TYT Felsefe: Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş TEST - 2


Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş TEST - 2
1.
Astronominin gök cisimlerini, jeolojinin madenleri ele aldığı; fiziğin varlıkları hareket bakımından, biyolojinin ise canlılık bakımından incelediği yerde, varlık felsefe­si tüm varlıkları varlık olmak bakımından ele alır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan­mıştır?
Doğru Cevap: "B" Bilim ve felsefe farklı konuları farklı yöntemlerle inceler.
Soru Açıklaması
2.
İnsan, bilgi sayesinde her şeyden önce mağaradan ve çok ilkel yaşam koşullarından kurtulmuştur. İnsan, yine bilgi sayesinde, kentler ve uygarlıklar kurmuş, mutluluk yolunda önemli adımlar atarak, gerçekten büyük ilerlemeler kaydetmiştir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan­mıştır?
Doğru Cevap: "A" Bilginin insan için çok önemli işlevleri vardır.
Soru Açıklaması
3.
Bugün bilimin hangi dalında olursa olsun, bırakın İlk Çağ bilim insanlarından ileri olmayı, geçen yüzyılın bilim insanlarından bile ilerideyiz. Fakat felsefede İlk Çağ'ın hiçbir filozofundan daha ileride olduğumuzu öne süremeyiz. Ancak her dönemdeki filozofların önceki dönemlerdeki filozofların görüş ve yöntem­lerinden faydalanarak ele aldıkları konuları daha kap­samlı, daha yöntemli değerlendirdiklerini söyleyebili­riz.

Bu parçada felsefi bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Kümülatif olma
Soru Açıklaması
4.
Matematik ve mantık ideal bilimlerdendir. Bu bilimlerin konuları ideal var olanlardır. İdeal var olan ise, belirli bir yerde, belirli bir zamanda bulunan gerçek var ola­nın tam karşıtıdır. Dolayısıyla, ideal var olanlar üzerinde deneyler, ölçümler yapılamaz. Bu bilimlerde ancak doğruluğu önceden kabul edilen genel ilkeler­den hareket ederek akıl yürütme yöntemi kullanılabilir.

Buna göre, bilimlerin uygulayacağı yöntem belir­lenirken aşağıdakilerden hangisi ölçüt alınır?
Doğru Cevap: "D" Bilimin konuları
Soru Açıklaması
5.
Bilim, sınırları belli bir alandaki "var olan şeyleri" ele alır, bu şeylerle ilgili problemleri çözmeye çalışır. Çözülen her problem, o zamana kadar çözülememiş olan bir başka problemin çözümünü kolaylaştırır. Böylece bilim, hakikat olanı elde ede ede gelişir. Doğa bilimleri gibi sosyal bilimlerin gelişimi de bu yolla olmuştur.

Bu parçada bilimsel bilginin hangi özelliği üze­rinde durulmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Birikimli olarak ilerleme
Soru Açıklaması
6.
Filozofların ortaya koyduğu düşünceleri sistemli kılan ve oluşturdukları akımların günümüze kadar gelmesi­ni sağlayan sebep, onların kendi içinde tutarlı olmalarıdır. Bir filozofun sisteminin diğer filozofların sistemlerine göre daha doğru veya yanlış olduğu söylenemez. Felsefi sistemlerin sonuçları, bilimde olduğu gibi deneyle, olgusal olarak test edilerek doğrulanamaz.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi savunulmak­tadır?
Doğru Cevap: "E" Felsefede bilgilerin doğruluğu değil mantıklı olması esastır.
Soru Açıklaması
7.
İnsan bilimleri bir yöntem kullandıkları, olaylara ve bel­gelere dayandıkları için, bilim adını almıştır. Yoksa, onların ulaştıkları sonuçlar, konuları olan insanın; doğadaki canlı ve cansız varlıklardan farklı olmasın­dan dolayı, hiçbir zaman mutlak yasalar olarak görülemez.

Bu parçayı aşağıdakilerden hangisi daha iyi özet­ler?
Doğru Cevap: "B" İnsan bilimleri kesin bilgi vermez.
Soru Açıklaması
8.
İlk felsefi düşüncenin diğer düşünme biçimlerinden en arınmış şekliyle önce Thales'te ortaya çıktığını görü­yoruz. Ona göre, her şey sudan türer ve yine ona döner. Onun suya bu kadar önem vermesi; bilgilerini, deniz kıyısında doğup büyümesinden ileri gelen gözlemlerine dayandırmasındandır. Thales'i filozof yapan, doğa görüşünü gözlemlerine dayandırması ve bu gözlemlerini düşünceyle temellendirmek isteme­sidir.

Buna göre, Thales'i filozof yapan özellikler neler­dir?
Doğru Cevap: "C" Evreni, gözleme ve akla dayalı olarak yorumlaması
Soru Açıklaması
9.
Felsefe "bilgelik sevgisi" demektir. Kelimenin ilk kez ünlü Yunan matematikçi ve filozofu Pythagoras tarafından kullanıldığı sanılmaktadır. Pythagoras, bil­geliğin ancak Tanrı'ya uygun olduğunu düşündüğü için, insanın bilge değil, bilgeliği seven ve onu arayan kişi olabileceğini düşünmüştür.

Bu parçada felsefi düşüncenin hangi özelliğinden söz edilmiştir
Doğru Cevap: "A" Filozof gerçeği bilen değil, onu arayan kişidir.
Soru Açıklaması
10.
Felsefede yapılan akıl yürütmeler, varılan sonuçlar bir­birlerine eklenerek mantıklı bir bütün elde edilmeye çalışılır. Nitekim felsefi düşünceleri, kendi tarihi akışı içinde ve çoğu zaman farklı sistemlerin karşılıklı etki­leri çerçevesinde ele alma zorunluluğu da onun bu ni­teliğine işaret eder.

Bu parçada felsefi bilginin hangi özelliği üzerinde duruImaktadır?
Doğru Cevap: "E" Tutarlı ve sistemli olma
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Bilgi Türleri ve Felsefeye Giriş TEST - 2
11.
Filozof herhangi bir konuda kesin sonuca ulaşmak­ tansa sürekli olarak o sonucu merak edip düşünen, ona ulaşmayı ümit ettiği yolda yürüyen ve bundan haz alan insandır.

Bu parçayı aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?
Doğru Cevap: "B" Felsefede sonuca ulaşmak değil, sürekli arayış içinde olmak önemlidir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi felsefi düşüncenin özel­liklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bireysel eğilimlerden bağımsız olma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.