TYT Coğrafya Dış Kuvvetler Test - 2


Dış Kuvvetler konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Dış Kuvvetler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Dış Kuvvetler konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Dış Kuvvetler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Dış Kuvvetler Test - 2
1.
Gelgit genliği az olan denizlere dökülen büyük akarsu ağızlarında delta oluşurken, gelgit genliği yüksek olan okyanuslara ve açık denizlere dökülen akarsu ağızla­rında genellikle haliçler oluşur.

Coğrafi konumları göz önünde alınırsa, aşağıdaki ülkelerden hangisinde hem delta hem de haliçlere rastlanılabilir?
Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması
2.
Bir akarsu yatağının bazı kesimlerinde büklümlerin ve alüvyon yığınlarının oluştuğu gözlenmiştir.

Bu gözlem, akarsuyla ile ilgili aşağıdaki yargılar­dan hangisine kanıt oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Yatak eğimi yer yer azalır.
Soru Açıklaması
3.
Bir nehrin biriktirme yaptığı yerdeki toprak profi­linin incelenmesiyle, nehrin;

1- yatağının ortalama eğimi,

2- akım miktarının m3 cinsinden değeri,

3- akımında görülen mevsimlik değişmeler,

4- yatağında yaygın olan kayaç türleri

özelliklerinden hangileri hakkında daha önemli bilgiler edinilebilir?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 4
Soru Açıklaması
4.
Bir akarsu yatağında;

- eğimin,
- akış hızının,
- yükseltinin

azalmasıyla birlikte, aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir?
Doğru Cevap: "D" Yana doğru aşırdırmanın artması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda bir bölgenin eş yükselti eğrileriyle çizilmiş topoğrafya haritası verilmiştir.Haritadaki kıyı kuşağında tespit edilen deniz iler­lemesinin {transgresyon) akarsuya, aşağıdaki etkilerden hangisini yapması beklenir?
Doğru Cevap: "B" Aşındırma gücünü azaltması
Soru Açıklaması
6.


Yeryüzünü biçimlendiren kuvvetlerin bazıları hem aşı­nım hem de birikim süreçleriyle çeşitli yer şekilleri oluştururlar.

Yukarıdaki yer şekillerinden hangilerinin oluşu­munda yalnızca aşınım süreci etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda iki farklı bölgenin topoğrafya haritası veril­miştirBu bölgelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" X bölgesinin ortalama yükseltisi daha azdır.
Soru Açıklaması
8.
Eğimli yamaçlardan inen akarsular, taşıdıkları materyalleri hızlarının azaldığı yerlerde biriktirirler

Buna göre;

1- taban seviyesi ovası,

2- birikinti yelpazesi,

3- kırgıbayır,

4- dağ eteği ovası

yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda bu du­rumun etkisi daha belirgindir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi delta ovalarının oluşumu için gerekli koşullardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Akarsuyun karma rejimli olması
Soru Açıklaması
10.
Bir akarsu yatağında, uzun bir aşınım süreci içinde tabanındaki eğim kırıkları ortadan kaldırılır. Akarsu­yun boyuna kesitinin taşıdığı yükü nakledebileceği en küçük eğim değerine ulaşmasıyla kazandığı görünü­me "denge profili" denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi denge profiline ulaşmış bir akarsuyun özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yatağında çok sayıda çağlayanın bulunması
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Dış Kuvvetler Test - 2
11.
Akarsuların akım miktarı ve akış hızı ile yatağında taşıyıp sürüklediği materyallerin boyutu arasında güçlü bir ilişki bulunur. Genellikle akımın arttığı dönemde iri boyutlu, akımın düştüğü dönemde ise ince boyutlu materyaller taşınıp biriktirilir.
Aşağıda beş farklı akarsuyun biriktirme yaptığı bölge­lerden bir yıllık toprak profilleri verilmiştir. (K: Kış, i: İlkbahar, Y: Yaz, S: Sonbahar)Buna göre, hangi akarsuyun havzasında yaz kuraklığının daha belirgin olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
12.
Akarsulara ait aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yalnızca volkanik araziler üzerinde oluşur?
Doğru Cevap: "C" Peribacası
Soru Açıklaması
13.
Akarsular yataklarını mekanik olarak derine, yana ve geriye olmak üzere üç farklı şekilde aşındırır. Bun­lardan biri yere ve zamana göre diğerlerinden daha baskındır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir akarsuda derine doğru aşındırmanın daha baskın olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "B" Boğaz vadilerin çok olması
Soru Açıklaması
14.
"Menderes; akarsuyun yatak eğiminin azaldığı yer­lerde büklüm (kıvrım) yaparak oluşturduğu yer şeklidir. Menderesler çoğunlukla ova ve ...................... ler üzerinde akan akarsularda daha çok görülür."

Bu parçada boş bırakıla yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması daha uygundur?
Doğru Cevap: "A" graben
Soru Açıklaması
15.
Denge profiline ulaşmış bir akarsuyun, yatağını derine doğru aşındırmaya başlaması, aşağıdaki­lerden hangisinin kanıtıdır
Doğru Cevap: "B" Akarsuyun bulunduğu bölgenin epirojenik hareket-lerle yükseldiğinin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.