TYT Coğrafya Ekonomik Faliyetler Test - 1


Ekonomik Faliyetler konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Ekonomik Faliyetler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ekonomik Faliyetler konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ekonomik Faliyetler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Ekonomik Faliyetler Test - 1
1.
Aşağıda, tarihi devirlerde görülen ve birbirini etkileyen olaylar sırasıyla verilmiştir.

1- Paranın icat edilmesi

2- Ticaretin gelişmesi

3- İpek ve Baharat Yolu'nun ortaya çıkması

4- Ticari faaliyetlerle zenginleşen devletlerin sayısı­nın artması

5- İnsan ve hayvan gücünün yerini makinelere bırak­ması

Buna göre, kaç numaralı olayın bu sıralamada yeri yoktur?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin yo­ğun olduğu ülkelerde, gelişmişlik düzeyinin daha az olduğu ileri sürülebilir?
Doğru Cevap: "C" Mera hayvancılığı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin geçmişi İlk Çağ'a kadar dayanır?
Doğru Cevap: "C" Buğday tarımı
Soru Açıklaması
4.
İkincil ekonomik faaliyetlerin hızla geliştiği bir bölgede, aşağıdakilerden hangisinin artması bek­lenmez?
Doğru Cevap: "B" Tarım arazilerinin
Soru Açıklaması
5.
"18. yüzyılda yaşanan hızlı bilimsel gelişmeler tarım ve ticaret gelirlerini arttırmış, böylece Sanayi Devrimi başlamıştır. Sanayi Devrimi'yle toplumların yaşam­larında köklü değişiklikler olmuş, üretim ve ulaştırma araçlarında da büyük gelişmeler meydana gelmiştir. Teknoloji alanındaki gelişmeler üretimi arttırırken insan gücüne olan gereksinimi azaltmıştır. Tarımda makineleşmenin artmasıyla tarım arazileri ve tarımsal üretim miktarı artmıştır".

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme­miştir?
Doğru Cevap: "E" Sanayi Devrimi'nin itici gücünün buharlı makineler olduğuna
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki ekonomik faaliyet kollarından hangisi genellikle kırsal kesimlerde yürütülmektedir?
Doğru Cevap: "C" Tarla tarımı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki tabloda bir ülkeye ait bazı beşeri ve eko­nomik bilgiler verilmiştir.Bu ülke aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "D" İsveç
Soru Açıklaması
8.
Birincil ekonomik faaliyetleri ikincil ve üçüncül faaliyetlerden ayıran en önemli fark, aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Geçimin doğal çevredeki kaynaklardan karşılan­ması
Soru Açıklaması
9.
Aktif nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre da­ğılımı incelenen X ülkesinde, nüfusun %ı 3'ünün ta­rımda, 0/o 28'inin sanayide ve % 69'unun hizmet ve diğer sektörlerde istihdam edildiği görülmüştür.

Buna göre, X ülkesiyle ilgili olarak aşağıdakiler­den hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Gelişmiş bir ülkedir.
Soru Açıklaması
10.
Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi, aşağıdakilerden hangisinden yararlanılarak tespit edilemez?
Doğru Cevap: "D" Aritmetik nüfus yoğunluğu
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Ekonomik Faliyetler Test - 1
11.
Aşağıdaki ekonomik etkinliklerden hangisi ikincil faaliyetlere örnektir?
Doğru Cevap: "A" Pamuk ipliğinden çeşitli kumaşlar yapılması
Soru Açıklaması
12.
Gelişmekte olan bir ülkenin gelişmiş ülkeler dü­zeyine ulaştığına aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Gelir dağılımı arasındaki farkların artması
Soru Açıklaması
13.
1- Dış ticaret hacminin az olması

2- Nüfusun çoğunun ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyet kollarında istihdam edilmiş olması

3- Nüfusun yaş ortalamasının düşük, ortalama ömrün kısa olması

4- Dış alımda ham madde ve yarı işlenmiş ürünlerin, dış satımda ise sanayi ve teknoloji ürünlerinin ön sıralarda yer alması

Yukarıdakilerden hangileri, kalkınma hızı yüksek olan ülkelerin genel özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki ekonomik etkinliklerden hangisi üçün­cül faaliyetler grubunda yer alır?
Doğru Cevap: "C" Lojistik
Soru Açıklaması
15.
Genel ekonomik özellikleri;

- işsizlik oranı az,

- ithalatta ham madde ve yarı işlenmiş ürünlerin payı yüksek,

- hem dış ticaret hacmi hem de kişi başına düşen ulusal geliri fazla

olan ülkeler, aşağıdaki bölgelerden hangisinde daha fazladır?
Doğru Cevap: "A" Batı Avrupa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.