TYT Felsefe: Ahlak Felsefesi TEST - 3


Ahlak Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Ahlak Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ahlak Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ahlak Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Ahlak Felsefesi TEST - 3
1.
1- Demokritos'a göre mutluluk; sınırlılık ve ölçülülük­tür.

2- Sokrates'e göre mutluluk; bilgeliğe dayalı eylemdir.

3- Epiküros'a göre mutluluk; acıdan uzaklaşma ve haz elde etmedir.

Yukarıda açıklanan görüşler ahlak felsefesinin hangi özelliğini örneklendirir?
Doğru Cevap: "C" Normatif olma
Soru Açıklaması
2.
Küçüklüğümden itibaren çevremdeki tüm insanlar bana iyi insan olmam gerektiğini söylüyorlar. Bunun için ailemde anne ve babam, okulumda öğretmenlerim çeşitli tavsiyelerde bulunuyorlar. Peki ama ben niçin iyi bir insan olmalıyım? Niçin iyi davranışlarda bulun­malıyım? Kendime fayda sağlamak için mi, topluma yararlı olmak için mi, toplumun düzenini korumak için mi, vicdanımın rahat olması için mi? Acaba neden?

Bu parçada ahlak felsefesinin hangi temel sorusu üzerinde durulmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Ahlaki eylemin amacı nedir?
Soru Açıklaması
3.
Ahlaki özgürlüğün tanımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "E" Hiçbir sınırlama olmadan, bireyin kendi düşünce­sine göre karar verip bu doğrultuda davranabilmesi
Soru Açıklaması
4.
"Özgürlük; kişinin, getireceği sonucu kabullenmek şar­tıyla istediği eylemi yapmasıdır."

yargısında özgürlükle aşağıdaki kavramlardan hangisi arasında ilişki kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Sorumluluk
Soru Açıklaması
5.
Ahlaki eylemlerdeki özgürlük bir iradi özgürlüktür. Kişinin bir eylemi iradesiyle yapıp yapmamasıdır. Özgürlüğe sahip olan bir kişinin aynı zamanda iradesi ile karar verdiği eylemlerinin sonuçlarına da katlan­ması gerekir. Sözgelimi, kişinin, denizde boğulmak üzere olan bir insanı kurtarıp kurtarmama özgürlüğü vardır, ancak ahlaki yasalar ve vicdan gereği o kişiyi kurtarmasının veya kurtarmamasının sonuçlarına da razı olmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçayı en iyi özetler?
Doğru Cevap: "C" İnsan özgür ahlaki eylemini, sorumluluk bilinci ile yapmalıdır.
Soru Açıklaması
6.
Farabi'ye göre iki çeşit iyilik vardır: Birincisi başka bir amacı gerçekleştirmeye yarayan iyiliktir. Örneğin; iyi beslenmek bu tür bir iyiliktir. Çünkü, sağlıklı olma ama­cını gerçekleştirmeye yarar. İkincisi ise amacı kendi­sinde olan, kendi başına iyiliktir. Mutluluk işte böyle bir iyiliktir.

Bu parçada savunulan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bazı davranışlar kendi başına iyidir, bazı davranışlar ise iyi bir duruma araç olduğu için iyidir.
Soru Açıklaması
7.
İyi ile kötüyü birbirinden ayırmaya yarayan, ahlak değerleri üzerinde doğrudan doğruya yargıda bulu­nan, fakat aynı zamanda insanın kendi eylemlerinin değerli olup olmadığına karar vermesini sağlayan insani yeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vicdan
Soru Açıklaması
8.
T. Hobbes'a göre, insan bencildir ve her şeyden önce kendi yaşamını sürdürmeye çalışır. Herkes doğanın nimetlerinden olabildiğince çok yararlanmalıdır. Ama bu durum insanın temel güdüsüne aykırıdır. Bu durum­da herkes herkesin düşmanı olur ve bireyin varlığı da tehlikeye düşer. Böylece insan bu olumsuz durumdan kurtulmak ister. Bunun için diğer insanlarla anlaşır. Doğal durumda herkesin her şey üzerinde hakkı varken insanların anlaşıp yurttaş olduğu toplumsal ortamda herkesin güvenliği genel amaç olmuştur. Demek ki ahlaklılık, ben sevgisinden kaynaklanan bir sözleşmenin ürünüdür.

Buna göre, T. Hobbes'un ahlakla ilgili düşünceleri­nin temelinde onun, aşağıdakilerden hangisiyle il­gili görüşleri vardır?
Doğru Cevap: "D" İnsanla ilgili düşünceleri
Soru Açıklaması
9.
Stirner genel dünya görüşünün temeline bireyi yer­leştirir. Ona göre, her birey benzersizdir ve onun hay­atına bir anlam vermesi için geliştirmesi gereken de bu benzersizliğidir. Stirner'ın buradan çıkardığı ahlaki sonuç, "ben"in (egonun) en yüksek değer olduğu ve bireyin kendisi dışında hiçbir şeye ve kimseye karşı bir sorumluluk duymadığıdır. Stirner, ortak bir insanlık kavramına dayanan bütün inanç ve felsefelerin yanlış ve saçma olduğunu ileri sürer.

Stirner'a ait yukarıdaki açıklamalar en çok hangi felsefe sorunu ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Evrensel bir ahlak yasasının olup olmadığı ile
Soru Açıklaması
10.
Bazı ahlak düşünürlerine göre, bütün sosyal kurallar ve karşılıklı anlaşmalar insanların eylemlerini düzenlemek için konur. Bu nedenle, sosyal kural ve yasalar, insan­ların karar ve davranışlarını belirler.

Bu parçada savunulan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İnsan ahlaki yaşamında özgür değildir.
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Ahlak Felsefesi TEST - 3
11.
Sokrates ahlaki kavramların veya doğruların insanların ruhunda gizli olarak bulunduğuna inanır. Filozofun görevi, bu doğruları ortaya çıkartmaktır. O halde ahlak­lılık bir bilgi sorunudur ve bu bilgiyi elde etmek, ahlak­lılığın en önemli alanını teşkil eder. Öte yandan bilgi insanı erdemli kıldığı gibi, erdemli davranmak da insanı mutlu eder. Eğer ahlak bir bilgi ise o zaman ahlaksızlık da bilgisizlik olacaktır. Bu durumda hiç kim­senin bilerek kötülük yapmasına imkan yoktur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Ahlaksızlık bilgi eksikliğinden değil, kötü niyetten ileri gelir.
Soru Açıklaması
12.
Platon hiç değişmeyen, hep kendi kendisinin aynı ka­lan, öncesiz ve sonrasız olan varlıklara "idea" adını ve­rir. İdeaların görülemez, ancak kavranabilir olduklarını, var olan ideaların en yücesinin iyi ideası olduğunu belirtir ve bir eylemin iyi ya da kötü olmasını iyi ideası­na uygun olup olmamasına bağlar. Yani bir eylem iyi ideasına uygunsa iyi, değilse kötüdür.

Platon'un bu parçada ahlakla ilgili olarak savun­duğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ahlaki eylemin ölçütü iyilik ideasına uygun olmadır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.