TYT Felsefe: Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş TEST - 3


Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş TEST - 3
1.
Sanat bilgisi özneye sıkı sıkıya bağlıdır. Örneğin; bir tarlanın ortasında tek başına yükselen ardıç ağacının resmini yapan iki ressamdan her biri ağacı kendine göre algılar, yorumlar ve ona göre tuvale yansıtır.

Bu parçada sanat bilgisinin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Öznel olma
Soru Açıklaması
2.
Filozof; bir kişinin, grubun ya da toplumun bilgi, ahlak, siyaset ve din sorununu değil; tüm insanlığın bilgi, ahlak, siyaset ve din sorununu ele alır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" Felsefi düşünce evrensel konuları ele alır.
Soru Açıklaması
3.
Bilgiyle ve bilginin oluşumuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Bilginin oluşum sürecinde özne ve nesne birbirini sürekli etkiler.
Soru Açıklaması
4.
Felsefe sözcüğü Eski Yunan'da ilk ortaya çıktığından günümüze kadar çeşitli anlamlarda kullanıldığı gibi onun konusu ve amacına ilişkin olarak da çok çeşitli görüşler ortaya kondu. Bazı düşünürler onun yalnızca bilimin konu, yöntem ve ilkeleri ile ilgilenmesini; kimi­leri bilim dilinin mantıksal analizini yapmasını, bazıları yalnızca toplumu dönüştürmenin yollarını araştır­masını, diğer bazıları ise yalnızca toplumun sorunları­na yönelik çalışmalar yapmasını uygun gördüler.

Bu parçada sözü edilen yaklaşımlar, felsefi bil­ginin aşağıdaki özelliklerinden hangisine ters düşmektedir?
Doğru Cevap: "C" Bilgi evrenini bütün olarak ele alma
Soru Açıklaması
5.
Komşusu tarafından mahkemeye verilen bir insan, kendini koruyup savunmak için konuyla ilgili yasalar hakkında bilgi edinmek isteyebilir. Bazı öğrenciler üniversite giriş sınavında derece yapmak için dersle­rine yönelebilir. Bir siyasi parti yöneticisi, seçimlerde oyunu arttırmak için halkın sorunlarını öğrenmeye yönelik etkinliklerde bulunabilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" insan farklı nedenlerle bilgi edinebilir.
Soru Açıklaması
6.
Doğa bilimleri, doğada hüküm süren genel yasaların bilgisine ulaşmaya çalışır, doğada bir düzenlilik bulun­duğunu kabul eder; yani doğa bilimlerinin temelinde yer alan ilkeye göre, aynı nedenler benzer koşullar altında hep aynı sonuçları verir.

Buna göre, doğa bilimlerinin temelinde aşağıdaki ilkelerden hangisi bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Determinizm
Soru Açıklaması
7.
insan; fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi doğa bilim­lerindeki gelişme sonucu yaşadığı çevreyi, dünyayı, evreni daha iyi anlama, bilme, tanıma ve onun üzerinde etkili olma imkanını elde etmiştir.

Parçaya göre, doğa bilimlerinin temel işlevi aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Doğal varlığı insana tanıtmak
Soru Açıklaması
8.
Her bilim adamı, kendisinden önce aynı konuda çalışmış olan bir başka bilim adamının görüşünü her zaman eleştirebilir ve bu görüş yerine daha doğru olduğunu kanıtladığı bir görüşü geçirebilir. Bundan dolayı bilimin en önemli özelliği, sürekli olarak kendini eleştirmesi ve düzeltmelere tabi tutmasıdır.

Buna göre, bilimde eleştiri yapmanın amacı aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bilimin doğru sonuçlara ulaşmasını ve ilerlemesini sağlamak
Soru Açıklaması
9.
Felsefi düşünce kendi içinde bir düzenliliğe sahiptir. Bu düzenlilik, mantık ilkelerinin temele alınmasından ve felsefi akıl yürütmelerin çelişki içermemesinden kaynaklanmaktadır.

Bu parçada felsefi düşüncenin hangi özelliği vur­gulanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Tutarlı ve sistemli olma
Soru Açıklaması
10.
Felsefi düşünüş, kişinin sahip olduğu bilgilerden şüphe etmeyi öğrendiği, doğru olduğunu varsaydığı gerçeklere eleştirel bir biçimde baktığı anda başlar. Sokrates bunu, "Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir." deyişiyle dile getirmiştir.

Buna göre, felsefi düşünce aşağıdakilerden hangi­sine bağlı olarak ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" İnsanın kendi bilgisini tartışmasına
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş TEST - 3
11.
Plotinos'a göre güzellik, Tanrısal aklın, ışığın evrende görünüşe çıkmasıdır. Hegel'e göre güzellik, mutlak ruhun ("tin"in) nesnelerde görünüşe ulaşmasıdır. Aristoteles'e göre ise güzellik, belli bir büyüklüğü olan, orantıya dayanan bir düzendir.

Bu parçada açıklanan görüşler felsefi düşüncenin hangi özelliğini örneklendirir?
Doğru Cevap: "B" Öznel olma
Soru Açıklaması
12.
"Felsefe yolda olmak demektir."

Kari Jaspers'ın bu yargısından aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" Felsefe gerçeğin bilgisidir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.