TYT Coğrafya İnsan ve Çevre Test - 2


İnsan ve Çevre konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. İnsan ve Çevre Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İnsan ve Çevre konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İnsan ve Çevre Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya İnsan ve Çevre Test - 2
1.
Enerji üretiminde kullanılan aşağıdaki doğal kay­naklardan hangisinin hava kirliliğine neden oldu­ğu ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "A" Rüzgar
Soru Açıklaması
2.
1- Engebeli arazilerdeki tarlaların eğime dik olarak sürülmesi

2- Orman alanlarında tarla tarımının yapılması

3- Nadasa bırakılan arazilerde, otsu yem bitkilerinin ekilmesi

4- Tarla tarımı yapılan arazilerde belirli zaman aralıklarıyla farklı ürünlerin ekilmesi

Yukarıdakilerden hangileri arazinin doğru kulla­nıldığının göstergelerindendir?
Doğru Cevap: "E" 1, 3 ve 4
Soru Açıklaması
3.
Çevre sorunları, endüstri tesislerinin ve nüfusun fazla olduğu yerlerde daha ciddi boyutlardadır.Bu durum, yukarıdaki haritada numaralandırılmış bölgelerden hangisi için daha çok geçerlidir?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, insan aklı ve tekniğinin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" ABD'deki gayzer havuzlarI
Soru Açıklaması
5.
Bilim ve teknoloji ne kadar gelişmiş olsa da, doğal koşullar birçok alanda insan faaliyetlerini etkiler.

1- Antarktika Kıtası'nda yerleşik hayatın olmaması

2- Verimli ve sulak toprakların tarımsal faaliyetlere ayrılması

3- Barınmak için tek ve çok katlı binaların yapılması

4- Kıtalar arası ulaşımda hem gemilerden hem de uçaklardan yararlanılması

Bu duruma yukarıdakilerden hangileri örnek gös­terilebilir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.
1- Orman içerisinde tarla açılması

2- Liman kentlerinde serbest ticaret bölgelerinin kurulması

3- Fosil yakıtlara dayalı tüketimin artması

4- Hayvanların meralarda kontrollü otlatılması

Yukarıdakilerden hangileri ekolojik dengenin bo­zulmasına neden olabilmektedir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
7.
"Bilim insanları, küresel ısınmanın etkisiyle kutup böl­gelerindeki buzulların eriyip çözülme sürecine girdiği­ni, 2100 yılına kadar hem okyanus hem de iç deniz­lerin seviyesinin yükseleceğini belirtmektedirler. Bu süreç içerisinde kıyıdaki yerleşim alanlarının sular al­tında kalacağı savunulmakta ve özellikle yoğun nüfu­sa sahip deltaların terk edileceği söylenmektedir."

Buna göre, topoğrafik yapısı göz önüne alındığın­da hangi bölgelerin deniz suları altında kalma riski daha azdır?
Doğru Cevap: "C" Azerbaycan kıyılarının
Soru Açıklaması
8.
Çevre kirliliğinin azaltılabilmesi için doğal kaynakların bilinçli bir şekilde kullanılması gerekir.

Buna göre;

1- Dalga ve gelgit sularından enerji elde edilmesi,

2- Ormanlarda kağıt ham maddesi üretiminin artırılması,

3- Sulak alanların ulusal park kapsamına alınması,

4- Sığ denizlerde yaşayan balıkların trolle avlanması

uygulamalarından hangileri doğal kaynakların doğrudan ya da dolaylı yoldan bilinçli kullanıldığı­nı gösterir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisinin çevre kirliliği oluştur­ması beklenmez?
Doğru Cevap: "E" Organik tarımın
Soru Açıklaması
10.
- Enerji elde etmek için akarsu, rüzgar ve gelgit akıntılarından yararlanılması

- Sebze ve meyve üretebilmek için verimli topraklar­dan yararlanılması

- Konut yapabilmek için taş, toprak ve ağaçtan yararlanılması

Yukarıda verilen durumlar aşağıdakilerden han­gisinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "D" İnsanların temel gereksinimlerini karşılamak için doğadan yararlandığının
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya İnsan ve Çevre Test - 2
11.
Şehirleşmenin ve endüstrileşmenin artmasıyla doğal çevrede aşağıdaki değişikliklerden hangisi­nin gerçekleşmesi beklenmez?
Doğru Cevap: "C" Otlak alanlarının genişlemesi
Soru Açıklaması
12.
İnsanlar doğal çevre elemanlarıyla etkileşim içindey­ken doğrudan ya da dolaylı yollardan çevreye zarar verebilmektedir.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisi örnek gös­terilebiIir?
Doğru Cevap: "B" ısınmak için kömür ve odun yakması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisinin, su erozyonunun şid­detli olduğu yerlerin özelliklerinden biri olduğu ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "D" Masif arazilerin yaygın olması
Soru Açıklaması
14.
1- Yağışlardaki asit oranının artması

2- Deltaların yüz ölçümünün yıldan yıla genişlemesi

3- Tuzlu ve tatlı sularda yaşayan canlı sayısının azalması

4- Kuru tarım yapılan yörelerde nadas uygulamasının yaygın olması

Yukarıdakilerden hangileri insanın doğal çevre üzerindeki etkilerine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
15.
Çevreyi korumak ve doğal çevreden daha verimli yararlanabilmek için aşağıdakilerden hangisi etki­li olmaz?
Doğru Cevap: "E" Organize sanayi bölgelerinin deniz ya da göl kıyı­larında kurulması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.