TYT Coğrafya Doğa ve İnsan Test - 1


Doğa ve İnsan konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Doğa ve İnsan Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Doğa ve İnsan konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Doğa ve İnsan Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Doğa ve İnsan Test - 1
1.
Aşağıdaki haritada, kıtaların en yoğun nüfuslu böl­geleri koyu renkle gösterilmiştir.


Kıtaların en yoğun nüfuslu bölgelerinin gösterilme­sinde coğrafyanın hangi ilkelerinden yararlanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Yalnızca dağılış
Soru Açıklaması
2.
(1) Deprem, Türkiye'de en sık görülen doğal afettir. (2)Bunun temel nedeni aktif fay hatlarının ülke genelinde yaygın olmasıdır. (3) Depremlere bağlı can ve mal kayıpları Doğu Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. (4) 20. yüzyılda meydana gelen ve kayıtlara geçen depremlerde 80 binden fazla kişi yaşamını yitirmiştir. Bu depremler içinde en çok can ve mal kaybına neden (5) olanlar, 1939 yılında Erzincan ve 1999 yılında Doğu Marmara illerinde yaşanmıştır.

Yukarıdaki parçada numaralandırılan bilgilerden hangileri coğrafyanın nedensellik ilkesi kap­samında incelenir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 2
Soru Açıklaması
3.
Dağılış, coğrafya biliminin başlıca ilkelerinden biridir. Coğrafya, ilgi alanındaki olayın yayılış alanı ve sınırlarını dağılış ilkesine göre belirler . .................. , dağılış ilkesi kapsamında kullanılan en önemli objedir. Bu objenin kullanılması için yeterli kartografik bilgiye sahip olunması gereklidir.

Yukarıdaki metnin boş bırakılan yeri, aşağıdakiler­den hangisi ile tamamlanırsa doğru bir bilgi mey­dana gelir?
Doğru Cevap: "B" Harita
Soru Açıklaması
4.
Beyşehir Gölü havzasını coğrafi yönden araştırmış bir bilim insanı, bu yer ile ilgili yayınladığı bilimsel maka­lede şu ifadelere yer vermiştir:

"Beyşehir Gölü havzasını çevreleyen dağlık alan, gerek ana kaya gerekse çeşitli jeolojik zamanlardaki olu­şumlar nedeniyle farklı yeryüzü özelliklerine sahiptir. Havzayı batıdan sınırlandıran Dedegöl Dağları'nda bir­birine paralel fay basamaklarının oluşturduğu yükselme (horst) ve çökme (graben) sahaları gözlenir. Havza karstik oluşumlar bakımından da zengindir."

Bu ifade coğrafyaya ait aşağıdaki bilim dalların­dan hangisinin ilgi alanına girer?
Doğru Cevap: "E" Jeomorfoloji
Soru Açıklaması
5.
Bazı olaylarda doğru sonuca ulaşmanın temel koşullarından biri de olayın mekanını iyi tanımaktır. Örneğin, bir iktisatçının ekonomik veri değişimlerini sağlıklı bir biçimde analiz edebilmesi için, çalışma sahasının doğal, beşeri ve ekonomik nitelikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olması beklenir.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki bilimlerden hangi­sinin önemine vurgu yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Coğrafya
Soru Açıklaması
6.
Coğrafya; doğa ile insan arasındaki karşılıklı etkileşi­mini inceleyen bir bilimdir. Tüm olayların sosyal ve ekonomik faaliyetler üzerindeki olası olumsuzluklarını ve yine bu olaylardan yararlanma yollarını belirleme, coğrafyanın asıl ilgi alanını oluşturur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin belirlen­mesi coğrafyanın asıl ilgi alanı içerisindedir?
Doğru Cevap: "B" Erozyonun tarım alanlarına olan etkisi
Soru Açıklaması
7.
"Kıyı Ege Bölümü'ndeki vadi tabanı düzlüklerinde ve graben ovalarında pamuk tarımı önemli yer tutar. Buna karşın Orta Karadeniz Bölümü'nün vadi tabanla­rında ve çöküntü ovalarında pamuk yetişmez. Bunun nedeni Orta Karadeniz Bölümü'nde yaz süresi ve sıcaklıklarının bu bitkinin yetişmesi için elverişli ol­mamasıdır."

