TYT Coğrafya Basınç ve Rüzgarlar Test - 1


Basınç ve Rüzgarlar konusu TYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Basınç ve Rüzgarlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Basınç ve Rüzgarlar konusu TYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Basınç ve Rüzgarlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Coğrafya Basınç ve Rüzgarlar Test - 1
1.
Bir yerdeki hava basıncı değerlerini belirleyen temel etken hava yoğunluğudur. Hava yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde basınç değerleri fazla iken, az olduğu yerlerde basınç değerleri düşüktür. Yükseldikçe at­mosfer yoğunluğu azalır.

Aşağıdaki grafikte, 45° Kuzey paralelinde yer alan beş merkezde aynı anda ölçülen sıcaklık ve basınç değerleri gösterilmiştir.Yalnızca yükselti ile hava yoğunluğu arasındaki ilişki dikkate alındığında, grafikteki merkezlerden hangisinin yükseltisi daha fazladır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
2.
Yüksek basınç alanlarında havanın genellikle açık ve bulutsuz olması, gece ısı kaybının fazla olmasına yol açar. Bu nedenle yüksek basınç alanlarında kış gece­lerinde ayaz görülür.Yukarıdaki bilgilere göre, haritada numaralandı­rılan yerlerden hangisinde ocak ayında ayaz gö­rülme olasılığı daha fazladır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
3.
- Meteoroloji balonlarının yerden yaklaşık 10-11 km.yüksekte patlaması

- Saf suyun deniz kıyısında 100°C'de, 2000 metre yükseklikte 95°C'de kaynaması

- Bir dağcının yamaç boyunca yükseldikçe nabzının artıp kulaklarının çınlaması

Yukarıda verilen örnekler, aşağıdakilerden hangisi­nin göstergesidir?
Doğru Cevap: "E" Yerden yükseldikçe hava basıncının azaldığının
Soru Açıklaması
4.
- Asya ve Kuzey Amerika kıtalarının iç kesimlerinde yüksek basınç merkezleri güçlenmiştir.

- Oğlak Dönencesi çevresindeki dinamik yüksek basınç merkezleri, okyanuslar üzerinde daha etkin bir  duruma gelmiştir .

- İzlanda alçak basınç merkezi güneye doğru genişlemiştir.

Yukarıda, bazı bölgelerdeki basınç alanlarının genel durumu belirtilmiştir.

Basınç alanlarında gözlenen bu durumun hangi ayda gerçekleştiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Ocak
Soru Açıklaması
5.
Atmosfer basıncı;

1- hava yoğunluğu,

2- yükselti,

3- hava sıcaklığı

niceliklerinden hangilerinin artmasıyla birlikte azalır?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Atmosferde bulunan gazların, ağırlığı ve yoğunluğu oranında yeryüzüne yaptığı etkiye basınç denir.

Atmosfer basıncı ile sıcaklık arasındaki ilişki aşağıda gösterilmiştir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sıcaklık ile basınç arasındaki ilişkiyi kanıtlar?
Doğru Cevap: "C" Orta Kuşak'ta yazın karalar üzerinde alçak basınç, denizler üzerinde ise yüksek basınç oluşması
Soru Açıklaması
7.
Yükseklere çıkıldıkça;

1- suyun daha çabuk kaynadığı,

2- rüzgarların daha hızlı estiği,

3- tansiyonun yükseldiği,

4- ormanların ortadan kalktığı
gözlenmiştir.

Bu gözlemlerden hangileri yükselti ile hava basın­cı arasındaki ilişkiye örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Yükselti ile atmosfer basıncı arasındaki ilişki dik­kate alındığında aşağıdakilerden hangisinde hava basıncının daha düşük olması beklenir?
Doğru Cevap: "A" Everest Tepesi
Soru Açıklaması
9.
Yerden yükseldikçe basınç her 10,5 metrede yaklaşık 1 milibar azalır. Deniz seviyesine indirgenmiş basınç değerleri bu ilkeden yararlanılarak hesaplanır.

Aşağıdaki tabloda beş merkezin aynı gün ölçülen gerçek basınç değerleriyle deniz düzeyine indirgen­miş basınç değerleri verilmiştir.Buna göre, hangi merkezin yükseltisi daha fazladır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
10.
Basınç kuşaklarının yeryüzündeki dağılışı incelendi­ğinde, 30° enlemleri çevresinde dinamik yüksek ba­sıncın, kutup bölgelerinde ise termik yüksek basıncın etkili olduğu gözlenir.

Aşağıdakilerden hangisi 30° ve 90° enlemlerinde görülen basınç merkezlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Buharlaşma miktarının fazla olması
Soru Açıklaması
logo
TYT Coğrafya Basınç ve Rüzgarlar Test - 1
11.
Aşağıdakilerden hangisinde yüksek basınç koşul­larının bulunduğu ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "C" İzlanda'da ekim ayında
Soru Açıklaması
12.


Yukarıdaki şekilde atmosferdeki hava kütlelerinin dolaşımının bir parçası gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Y rüzgarı Tropikal Kuşak'ta etkilidir.
Soru Açıklaması
13.


Yukarıdaki izobar haritasında gösterilen hava akımlarının sürekli görüldüğü bir yer için aşağıda­ki yargılardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Güney Yarım Küre'dedir.
Soru Açıklaması
14.
Ekvatoral bölgede sürekli termik alçak basıncın etkili olması, bu bölgeyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edilemez?
Doğru Cevap: "E" Günlük sıcaklık farkının fazla olduğunun
Soru Açıklaması
15.
Yeryüzündeki basınç merkezleri, dinamik ve termik oluşumlu olmak üzere ikiye ayrılır. Termik basınç alanlarının bazıları sürekli iken bazıları mevsimliktir.Yukarıdaki haritada gösterilen basınç merkezle­rinden hangileri sadece belirli mevsimlerde olu­şan termik kökenli basınç alanlarıdır?
Doğru Cevap: "B" I ve V
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.