TYT Felsefe: Bilgi Felsefesi TEST - 1


Bilgi Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Bilgi Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bilgi Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bilgi Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Bilgi Felsefesi TEST - 1
1.
İnsanın, bitkinin, gökyüzünün, denizin bilgisinden bahsedebilmek için önce tüm bunların var olmaları gerekir. Var olmayan bir şeyin bilgisinden de söz edilemez. Nitekim varlık üzerine düşünen filozofların cevap aradığı ilk soru "Varlık gerçek midir?" sorusu olmuştur.

Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini destek­ler?
Doğru Cevap: "C" Bilgi felsefesi ontolojiye dayanır.
Soru Açıklaması
2.
Gerçeklik, insanın bilme eyleminde kendisine yönel­miş olduğu varlığın bir özelliğidir. Gerçeklik düşünce­de var olan, düşünülen şeyleri göstermez. Çünkü yal­nızca düşünülen varlıklar; örneğin "deniz kızı" gerçek­ten var değildir, onun bir gerçekliği yoktur. Buna karşın örneğin, bir taşın gerçekliğinden söz edilebilir. Başka bir deyişle, biz taşı düşünmesek bile o gerçekten vardır.

Buna göre "gerçeklik" nedir?
Doğru Cevap: "D" Bir varlığın, zihinden bağımsız olarak var ol­masıdır.
Soru Açıklaması
3.
1- "Hava güneşlidir." yargısı, hava gerçekten güneşli ise, doğrudur.

2- Doğruluk; düşüncenin elemanlarının birbirini desteklemesi, birbirleriyle uyumlu olmasıdır.

Doğruluğun 1. ve 2. açıklamalara uygun olan tanımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "D" Bilginin nesnesine uygun ve elemanlarının birbir­leriyle tutarlı olmasıdır.
Soru Açıklaması
4.
D. Hume'a göre: "İzlenimler görürken, işitirken, sever­ken ya da nefret ederken algılanan canlı duyumlardır. Düşünceler ise bu canlı duyumların ve izlenimlerin canlılığını kaybetmiş kopyaları, hatırlama ve hayal gü­cü tasavvurlarıdır. Bütün bilgi ve düşünceler izlenimle­re dayanır."

D. Hume'un bu açıklaması bilgi felsefesinin en çok hangi sorusuna cevap niteliğindedir?
Doğru Cevap: "C" Bilginin kaynağı nedir?
Soru Açıklaması
5.
Pyrrhon'a göre, varlıkların bizzat kendileri hiçbir za­man bilinemez. Biz, varlıkları yalnızca bize göründük­leri şekliyle bilebiliriz ve bu görünüşlerinin ötesine geçemeyiz. Bilginin kaynağı ve duyum kişiden kişiye farklılık gösterir. Dolayısıyla bilgide öznel duyumların ötesine geçerek nesnel bir gerçekliğe, nesnenin ken­disine varılamaz.

Pyrrhon'un bu parçada vurguladığı görüş aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Doğru bilgi mümkün değildir.
Soru Açıklaması
6.
Sokrates herhangi bir konuyu tartışırken karşısındaki insanın görüşlerinden hangi sonuçların çıktığını araş­tırır. Onun görüşlerinden çıkan yanlışları izah ederek bir bir eler. Bu şekilde hareket ederek, karşısındaki kişinin doğru düşünebilmesini sağlar. Sokrates, bu tartışma süreci boyunca karşısındaki kişiye sadece soru sorar, ona yeni bir bilgi vermez. Bununla da insanların ruhlarında bulunan, fakat onların kendi­lerinin tam olarak farkında olmadıkları "doğru"ları gün ışığına çıkarmak ister.

Buna göre, Sokrates'in temel hareket noktası aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Doğuştan gelen bilgiler sorularla düşünerek ortaya çıkabilir.
Soru Açıklaması
7.
"İster kendi düşüncelerimiz, ister karşımızdaki insanın düşünceleri doğru olsun, önemli olan bu doğruluk ol­mayıp, tartışmadaki başarıdır."

Ünlü bir sofist düşünüre ait olan bu sözle anlatıl­mak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Önemli olan bilginin doğruluğu değil, etkili bir şe­kilde sunulmasıdır.
Soru Açıklaması
8.
D. Hume'a göre, insanda bir nedensellik tasavvuru vardır, ama bu tasavvuru kendisine geri götürebile­ceğimiz bir izlenim yoktur. Ona göre, nedensellik doğuştan bir tasavvur değildir. Her ne kadar onu geri götürebileceğimiz bir izlenim yoksa da o, insanın alış­kanlığına dayanır. İnsan birçok defa a olayını b olayının izlediğini görür. Bu, insanda alışkanlık mey­dana getirir ve insan ne zaman a olayını görse, b olayını hatırlar. Çünkü onda a ve b olayları arasında bir çağrışım ilgisi meydana gelmiştir.

Buna göre, D. Hume'un savunduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İnsan zihnindeki nedensellik ilkesi, olayları birbiri peşi sıra görme alışkanlığına dayanır.
Soru Açıklaması
9.
"Görüsüz kavramlar boş, kavramsız görüler kördür."

Kant bu özdeyişiyle aşağıdakilerden en çok hangi­sini kastetmiştir?
Doğru Cevap: "C" Bilgi duyuların ve aklın katkılarıyla oluşur.
Soru Açıklaması
10.
Kant'a göre, bilgi deneyle başlar. Ancak deney bilgiyi değil, bilginin ham maddesini verir. Bu ham maddenin bilgi haline gelmesi için akıl tarafından işlenip biçime sokulması gerekir. Akıl bu işlemi, doğuştan sahip ol­duğu ve her insanda aynı olan akıl kalıplarına göre yapar. Bilgi, her insanda aynı olan akıl kalıplarına göre oluştuğu için her insanda aynıdır. Ancak bu bilgi bize varlığı olduğu gibi bildirmez, varlığın akla göre algı­lanışını bildirir. Eğer akıl kalıplarımız bugün olduğun­dan farklı şekilde olsaydı, bilgilerimiz de bugünkünden farklı olacaktı.

Kant'ın bu parçada vurguladığı görüş aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bilgi insan aklına ve aklın yapısına göre oluşur.
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Bilgi Felsefesi TEST - 1
11.
J. Locke'a göre, insan dünyaya geldiğinde zihni boş bir levha (tabula rasa) gibidir. Bilgi sonradan, duyu verileriyle edinilir. Ona göre, dış ve iç deney olmak üzere iki türlü deney vardır. Dış deney, dış dünyayı duyularla tanımamızı sağlar. İç deney ise kendi içimiz­de meydana gelen olayları yani zihnimizin çeşitli iş­lemlerini bildirir.

J. Locke'un bu parçada vurgulanan görüşü aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bilgi duyusal algıya dayanır.
Soru Açıklaması
12.
Suyun içine batırılmış bir metal çubuğu kırık olarak görürüm. Aynı çubuğu suyun içinden çıkardığımda kırılmamış olarak görürüm. Çubuğun bu iki algısını da görerek gerçekleştiriyorum. Fakat aynı cisme ait bu farklı iki algıdan hangisinin doğru olduğunu, bu iki algıyı düşünüp karşılaştırarak anlayabiliyorum.

Bu parça aşağıdaki felsefi akımlardan hangisinin görüşlerine karşı tez oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Empirizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.