Yukarıda Türkiye'nin tarımıyla ilgili verilen parça­da coğrafyanın kullandığı hangi nitelik ön plana çıkarılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Nedensellik
Soru Açıklaması
8.
Orman ve tarım alanlarının belirlenip izlenmesinde, kent bilgi sistemlerinin oluşturulmasında, acil müda­hale gerektiren polis, itfaiye, ambulans vb. hizmetler­de veya olaylarda konumsal verileri değerlendirme, sorgu ve istatistiksel analiz gibi bilinen veri tabanları­na ek olarak haritaların sağladığı görsel olanaklardan yararlanarak gerçekleştirilen bilgisayar tabanlı uygu­lamalara coğrafi bilgi sistemleri (CBS) adı verilir.

Buna göre, coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulmasında coğrafyaya ait aşağıdaki niteliklerden hangisi esas alınmıştır
Doğru Cevap: "E" Belirli sahaya ait bilgilerin yatay ve dikey dağılımını bir arada görme isteği
Soru Açıklaması
9.
"Ay ve Güneş'in kütlesel çekimi okyanusların periyo­dik olarak yükselip alçalmasına neden olur ki bu olaya "gelgit" adı verilir. Gelgit etkisiyle akarsu ağızları aşı­narak haliçlere dönüşür."

Bu parçada yer alan bilgiler coğrafyanın aşağıda­ki bölümlerinden hangilerini ilgilendirmektedir?
Doğru Cevap: "D" Hidrocoğrafya ve jeomorfoloji
Soru Açıklaması
10.
Her saniye yeryüzüne 17 milyon ton su düşer. Aynı anda aynı miktardaki su buharlaşarak havaya karışır. Bilim insanları bu döngüye su çevrimi adını verip bunu yaşamın sürekliliği için vazgeçilmez bir koşul olarak ka­bul ederler. Buharlaşma, yalnızca denizlerden ve okya­nuslardan değil; göllerden, akarsulardan, toprak yüze­yindeki sudan, hatta toprağın derinliklerinden bile ger­çekleşir. Topoğrafya yüzeyinin altındaki su ise ağaçların kökleri yardımıyla dallara ve yapraklara kadar çe­kilerek terleme yoluyla havaya su buharı olarak iletilir.

Yukarıdaki bilgi öncelikle aşağıdakilerden hangi­sinin ilgi alanına girer?
Doğru Cevap: "C" Hidroloji
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Doğa ve İnsan Test - 1
11.
1- Okyanus akıntılarının iklime etkisi

2- Turizm faaliyetlerinin kültürel etkileşimdeki rolü

3- Göçlerin mekansal ve sosyal sonuçları

4- Kayaç türleriyle yer şekillleri arasındaki ilişki

Yukarıdakilerden hangileri fiziki coğrafyanın doğ­rudan inceleme alanına girer?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 4
Soru Açıklaması
12.
- Konya'nın topoğrafya haritasında izohipsler nere­lerde sıklaşır?

- Bitlis'teki Nemrut Dağı'nın aktif bir volkan haline gelme olasılığı nedir?

- Samsun'da son 30 yılda ölçülen aylık sıcaklık ve yağış ortalamaları nedir?

- Adana'daki alüvyal topraklar hangi süreçler sonucunda oluşmuştur?

Yukarıdaki sorularla öğrenilmek istenen bilgiler arasında, coğrafyaya yardımcı bilim dallarından hangisine ait inceleme konuları yoktur?
Doğru Cevap: "E" Demografi
Soru Açıklaması
13.
Doğal sistemler; atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biyos­ferden oluşur. Doğal ortam koşullarındaki farklılıklar beşeri ve ekonomik faaliyetleri doğrudan etkiler.

Buna göre;

1- suları tatlı göllerde balık avlanması,

2- alüvyal topraklarla kaplı bir ovada tarım yapılması,

3- kıtalar arası ticarette deniz yollarının kullanılması,

4- karın yerde kalma süresinin uzun olduğu dağlık sa­halarda kış turizmi faaliyetlerinin sürdürülmesi

ekonomik faaliyetlerden hangileri litosferde yapılır?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal sistemler­den yararlanma biçimine örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Nüfusu hızla artan Bursa'da ticaretin yaygınlaş­ması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi, doğal sistemlerin insan yaşamı üzerindeki etkilerine örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "B" Köprüler yapıp tüneller açarak ulaşımın sağlan­ması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.