TYT Coğrafya Dünya'nın Yapısı ve İç Kuvvetler Test - 1


Dünya'nın Yapısı ve İç Kuvvetler Test konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Dünya'nın Yapısı ve İç Kuvvetler Test Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Dünya'nın Yapısı ve İç Kuvvetler Test konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Dünya'nın Yapısı ve İç Kuvvetler Test Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Dünya'nın Yapısı ve İç Kuvvetler Test - 1
1.
"Çekirdekteki yüksek ısı enerjisinin etkisiyle manto katmanında dikey yönde yükselen ve konveksiyonel akım denilen hareketler görülür. Yer kabuğunun altın­da çevreye doğru yayılan bu akıntılar, nispeten daha soğuk olan magmayla karşılaşınca tekrar derinlere doğru dalar. Sonuçta manto içinde, akıntıların bir­birine yaklaştığı alanlar ile birbirinden uzaklaşan akın­tılar oluşur."

Yukarıdaki parçada açıklanan olay;

1- karstlaşma,

2- tektonik hareketler,

3- yoğuşma

olgularından hangilerinin nedenini oluşturur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
2.
- Kalınlığı dağlık bölgelerde artarken, okyanus tabanları altında incelir.

- Sıcaklığı 5000 °C dolayında olup, yoğunluğu 13-14 gr/cm3 aralığındadır.

- Bileşiminde silisyum ve magnezyum bileşikleri 9 yoğun olarak bulunur.

- Epirojenez, volkanizma ve deprem gibi yer hareketleri enerjisini bu katmandan alır.

Dünya'nın iç yapısını oluşturan katmanlar dikkate alındığında, yukarıda hangi katmanın özelliği belirtilmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Dış çekirdek
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisinden yararlanılarak jeolo­jik yapı ya da jeolojik yaş hakkında bilgi edinilemez?
Doğru Cevap: "C" Hava durumundan
Soru Açıklaması
4.
Jeolojik zamanların birbirinden ayrılmasında kul­lanılan en önemli ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fosiller
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki şekilde yer kabuğu ve üst mantodan alın­mış bir kesit verilmiştir.Bu şekilden yararlanarak;

1- sial katmanının okyanus tabanlarında yer yer kesintiye uğradığı,

2- sial katmanının Avrasya ve Amerika kıtaları altın­da daha kalın olduğu,

3- magma çıkışının okyanus tabanlarında daha etkin olduğu,

4- manto katmanının yoğunluğunun sial ve simadan daha az olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" yalnız 4
Soru Açıklaması
6.
- Yer kabuğu levhalar halinde kırılarak ayrı kıta parçaları haline dönüşmeye başlamıştır .

- Derin deniz ve okyanus tabanlarında büyük çaplı tortulanmalar olmuştur.

- Dinazorlar ortaya çıkmıştır.

Yukarıda genel özellikleri verilen jeolojik zaman aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mezozoik (İkinci Jeolojik Zaman)
Soru Açıklaması
7.
Yer kabuğu, çeşitli büyüklükteki değil parçalar halin­dedir. Bu katman 12 tane büyük ve çok sayıda küçük plakalardan meydana gelmektedir. Bu plakalar, üs­tünde bulundukları magmanın etkisiyle çok yavaş hız­larda hareket ederler. Plakaların birbirleriyle olan etki­leşimi bir çok jeolojik oluşumu beraberinde getirir. Örneğin birbirine doğru yaklaşan plakalar dağ sıra­larını veya volkanik ada yaylarını, birbirinden uzak­laşanlar yeni bir okyanus tabanını, yanal doğrultulu yer değiştiren plakalar ise şiddetli depremleri oluştur­maktadır.

Buna göre, yukarıda verilen bilgi aşağıdaki jeolo­jik kuram veya kavramlardan hangisinin içerisin­de yer alır?
Doğru Cevap: "D" Levha tektoniği
Soru Açıklaması
8.
Levha tektoniği kuramına göre, yeni yer kabuğunun oluştuğu, eskilerinin eriyerek magmaya karıştığı yer­ler vardır.

Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde yeni yer kabuğunun oluştuğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Yayılma sırtları
Soru Açıklaması
9.
Alman bilim adamı Alfred Wegener'in 1915 yılında "Kıtaların Kayma Teorisi" olarak savunduğu görüşü destekleyen bulgular içerisinde aşağıdakilerden hangisi gösterilemez
Doğru Cevap: "A" Asya ve Güney Amerika'daki yüksek sıradağların aktif faylarla paralellik göstermesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisinin incelenmesiyle Dün­ya'nın iç yapısı hakkında daha önemli bilgiler edi­nilebilir?
Doğru Cevap: "A" Sismik dalgalar
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Dünya'nın Yapısı ve İç Kuvvetler Test - 1
11.
Aşınmaya karşı dirençli kayaçların bulunduğu arazi­lerde yüksek ve eğimli yüzeylere sahip yer şekilleri daha yaygın görülür.

Bu durum aşağıdaki kayaçlardan hangisinin ge­niş kütleler halinde bulunduğu yerlerde daha be­lirgindir?
Doğru Cevap: "B" Gabro
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki şemada kayaç döngüsünün evreleri ile kayaçların oluşumuna etki eden faktörler numara­landırılmıştır.Bu şemada numaralandırılan faktörlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
13.
Kayaç türleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kum taşı ve jips üzerinde genellikle dik ve eğimli yer şekilleri oluşur.
Soru Açıklaması
14.
Magmatik ve tortul kayaçların yüksek sıcaklık ve ba­sınç altında kalmasıyla fiziksel ve kimyasal yapıları değişir. Bu olaya "metamorfizma" adı verilir.

Aşağıdakilerden hangisi, metamorfizma olayına neden olan etmenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Aşağıdakilerden hangisi, metamorfizma olayına neden olan etmenlerden biri değildir?
Soru Açıklaması
15.
1- Aşınmaya karşı dirençleri fazladır.

2- Çoğunun içerisinde fosil bulunur.

3- İri kristalli yapıya sahiptirler.

4- Bazıları enerji kaynağı olarak kullanılır .

Yukarıdakilerden hangileri tortul kayaçların genel özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.