TYT Felsefe: Bilim Felsefesi TEST - 1


Bilim Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Bilim Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bilim Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bilim Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Bilim Felsefesi TEST - 1
1.
Bilim insanı ele aldığı olayları belli bir yöntemle açıkla­mak, onları doğrulamak ve kabul edilebilir önermeler, doğa yasaları ve kuramlar halinde ortaya koymak is­ter. Ama o, bu kavramların ne olduğu üzerinde dü­şünmez. Bunlar bilim felsefesinin konusu içine girer. Bu konuyu araştıran felsefe dalı bilim felsefesidir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edil­miştir?
Doğru Cevap: "D" Bilimin ve bilim felsefesinin konusu
Soru Açıklaması
2.
Eski Yunan'da ilk filozof olan Thales, aynı zamanda seçkin bir astronom ve matematikçi, ünlü düşünür Pythagoras aynı zamanda bir matematikçi, tarihin tanıdığı en büyük filozoflardan olan Aristoteles ise aynı zamanda büyük bir biyologdu.

Bu parça aşağıdakilerden en çok hangisini destek­ler?
Doğru Cevap: "C" İlk başlangıcında bilim ve felsefe iç içedir.
Soru Açıklaması
3.
20. yüzyılın başlarında Einstein'ın ortaya koyduğu gö­relilik kuramı, eski geometri sistemlerini ve fizik ya­salarını, zaman ve mekan arasında yeni kavram bağ­lantıları açısından inceler. Kuantum fiziği ise fizik ya­salarına belirsizlik ilkesine dayanan istatistiksel bir yo­rum getirir. Söz konusu inceleme ve yorumlar Euklides ve Newton sistemlerinin varlık ve bilim düzeyinde temellerine ağır bir darbe indirmiştir. Bilim felsefesini do­ğuran da bu ve benzeri olaylardır.

Buna göre, bilim felsefesi, aşağıdakilerden hangi­sine bağlı olarak doğmuştur?
Doğru Cevap: "B" Bilimde önemli gelişmelerin olmasına
Soru Açıklaması
4.
Bilimin ilerleyişi tekdüze bir süreç izlemez. Bilimdeki ilerleyişte zikzaklar ve ani sıçramalar mevcuttur. Bilimin ilerlemesini çabuklaştıran bilimdeki bu ani sıçramalardır.

Bu parça aşağıdakilerden hangisine karşı görüş oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Bilim, kendi içinde yığılarak, birikerek ilerleyen bir süreç izler.
Soru Açıklaması
5.
Bilim, bir yanı ile bilimsel çalışma sonucunda ortaya çıkan bir üründür. Bilim, artık olup bitmiş, statik özellik kazanmış bilgilerden meydana gelir. O halde bilimi an­lamak için bu önermelere, bu bilgilerin özelliklerine bakmak gerekir. Böylece, bilimi anlamak için bilim adamının kendisine, onun bilimi nasıl meydana ge­tirdiğine bakmak gerekmez.

Bu parçada açıklanan görüşler hangi felsefi anla­yışa uygundur?
Doğru Cevap: "C" Bilimi ürün olarak ele alan düşünce
Soru Açıklaması
6.
Carnap'a göre, ancak doğrulanabilir önermeler anlam­lıdır. Anlamlı önermeler ise bilgi veren önermelerdir. Bir önermenin doğrulanması onun metafizik bir önerme olmadığının ortaya çıkarılması demektir. Çünkü ona göre, metafizik önermeler anlamı doğru­lanamayan önermelerdir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi anlamlı bir önerme değildir?
Doğru Cevap: "D" Evrendeki her varlığın bir var oluş amacı vardır.
Soru Açıklaması
7.
Bilim tek tek olguları, bireysel varlıkları konu almaz, fakat, olgu türlerini ele alır ve bunlarla ilgili olarak yasalara ulaşır. Tek tek olgular da bu çerçeve içinde, bir türün ya da bir sınıfın üyesi olarak bilinirler.

Bu parçada bilimin hangi özelliği üzerinde durul­maktadır?
Doğru Cevap: "B" Genelleyici olma
Soru Açıklaması
8.
Bir kış gunu yağmurun kara dönüştüğünü izlemek, gözlem sonuçlarını saptamak ve yazıya dökmek bir "betimleme" dir. "Yağmurun kara dönüşmesinin neden­leri nelerdir?" sorusu sorulduğunda ve bunun nedenleri araştırıldığında yapılan şey ise "bilimsel açıklama"dır.

Buna göre, "betimleme" nasıl tanımlanabilir?
Doğru Cevap: "A" Bir olayın gözlenmesi sırasında belirlenen durum­ları açıklamaktır.
Soru Açıklaması
9.
1- "Bütün metaller yeterince ısıtıldığında genleşir." açıklaması, gelecekte bir demir çubuğu ısıtırsak onun genleşeceği ön deyisini içinde taşımaktadır. Bilimde yeterli olan her bilimsel açıklamanın, aynı zamanda bir ön deyi niteliğinde olduğu görülür.

2- Çoğu kimse, nedenini bilmeden başağrılarını din­dirmek için aspirin alır. Çünkü bu kişiler geçmiş yaşantılarında aspirin almakla başağrısının dinmesi arasında bir ilişki kurmuşlardır. Bu bir ön deyidir, fakat bilimsel açıklama niteliği taşımaz.

Bu bilgileri, aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?
Doğru Cevap: "E" Her bilimsel açıklama aynı zamanda bir ön deyidir ama her ön deyi bilimsel bir açıklama değildir.
Soru Açıklaması
10.
Bilimin konusu olan olay ve varlıklar, herkesin gözleyebileceği bir dünyaya aittir. Bu nedenle, bilimin ortaya koyduğu sonuçlar, bilimsel yöntemi kullanan herkes tarafından sınanabilir ve doğruluğu belir­lenebilir.

Buna göre, bilimsel konuların herkesin denetimine açık olması bilime nasıl bir özellik kazandırır?
Doğru Cevap: "A" Nesnel olma
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Bilim Felsefesi TEST - 1
11.
Bilimsel açıklama, önce bir olguyla ilgili öncül ifadeler­den hareket eder ve dedüksiyon yaparak o olgunun öncüllerini ortaya koymayı hedefler. Akli bir çıkarımla olguyu öncüllerine bağlar, olgunun nedenini ortaya koyar.

Bu parçada bilimsel açıklamaların hangi özelliğin­den söz edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Mantıki bir yapısı olma
Soru Açıklaması
12.
Bilim adamı "Kuğu kuşlarının rengi beyazdır." şeklin­deki bir kuramı doğrulamak için binlerce beyaz renkte kuğu kuşu bulabilir. Fakat beyaz rengin dışında bir renkte olan kuğu kuşu bulmak zordur. Ancak bu kuram, böyle bir kuş bulunamadığı yani yanlışlana­madığı ölçüde doğru, sağlam ve bilimsel bir kuramdır. Bu niteliğe sahip olmayan bilimsel kuramları kuşkuyla karşılamak gerekir.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Bir kuramın bilimsel oluşunun ölçütü nedir?
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.