TYT Felsefe: Ahlak Felsefesi TEST - 2


Ahlak Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi test çöz sayfasındasın. Ahlak Felsefesi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ahlak Felsefesi konusu TYT Felsefe dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ahlak Felsefesi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Felsefe: Ahlak Felsefesi TEST - 2
1.
Ahlaki eylemler, insan tarafından yapılan hareketlerdir. İnsan eylemleri, hayvanlarda görülen davranışlardan çok farklıdır. Hayvan davranışları içgüdülere, insan davranışları iradeye dayanır ve içgüdüsel davranışlar­dan farklıdır. Ahlak insanın bu tür davranışlarını inceler.

Buna göre, insanın hangi tür davranışları ahlakın kapsamına girer?
Doğru Cevap: "A" Özgürce yaptığı davranışlar
Soru Açıklaması
2.
Ahlakı töresel davranışlar olarak, yani toplum tarafın­dan benimsenip uygulanan davranışlar olarak ele alır­sak, bunu "moral" olarak adlandırırız. "Etik" ise bu davranışlar üzerinde düşünmek, birtakım sonuçlar çıkarmak, daha doğrusu ahlak üzerinde felsefe yap­maktır. Demek ki "ahlak" (moral) yaşanan değerlerin pratiği, "etik" ise teorisidir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Ahlak ve etik arasında fark olduğu
Soru Açıklaması
3.
Bana haz verici olan bir şey, bir başkasının acısı pahasına elde edilebilir. Bu ise bir başkasının, benim hazzımın meydana gelmesine haklı olarak izin ver­memesi demektir. O halde yapılması gereken şey, kendi dışımızdaki insanları da düşünerek, herkesin yararını gözeten ortak bir haz verici veya iyinin bulun­masına çalışmaktır. Bir başka deyişle, en büyük sayı­da insana en yüksek ölçüde haz veren bir eylem doğru bir eylemdir.

Yukarıda açıklanan görüşler en çok hangi felsefe problemi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Ahlaki eylemin ölçütünün ne olması gerektiği
Soru Açıklaması
4.
Bir kartalın yavrusunu korumak için sergilediği davra­nış "iyi" bir davranış gibi görünse de içgüdüye dayan­dığı, iradi bir eylem olmadığı için ahlaki bir eylem olarak değerlendirilemez. Yine bizim, farkında olmak­sızın cebimizden düşürdüğümüz paranın yoksul biri tarafından bulunması ve onun hayati bir ihtiyacını karşılaması, herhalde kimse tarafından bizim ahlaki bir davranışımız olarak nitelendirilemez.

Buna göre, bir eylemin ahlaki olarak nitelen­dirilebilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "D" Eylemin ahlaki bir bilinçle yapılmasına
Soru Açıklaması
5.
İradeli olarak yapılan; mutluluğa, ideallere, amaçlara ulaşmayı engelleyen, yapılması isten­meyen davranışlara ahlakta ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kötü
Soru Açıklaması
6.
1- Haz ahlakına göre, haz iyi, acı kötüdür. İyi, kişiden kişiye değişen bir değerdir. Yaşanan hazzın her­keste aynı olması gerekmez. Bu nedenle herkesin kendine göre haz ve iyi anlayışı vardır.

2- Fayda ahlakına göre, bireye fayda sağlayan şeyler iyi, fayda sağlamayan şeyler kötüdür. Ancak faydalı olma durumu da kişiden kişiye değişir.

3- Bencillik ahlakına göre, insanın kendi benliğine uy­gun olan davranışlar iyidir. Bu ahlak anlayışı insanın çevresini kendi yararına uydurma isteğidir.

