TYT Felsefe: Bilgi Felsefesi TEST - 3


Bilgi Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Bilgi Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bilgi Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bilgi Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Bilgi Felsefesi TEST - 3
1.
Gerçek bilgiye ne duyusal gözlemler ve ne de akıl yürütmelerle ulaşılabilir. Oysa sezgi duyulardan da akıldan da farklı bir yetidir, dolayısıyla onun verdiği bil­giler de duyusal ve ahlaki bilgilerden farklıdır. İnsan bu yeti sayesinde bilmek istediği her şeyi doğrudan, araçsız bir şekilde kavrar. Bu yeti, nesneyi bütünlüğü içinde ve kendisinden şüphe etmemizin mümkün olmadığı bir güven duygusu ile bilmemizi sağlar.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşıla­maz?
Doğru Cevap: "D" Varlığın bütünlüğü duyular ve akılla değil, sezgiyle kavranabilir.
Soru Açıklaması
2.
Temelinde ister doğaya egemen olma arzusu, isterse dünyayı bilme ihtiyacı olsun, insanın her zaman ve her yerde bilgi sahibi bir varlık olarak karşımıza çıktığı muhakkaktır. Başka bir deyişle, bilginin, hatta bilimin tarihi insanın tarihi kadar eskidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Bilgi insanın birikimlerini aktarma aracıdır.
Soru Açıklaması
3.
• Bir iddiayı, bir sonucu, bir önermeyi yeterli nedenler, tatmin edici dayanaklar göstererek haklı çıkarma

• Bir akıl yürütmenin öncüllerinin sonucu haklı çıkar­dığını gösterme

Yukarıda açıklanan durumlar hangi kavramla ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "C" Gerçek
Soru Açıklaması
4.
Doğruluk (hakikat) bilginin nesnesiyle örtüşmesidir. Nesnesiyle örtüşmeyen bilgiler doğru değildir. İnsanın, nesnelere dair verdiği yargıların doğru olması haki­katin değişmez bilgilerini ifade eder. Örneğin, "Güneş tutulması", "dolu yağması", "Mars gezegeni" için doğru diyemeyiz, sadece gerçek deriz. "Bugün dolu yağdı.", "Güneş ayın beşinde tutulacak." yargıları için doğru denilebilir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "D" Ancak gerçek olan varlıklar doğru ve anlamlı ola­bilir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin cevap aradığı sorulardan değildir?
Doğru Cevap: "A" İnsan hangi yollarla bilgi edinebilir?
Soru Açıklaması
6.
Nesnelerin nitelikleri bir anda birbirleri üzerindeki etki­lerinden doğmaktadır. Bundan dolayı hiçbir nesne için "Bu, şudur." diyemeyiz. Olsa olsa değişen bağlantıları içinde, onun başka nesnelere göre ne olmakta olduğunu söyleyebiliriz. Duyumlar da duyumlayanın o anki durumuna bağlıdır. Onun için algı, objeyi bize algılayanın algılama anındaki durumuna nasıl görün­müşse, öyle bildirir.

Protagoras'ın bu parçada savunduğu görüşü aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?
Doğru Cevap: "D" Bilgi insanın içinde bulunduğu çevre koşullarına gö­re değişir.
Soru Açıklaması
7.
Sokrates sofistlerin insanlara göre değişen, deneye ve rastlantılara bağlı doğrularının yerine, bireylere göre değişiklik göstermeyen, kesin ve akla dayalı bir bilgi kavramı ortaya koymaya çalışmıştır. Onun amacı, kişi­den kişiye değişen görüşlerin yanında değişmeyen, herkes için geçerli olan doğru bilgiyi ortaya çıkartmak­tır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sokrates'in savunduğu bir düşünce olamaz?
Doğru Cevap: "C" İnsan kesin bilgiye ulaşabilir.
Soru Açıklaması
8.
"Bilgi, zihnin on iki akıl kalıbına göre şekil aldığı için, nesne ve olaylar olduğu gibi değil, zihne göre bilinir.Zihnin yapısı bugünkünden farklı olsaydı, olaylar dünyası da başka türlü bilinecekti."

Kant'ın bu parçada savunduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gerçeği olduğu gibi bilemeyiz.
Soru Açıklaması
9.
Wittgenstein'a göre dil önermelerden oluşur ve anlam­lı önermeler gerçekliğin resimleridir. Dil ile gerçek aynı yapıya sahiptir. Dilin analizi aynı zamanda gerçekliğin analizidir. Ona göre "Üzerinde konuşulamayan şeyler hakkında susmak gerekir." Çünkü yalnız dil ile ifade edilebilen şeyler bilinebilir.

Wittgenstein bu parçada aşağıdakilerden hangi­sinde verilenler arasında ilişki kurmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Dil - varlık (gerçeklik)
Soru Açıklaması
10.
J. Locke'a göre, duyularlarla elde edilen bilgiler, tasarımlar, dışarıdaki objelerden gelir. Fakat bu bilgilerin bu nesnelere kesin olarak benzediğini söyleyemeyiz. Örneğin, bir kağıt üzerine bir sözcük yazdığımızı düşünelim. Bu yazı, düşüncenin bir etkisidir ama ya­zının nedeni olan düşünce ile hiçbir benzerliği yoktur. Dolayısıyla yazıyı düşüncenin kopyası sayamayız. İşte bunun gibi, duyumlarımızı da nesnelerin kopyası olarak kabul edemeyiz. Duyumlar nesnelerin üzeri­mizdeki etkileridir.

J. Locke'un bu açıklamasında hangi felsefe soru­sunun karşılığı yoktur?
Doğru Cevap: "D" Bilgi edinmede sezginin rolü nedir?
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Bilgi Felsefesi TEST - 3
11.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin temel kavramlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" İyi
Soru Açıklaması
12.
Platon'a göre zorunlu, kesin, genel - geçer bilgi doğuş­tan gelir. Bu tür bilgileri duyu organları sağlayamaz. Çünkü bilgi duyusal algılardan oluşsaydı kişiden kişiye değişir, göreli olurdu. Örneğin, aynı su bir ele sıcak, diğer ele soğuk gelebilir, aynı limonatayı birisi tatlı, bir başkası ekşi bulabilirdi. O zaman hiçbir şey hakkında "Bu, şudur." diye kesin bir yargıda bulunamazdık. An­cak "Bu şey bana göre ve şu anda böyledir." diye­bilirdik.

Platon'un bu açıklamasında hangi felsefe sorusu­nun karşılığı yoktur?
Doğru Cevap: "D" Bilgi elde etmede deney ile akıl arasında bir ilişki var mıdır?
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.