TYT Coğrafya Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) Test - 1


Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) Test - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde ortaya çıkan ilk yerleşmelerin ortak özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Akarsu boylarında kurulmaları
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafyanın ince­leme alanına girmez?
Doğru Cevap: "E" Levha hareketlerinin dağ oluşumuna etkisi
Soru Açıklaması
3.
Beşeri faaliyetler büyük ölçüde yerleşilen alana, o ala­nın coğrafi özelliklerine bağlıdır. Bu bakımdan yerleş­melerin konumları, kültürel yapısı, fiziksel özellikleri, nüfus yoğunluğu ve fonksiyonları coğrafyanın bir kolu olan yerleşme coğrafyası tarafından araştırılır.

Aşağıdakilerden hangisi yerleşme coğrafyasının öncelikli olarak yararlandığı bilimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Meteoroloji
Soru Açıklaması
4.
İlk Çağ'da tarımsal ürün ticareti ile uğraşan, zamanı­nın büyük kısmını toprağa ayırmış köylü sınıfının üze­rinde tüccar sınıfı; kökleşmiş dinsel inançları organize eden ruhban sınıfı; bölgeyi istilalara karşı koruyan asker sınıfı ve tüm bu sınıfların üzerinde otoritesi olan ve varlığını dinsel kaynaktan aldığına inanılan idareci sınıfı ortaya çıkmıştır.

Geçmişte yaşanan bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "A" Şehirlerin
Soru Açıklaması
5.
İnsanlar, özellikle yerleşik hayata geçtikten sonra bu­lunduğu ortamı işlemekte, ortamdan yararlanmakta ve çeşitli faaliyetleriyle doğal ortamı şekillendirmektedir.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisi örnek göste­rilemez?
Doğru Cevap: "C" Toplayıcılık yapılması
Soru Açıklaması
6.
1- Hırvatistan'ın doğal güzellikleriyle ünlü koy ve körfezlerinin her yıl yatıyla seyahat eden binlerce tu­risti kendine çekmesi

2- Kahve ve kakao tarımının yalnızca nemli tropikal bölgelerde yapılması

3- Suları çok sıcak olan yer altı sularının bulunduğu yerlerde jeotermal santrallerin bulunması

4- Yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu bazı ülkelerin dışarıdan göç alması

Yukarıda verilen bilgiler arasında aşağıdaki beşeri coğrafya dallarından hangisinin inceleme alanına giren yoktur?

 
Doğru Cevap: "B" Siyasi coğrafya
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, yerleşmeyi başlatan et­kenler arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "A" Birbirine uzak bölgeler arasındaki ticaret yollarında güvenliğin sağlanmak istenmesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, doğal çevrenin beşeri yapı üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Nemli tropikal alanlarda yerleşmelerin yüksek yer­lerde kurulması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki nehirlerden hangisinin havzasında tarih öncesi devirlere ait yerleşim alanları bulunmaz
Doğru Cevap: "D" Amazon (Brezilya)
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi beşeri faaliyetlere örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Yaz mevsiminde, Doğu Karadeniz'de yaşayan bazı insanların çeşitli amaçlarla yaylalara çıkması
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Beşeri Sistemler (Yerleşme, Nüfus ve Göç) Test - 1
11.
İnsanlar doğadan yararlanmayı öğrendikten ve yerle­şik hayat geçtikten sonraki süreçte önemli gelişmeler sağlamıştır. Bunlara örnek olarak;

1- Yer altından çeşitli madenler (demir, bakır vb.) çı­karılmış ve madenlerin işlenmesiyle kullanım alan­ları genişlemiştir.

2- Hayvanların etinden, sütünden, derisinden ve yü­nünden yararlanılmış, özellikle yün ve deri işleme­ciliği zaman içerisinde dokumacılığın ortaya çık­masına neden olmuştur.

3- Bilimsel ve teknolojik alanda yapılan buluş ve icat­larla sanayileşme sürecine girmiş, seri üretime ge­çilmiştir.
gibi gelişmeler gösterilebilir.

Bunların eskiden yeniye doğru sıralanışı aşağıda­kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 2, 1, 3
Soru Açıklaması
12.
1- Ekvator'a uzaklık

2- Nüfusun eğitim düzeyi

3- Ekonomik faaliyet türü

4- Ulaşım ağlarının niteliği

Bir yerleşim alanının gelişip büyümesinde, yuka­rıdaki faktörlerden hangilerinin payı daha fazladır?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 4
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki haritada, hem yerleşme sayısı hem de nüfus yoğunluğu az olan bazı bölgeler numaralandırılmıştır.Buna göre, haritadaki bölgelerin hangisinde yerleşmeyi sınırlandıran faktörler arasında olumsuz  yer şekillerinin etkisinden söz edilemez?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
14.
Çiftçiler, meskenini ekip biçtiği tarlasının yanına; gö­çebe yaşayanlar çadırını hayvan sürüsünü otlattığı meraya; avcı ise kulubesini, avının geçtiği yolun yakı­nına yapar.

Yukarıdaki bilgiler, yerleşim birimlerinin yer seçi­minde aşağıdakilerden hangisinin etkisine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik etkinlik sahasına erişimin
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Orta Kuşak'ta, yerleşme­lerin sınırlı olduğu alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kıyı ovaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.