Yukarıdaki ahlak düşüncelerinin ortak özelliği aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ahlaki davranışın ölçütünü koymaları
Soru Açıklaması
7.
Yolda giderken içi para dolu bir çanta bulan bir kişi, aşağıdakilerden hangisini yaptığında Bergson'a göre iyi davranışı gerçekleştirmiş olur?
Doğru Cevap: "D" Sezgisine müracaat edip onun verdiği karara göre hareket ettiğinde
Soru Açıklaması
8.
Havaya atılan bir taş da eğer bilinci olsaydı ve konu­şabilseydi, bize kendi iradesiyle yere düştüğünü söy­lerdi. Biz çoğu kez, seçimlerimizin nedenlerini bilme­diğimiz için özgür olduğumuzu düşünürüz. Örneğin, üniversite sınavlarında bir branşı seçen öğrenci, onu özgürce seçtiğini düşünür. Ancak biraz daha dikkatlice bakılırsa, seçiminde arkadaşlarının, ailesinin telkin­lerinin, toplumda o mesleğe karşı duyulan saygının, tanıdığı bir öğretmenin fikrinin vb. ne kadar etkili olduğunu fark edilebilir.

Bu parçada savunulan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İnsan ahlaki yapıp etmelerinde özgür değildir.
Soru Açıklaması
9.
J. S. Mill'e göre, iyi ile kötünün ölçütü faydadır. İnsan doğası öyle bir yapıdadır ki, ya mutluluğun kendisi ya da mutluluğa ulaştıracak bir aracı elde etmek ister. İnsan doğasının bu özelliği fayda ilkesinin kanıtıdır. Fayda insan eylemlerinin amacı olduğundan, zorunlu olarak ahlakın temel ölçütüdür. Bir eylemin ahlaki ba­kımdan değerli olup olmadığına, sonuçta getirdiği fay­daya bakılarak karar verilebilir. Bir eylemi iyi kılan şey, sonuçta faydayla mutluluğu sağlamasıdır.

Buna göre, bir eylemin ahlaki olup olmadığına karar vermek için aşağıdakilerden hangisinin belir­lenmesi gerekir?
Doğru Cevap: "E" Yapılan eylemin sonucunun
Soru Açıklaması
10.
Platon'a göre, gerçek mutluluk ideaların bilgisine sahip olmaktır. İçinde yaşadığımız dünyada ne iyilik ne de mutluluk vardır. Çünkü, bu dünya gerçek bir dünya de­ğildir. Öyleyse insan, gözünü sürekli olarak idealar dünyasına çevirmeli, orada her şeyin değişmeyen, ezeli- ebedi özünü görebilmelidir.

Platon'un bu parçada savunduğu görüş aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mutluluk ideaların bilgisiyle mümkündür.
Soru Açıklaması
logo
TYT Felsefe: Ahlak Felsefesi TEST - 2
11.
H. Bergson'a göre, birbirine zıt iki ahlak vardır: Kapalı ahlak; kapalı toplumun kendini koruma içgüdüsünün bir ifadesidir ve insanı içinde bulunduğu toplumun hizmetine sokar. Bu ahlak birey üstüdür ve toplumsal alışkanlıkları, töreleri ve yasaları sürdürmeyi amaçlar. Dolayısıyla genel - geçer, evrensel bir ahlak olamaz. Sezgiye dayanan açık ahlak ise sevginin ve özgür­lüğün egemen olduğu açık toplum ahlakıdır. İnsanı özgürleştiren bu ahlak tüm insanlığı kapsadığı için açıktır ve evrenseldir.

Buna göre, H. Bergson'un vurguladığı ahlak gö­rüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gerçek ve evrensel ahlak sezgiye dayanan ahlaktır.
Soru Açıklaması
12.
Deniz kenarındayım ve bir çocuğun boğulmak üzere olduğunu fark ediyorum. Burada benim ödevim, suya atlayıp çocuğu kurtarmaya çalışmaktır. Suya kendim için boğulma tehlikesini düşünmeden atlıyorum, ço­cuğu kurtarmak için elimden gelen tüm gayreti gös­teriyorum. Buna rağmen çocuk, daha önce çok su yut­tuğu için kurtulamıyor ve boğuluyor. Bu durum, benim eylemimin ahlaki değerine hiçbir şekilde gölge düşürmez. Eylemim ödev duygusuna dayandığı için ahlaki bir eylemdir.

Kant'ın bu parçada savunduğu ahlak düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ahlaki eylemin sonucu değil, amacı önemlidir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.