TYT Coğrafya Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) Test - 2


Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) Test - 2
1.
Nüfusu genelde iki binden az olan, insanların tarım ve hayvancılıkla uğraştığı küçük yerleşmelere köy denir. Köylerde yaşayanlar bulunduğu doğal çevrenin özel­liklerine göre tarla tarımı, bahçe tarımı, ormancılık veya hayvancılıkla geçinir. Ayrıca konut yapımında kullanı­lan malzemelerin çoğu doğal çevreden karşılanır. İkli­mi ve yer şekilleri farklı olan kırsal yörelerdeki köylerin hem yerleşme dokusu hem de konut tipi birbirine ben­zemez. Genellikle nemli iklim bölgelerinde ahşap ya­pılı konutlar, kurak ve yarı kurak bölgelerde ise taş ve toprak yapılı konutlar yaygındır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme­miştir?
Doğru Cevap: "D" Köylerin geçici ya da kalıcı olarak kullanılan yer­leşmeler olduklarına
Soru Açıklaması
2.
Yeryüzünün insan yaşamına ve etkinliklerine uygun bölgelerine ökümen alan adı verilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ökümen alan­lardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Antarktika
Soru Açıklaması
3.
Büyük Sahra'nın en büyük göçebe topluluklarından Tuaregler, hayvan sürüleri için yeni otlaklar bulma amacıyla yağışlı alanlara doğru hareket ederler. Dola­yısıyla otlakların kuruması yeni yağışlı alanları bulma arayışına zemin hazırlar ve göç tekrar başlar. Böyle bir hayat tarzına sahip olan toplulukların kullandıkları meskenler kolay taşınabilen, kolayca sökülüp kurula­bilen niteliktedir.

Buna göre, göçebe toplulukların söz konusu mes­ken tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kıl çadırı
Soru Açıklaması
4.
İlk Çağ'da kurulan şehirler genellikle Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve Akdeniz uygarlıklarında dağılış gös­terir. Nüfusları 20 bin ile 500 bin arasında değişen ilk şehirlerin gelişiminde tarım ve ticari faaliyetler ile idari yapı daha etkili olmuştur. Kuruluş dönemi binlerce yıl ön­cesinde dayanan bu şehirlerden coğrafi konumu elverişli olanlar günümüze kadar varlığını sürdürebilmiştir.

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin kuruluşu günü-müze daha yakın bir tarihte olmuştur?
Doğru Cevap: "E" Moskova
Soru Açıklaması
5.
Avcılık ve balıkçılıkla geçimini sağlayan toplumlarda egemen olan faaliyet, ortamdan sağlanan yiyeceği saklama, barınma ve giyinmedir. Söz konusu faali­yetler bu toplumlarda devamlı hareket etmeyi, dolayı­sıyla yerleşmelerin geçici olmasını gerektirir. Bu top­lumlar, insanoğlunun ilk dönemlerinde yaygın olmak­la birlikte günümüzde de özellikle nemli tropikal sa­halarda ve kutup altı bölgelerinde varlıklarını sürdür­mektedir.

Buna göre, geçici yerleşmelere aşağıdaki bölge­lerden hangisinde daha az rastlanılır?
Doğru Cevap: "E" Alpler'in güney yamaçlarında
Soru Açıklaması
6.
- Grönland Adası'nda yaşayan insanların konutlarını buzdan yapması

- Orta Doğu'nun kırsal kesiminde yaşayan insan­ların konut yapımında taş ve toprağı kullanması

- Kongo Havzası'nda yaşayan insanların konutlarını ahşap malzeme ve dallardan inşa etmesi

Yukarıda verilen örnekler insan yaşamında aşağı­dakilerden hangisinin önemini vurgular?
Doğru Cevap: "B" Doğal çevre özelliklerinin
Soru Açıklaması
7.
Yerleşim alanlarının seçiminde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Nüfus artış hızı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki haritada bazı kıtalar numaralandırılmıştır.Kıtaların nüfus gelişimi geçmişten günümüze kadar farklılık göstermiştir.

Haritadaki kıtalardan hangilerinin nüfusunun 16. yüzyıldan bu yana daha fazla oranda artış göster­diği ileri sürülebilir?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 4
Soru Açıklaması
9.
Bir yerleşim biriminin geçici veya sürekli olması, aşağıdakilerden hangisine bağlı olamaz?
Doğru Cevap: "B" Konutların yapısal özelliklerine
Soru Açıklaması
10.
Şehirler, ürettikleri mal ve hizmetler ölçüsünde bir ya da birden fazla fonksiyona sahip olabilirler. Örneğin, İstanbul liman şehri özelliklerinin yanında sanayi, ticaret, kültür, turizm ve eğitim şehridir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi birden fazla fonksiyona sahip şehirlerin ortak özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Nüfuslarının fazla olması
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) Test - 2
11.
Şehirlerin yatay dağılımı enlem, dikey dağılımı ise yükselti koşullarından daha çok etkilenir.Buna göre, haritada gösterilen kentlerden hangisi yeryüzündeki şehirlerin yatay dağılımındaki uç noktalardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Dickson
Soru Açıklaması
12.
Arktik bölgenin kenarlarında yaşayan Eskimolar, bir yandan balık tutarak diğer yandan kara hayvanlarını avlayarak yaşamlarını sürdürürler. İgloo adını verdik­leri buz meskenlerini deniz ile kara arasında her iki ortama dayalı ekonomik faaliyetlerini yürütebilecekleri yerlerde yapar, soğuktan korunmak için hayvanların kürklerinden yararlanırlar.

Buna göre, Eskimolar'la ilgili aşağıdaki yargılar­dan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Modern hayat ile bağlantıları yoktur.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki bölgelerden hangisinin seyrek nüfuslan­mış olmasının nedeni yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Doğu Kanada - Tatlı su kaynaklarının yetersiz olması
Soru Açıklaması
14.
Yeryüzündeki yerleşmelerin enlemlere göre dağılışı incelendiğinde, Kuzey Yarım Küre'de 70° - 75° para­lellerine kadar yayılış gösterirken, Güney Yarım Kü­re'de yerleşme sınırının 55° - 60° paralellerinde son bulduğu gözlenir.

Buna göre, Güney Yarım Küre'de yerleşme alanla­rının daha sınırlı olmasında aşağıdakilerden han­gisi etkilidir?
Doğru Cevap: "A" Karaların az yer tutması
Soru Açıklaması
15.
Ust Nera şehrinin halkı her zaman soğuk havada yaşamanın gerçekten ne demek olduğunu bilir. Sıcaklıklar kışın düzenli olarak - 60°C'ye, sık sık da - 70°C'nin altına düşer. 300 bin yıllık permafrost (donmuş toprak) ovasında yerleşmiş ve yılda 8 - 9 ay kutupsal soğuk havanın etkisi altındaki şehir, yeryüzünde sürekli yerleşilmiş en soğuk yerdir. Sıcaklık -S0°C'ye düştüğünde açık hava faaliyetleri­ne son verilir, okullar ise -55°C'de kapanır. Bununla birlikte üç kapının, üç pencerenin arkasında ve Üzer­lerinde iki kat iç çamaşırıyla Ust Nera'da yaklaşık 11 bin kişi yaşamaktadır.

Parçaya göre, Ust Nera şehri ve bulunduğu bölge hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Antarktika Kıtası'nın iç kesimlerindedir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.