır. Diğer bir deyişle, öncülleri doğru kabul ettiğimizde sonucu da doğru olarak kabul etmek zorunda olmalıyız.

Buna göre, bilimsel açıklamalar hangi özelliklere sahip olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Olgusal ve tutarlı olma
Soru Açıklaması
10.
Bilimsel bilgi insana yeni ufuklar açmaktadır. Ama insan, farklı ilgileri, farklı yönleri olan bir varlıktır. İnsan sadece bilme isteği duymaz. Yaşamında iyinin, güzelin, erdemin, hak ve hukukun, eşitliğin, sevabın da olmasını ister. Bazı şeylere inanma gereksinimi de duyar. Bilimsel bilgi onun bu isteklerini gerçekleştire­mez.

Buna göre, bilimin yukarıdaki parçada belirtilen eksikliklerini tamamlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" İnsana bilimsel bilgilerin yanında din, ahlak, hukuk, siyaset ve sanat bilgileri de verilmelidir.
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Bilim Felsefesi TEST - 2
11.
Astronomide bazı olayların gözleminden ve Newton fiziğinin hareket yasalarından yararlanarak gelecekte­ki ay ve güneş tutulmalarını önceden bilebiliriz.

Bu parçada bilimin hangi özelliği örneklendiril­mektedir?
Doğru Cevap: "C" Öngörüde bulunma
Soru Açıklaması
12.
Bilimin yol açtığı büyük teknik olanaklar, insanlığın refahı ve mutluluğu için kullanılabileceği gibi, insan­ların birbirini ve doğanın güzelliklerini yok etme yolun­da da kullanılabilir. İnsanlığın yararına kullanılırsa mutluluk ve refah sağlar, zararına kullanılırsa felakete yol açarlar. Bu nedenle, felakete yol açan kullanımdan bilimi ve ondan yararlanan tekniği değil, onu kullanan insanları sorumlu tutmak gerekir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" Bilim insanlara bazen fayda sağlar, bazen de zarar verir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.