TYT Biyoloji: Popülasyon Ekolojisi ve Biyomlar TEST - 1


Popülasyon Ekolojisi ve Biyomlar konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Popülasyon Ekolojisi ve Biyomlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Popülasyon Ekolojisi ve Biyomlar konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Popülasyon Ekolojisi ve Biyomlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Popülasyon Ekolojisi ve Biyomlar TEST - 1
1.
Aşağıda, iki nesil daha büyümesini sürdürmesi bekle­nen bir insan popülasyonuna ait yaş dağılım piramidi verilmiştir.Bu piramitte üreme öncesi, üreme dönemi ve üre­me sonrası yaş gruplarını gösteren numaralar aşa­ğıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki grafik üç canlı türünün hayatta kalma eğrilerini göstermektedir.Bu grafikte I, II, III olarak numaralandırılmış can­lılar aşağıdakilerin hangisinde yaşlı bireylerdeki ölüm oranı fazla olandan az olana doğru sıralandı­rılmıştır?
Doğru Cevap: "A" I - II - III
Soru Açıklaması
3.
Bir popülasyonun aşağıdaki özelliklerinden hangi­sine bakılarak, dengede kalıp kalmayacağı söyle­nemez?
Doğru Cevap: "E" Birey sayısı
Soru Açıklaması
4.
Popülasyonlar çevresel sınırlamaların yokluğunda bir büyüme patlaması potansiyeline sahiptir.

Bu durumu gösteren grafik aşağıdakilerden hangi­sidir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
5.
Bir popülasyonun yoğunluğu düşük olduğunda, baş­langıçta hızlı bir büyüme, daha sonra yüksek yoğun­lukta büyümede azalma görülür. Bu azalma taşıma kapasitesine ulaşılıncaya kadar devam eder.

Bu durumu gösteren grafik aşağıdakilerden hangi­sidir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
6.
Birbiriyle rekabet halinde yaşayan bir hücreli iki canlı türünün, aynı ortamda sürekli olarak varlık­larını sürdürmesine,

1- mutasyon,

2- doğal seçilim,

3- ortam koşullarının değişmesi

durumlarından hangileri neden olabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda insana ait üç popülasyonun yaş dağılım pira­mitleri gösterilmiştir:Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
Doğru Cevap: "A" Popülasyon büyüklüğü en fazla olan 1. popülasyondur.
Soru Açıklaması
8.
Bir popülasyonda,

1- Ölümler> Doğumlar

2- Doğumlar> Ölümler

3- İçe göç> Dışa göç

4- Dışa göç > İçe göç
olabilir.

Buna göre, bir popülasyonda bunlardan hangile­rinin görülmesi, o popülasyonun daha çok küçül­mesine neden olur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 4
Soru Açıklaması
9.
Popülasyon büyüklüğü üzerinde,

1- türler arası rekabet,

2- av - avcı ilişkisi,

3- sıcaklık

faktörlerinden hangilerinin etkisi bulunabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Bir popülasyondaki yaş dağılımının Şekil-I'deki du­rumdan Şekil-II'deki duruma değiştiği gözlenmiştir.Bu popülasyon ile ilgili,

1- Doğum oranı artmıştır.

2- Küçülmektedir.

3- Ölüm oranı azalmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Popülasyon Ekolojisi ve Biyomlar TEST - 1
11.
Bir popülasyondaki bireylerin belirli bir alandaki yer­leşme biçimi popülasyon dağılımını oluşturur.

Buna göre popülasyonun dağılımı ile ilgili,

1- Bireylerin içgüdüleri ve çeşitli fiziksel etkenlerden etkilenir.

2- Gen akışının sağlanmasında ve türlerin yeni özel­likler kazanmasında etkilidir.

3- Terk edilmiş alanlarda yeni koloniler kurulmasını sağlar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
12.


Yukarıdaki grafik bir ekosistemdeki fare popülasyonu­nun birey sayısındaki değişimi göstermektedir.

Bu popülasyonun büyüme hızında meydana gelen değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisi göster­mektedir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.