TYT Coğrafya Doğal Afetler Test - 1


Doğal Afetler konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Doğal Afetler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Doğal Afetler konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Doğal Afetler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Doğal Afetler Test - 1
1.
Japonya ve Endonezya jeolojik kökenli, Orta Ame­rika ve Güney Asya ülkelerinde meteorolojik köken­li doğal afetlerin sıkça görülmesi, aşağıdakilerden hangisini kanıtlamada kullanılabilir?
Doğru Cevap: "B" Farklı özellikteki doğa olaylarının neden olduğu afetlerin farklı bölgelerde yoğunlaşabildiğini
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki doğal olumsuzluklardan hangisinin hem volkanik kökenli hem de endüstriyel kökenli olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Asit yağmurları
Soru Açıklaması
3.
Volkanizma, deprem, tsunami ve kasırga gibi doğa olayları insan etkinliklerinden bağımsız olarak gerçek­leşir. Doğa olaylarının etkisinin büyük ya da küçük olması olayın gerçekleşme şiddetine, oluştuğu çev­renin özelliklerine bağlıdır. Bir doğa olayı, kısa sürede yol açtığı can ve mal kaybı sonucunda afete dönüşür.

Buna göre,

1- Libya'da görülen rüzgar erozyonu,

2- Antarktika Kıtası'nda eriyen buzullar,

3- iran'da meydana gelen şiddetli depremler,

4- Mississipi Havzası'nda etkili olan hortumlar

doğa olaylarından hangileri afet olarak nitelendi­rilemez?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki afetlerden hangisinin gerçekleşmesin­de beşeri faaliyetlerin dolaylı yoldan ya da doğru­dan bir etkisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Deprem
Soru Açıklaması
5.
insanlar temel gereksinimlerini karşılayabilmek için doğal çevreyi sürekli olarak değiştirmiştir. Yerleşim alanları oluşturabilmek, tarım arazisi kazanabilmek, yol yapabilmek, ısınabilmek için doğal çevreye zarar vermiştir. Bilinçsizce orman arazileri yok edilmiş, su­lak alanlar kurutulmuş ve meralar tahrip edilmiştir. Bunların sonucunda erozyon, sel, heyelan ve kuraklık gibi doğal afetlerde artışlar gözlenmekte, maddi ve manevi kayıplar artmaktadır.

Bu parçadan yararlanarak;

1- doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesiyle birlikte bazı doğal afetlerde artış görüldüğü,

2- insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sürekli doğal çevreden yararlandığı,

3- doğal afetlerin verdiği zararın ülkelere göre de­ğişebildiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.
Doğal afetlerle oluşabilecek can ve mal kayıplarını önlemek ya da azaltabilmek amacıyla, doğal afet öncesinde yayımlanan uyarı bildirimlerine "erken uyarı sistemi" adı verilir. Erken uyarı sistemlerinin nite­liği ve yaygınlığı, ülkelerin afet riski oranına göre farklılık gösterir.

Buna göre, tsunami erken uyarı sistemlerinin aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunduğu sa­vunulabilir?
Doğru Cevap: "D" Japonya
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi erozyon ve heyelana ne­den olan ortak bir etkendir?
Doğru Cevap: "E" Arazi eğiminin fazla olması
Soru Açıklaması
8.
Doğal afetler; oluşum zamanı, şiddeti ve etkilediği alanın genişliğine göre başka afetlerin meydana gelmesinde de etkili olabilmektedir.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisi örnek göste­rilemez?
Doğru Cevap: "D" Avusturya'da oluşan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışıyla birlikte araçların ve konutların büyük zarar görmesi
Soru Açıklaması
9.
Bir doğa olayının afet olarak nitelendirilmesi için beşeri hayatı olumsuz etkileyip can ve mal kaybına neden olması gerekir.

Aşağıdaki beşeri uygulamalardan hangisinin, doğa olaylarının afete dönüşmesinde etkili oldu­ğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Aktif volkanlar çevresindeki verimli topraklar üzerinde yeni tarım ve yerleşim alanlarının kurul­ması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, deprem öncesinde alın­ması gereken önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bina içindeki elektrik, su ve doğal gaz vanalarının kapatılması
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Doğal Afetler Test - 1
11.
Tropikal bölgelerde görülen doğal afetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Don
Soru Açıklaması
12.
1- Jeolojik afetlerin verdiği can ve mal kaybı, biyolojik afetlerinkine göre daha fazladır.

2- Doğal afetler, insanlar tarafından alınacak tedbir­lerle tamamen önlenebilir.

3- Nüfusun, sanayileşmenin ve yanlış arazi kullanı­mının artması, doğal olayların afete dönüşmesini hızlandırmıştır.

4- Kütle hareketleri, çığ ve tsunami meteorolojik kökenli doğal afetler grubundadır.

Doğal afetlerle ilgili olarak yukarıda verilen bil­gilerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
13.
1- Tünel, otoyol ve köprü gibi yapıların, eğimli arazi­lerin yamaçlarında yapılmaması

2- Tahıl hasadı yapıldıktan sonra tarlada kalan çöp ve bitki saplarının yakılmaması

3- Tabakaların yamaç eğimiyle aynı doğrultuda olduğu yerlerde istinat duvarlarının yapılması

4- Eğimli arazilerdeki tarım alanlarında makine kullanımının azaltılması

Heyelan riskini azaltabilmek ya da heyelanı ön­leyebilmek için yukarıdaki uygulamalardan hangi­lerinin olumlu etki yapması beklenir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
14.
Aynı büyüklükteki deprem bazı ülkelerde büyük çaplı can ve mal kaybına neden olurken, bazı ülkelerde küçük çaplı mal kaybına neden olur.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde, Richter ölçeği­ne göre 6,5 büyüklüğündeki bir depremin daha büyük bir afete dönüşmesi beklenir?
Doğru Cevap: "A" İran
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi su taşkınlarının afete dönüşmesini önleyebilecek uygulamalardan biri olamaz?
Doğru Cevap: "C" Taşkın riski olan akarsu havzalarında, doğal drenaj ağının değiştirilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.