TYT Coğrafya Bölge Kavramı ve Bölge Türleri Test - 2


Bölge Kavramı ve Bölge Türleri konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Bölge Kavramı ve Bölge Türleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bölge Kavramı ve Bölge Türleri konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bölge Kavramı ve Bölge Türleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Bölge Kavramı ve Bölge Türleri Test - 2
1.
Aşağıdaki doğal bölgelerden hangilerinin coğrafi sınırlarının birbiriyle örtüştüğü ileri sürülebilir?
Doğru Cevap: "D" Nemli bölge - ormanlık bölge
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki haritada numaralandırılan sahalardan hangisi ovalık bölge sınıflandırması içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
3.
Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik yönden bir­birine benzer ya da farklı yerlerin olması çeşitli özel­liklere göre bölgelerin oluşturulabilmesini sağlamıştır. Bu özelliklerde görülen değişme bölge sınırlarının da değişmesine neden olmaktadır.

1- Orman

2- Askeri

3- iklim

4- Dağlık

Buna göre, belli özelliklere dayandırılarak oluştu­rulan yukarıdaki bölgelerden hangilerinin sınırla­rında daha kısa zamanda değişme olması beklenir
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
4.
Orta Doğu bölgesinin ayırt edici özellikleri arasın­da aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
Doğru Cevap: "C" Nüfusun akarsular çevresinde yoğunlaşması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki haritada, beş farklı kıtada yer alan başlıca ekonomik bölgelere ait örnekler verilmiştir.Haritada numaralandırılan bölgelerden hangisinde öne çıkan ekonomik faaliyet kolu yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
6.


Yukarıdaki haritada görülen ülkelerden hangileri Avrupa Birliği'ne tam üye değildir?
Doğru Cevap: "A" Rusya ve Norveç
Soru Açıklaması
7.
Afrika Kıtası'nda, aşağıdakilerden hangisine ait bir örnek yoktur?
Doğru Cevap: "D" Tundra bölgesi
Soru Açıklaması
8.
1- İsviçre

2- Afganistan

3- Hollanda

4- Bangladeş

Yukarıdaki ülkelerden hangileri, yer şekline göre dağlık bölgeler içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki haritada numaralandırılmış bölgeler­den hangileri Türk kültür sahası içerisinde bulun­maktadır?
Doğru Cevap: "E" 4 ve 5
Soru Açıklaması
10.
Bir ülkenin siyasi sınırları içinde bulunmakla birlikte, vergi ve gümrük mevzuatlarının uygulanması bakı­mından muaf tutulan ticari sahalara "serbest bölge" adı verilir.

Bu ticari sahaların kuruluş ve işletim amaçları içe­risinde, aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Yabancı sermayenin büyümesini engellemek
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Bölge Kavramı ve Bölge Türleri Test - 2
11.
Akarsu ağının sıklığı; iklime, yer şekillerine ve arazi­nin jeolojik yapısına göre farklılık gösterir. Akarsuların en sık olduğu yerler genellikle nemli ve yarı nemli iklim bölgeleriyle paralellik gösterir.Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılan sahalardan hangisi, akarsu ağı sık olan bölgelere örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi işlevselliğini yitiren siyasi bölgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Avrupa Birliği
Soru Açıklaması
13.


Yukarıdaki haritada koyu renkle gösterilen saha­ların tamamı aşağıdaki bölge sınıflandırmaların­dan hangisi içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" Sanayi bölgesi
Soru Açıklaması
14.
Bir ülke sahip olduğu her özelliğe göre farklı bölge sınırları içinde yer alabilir.

Buna göre;

- İklim tipine göre Ekvatoral iklim bölgesinde,

- Jeolojik yapıya göre volkanik bölgede,

- Nüfusa göre sık nüfuslu bölgede,

- Ekonomik özelliğine göre petrol bölgesinde

yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Endonezya
Soru Açıklaması
15.
Yeryüzünün önemli tarım bölgeleriyle, aşağıdaki­lerden hangisinin paralellik gösterdiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Ovalık bölgeler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.