TYT Biyoloji: Mitoz - Mayoz TEST - 1


Mitoz - Mayoz konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Mitoz - Mayoz Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Mitoz - Mayoz konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Mitoz - Mayoz Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Mitoz - Mayoz TEST - 1
1.
Diploit kromozomlu bir hayvanda,

1- DNA nın eşlenmesi,

2- sentromerlerin ayrılması,

3- sentriyollerin birbirinden uzaklaşması

olaylarından hangileri hem vücut hücrelerini hem de eşey hücrelerini oluşturan bölünmelerde ger­çekleşir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Dişi bir memeli hayvanın vücudunda gerçekleşen,

1- zigottan embriyo hücrelerinin oluşması,

2- vücut hücrelerinden vücut hücrelerinin oluşması,

3- eşey ana hücrelerinden yumurta hücrelerinin oluşması,

4- eşey hücrelerinden zigotun oluşması

olaylarının hangilerinde homolog kromozomlar birbirinden ayrılır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
3.
Bölünmeye hazırlanan bir hücrede,

1- DNA nın eşlenmesi,

2- sentriyollerin eşlenmesi,

3- protein miktarının artması

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi, o hücre­nin mitoz veya mayoz geçirip geçirmeyeceği ko­nusunda fikir vermez?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
İnsanın yaşam döngüsünde,

1- anne ve babaya ait haploit kromozom taşıyan çe­kirdeklerin kaynaşması,

2- anne ve babadan gelen homolog kromozomlarınbirbirine sarılması,

3- hücre diploit durumdayken anne ve babadan ge­len kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması

olaylarından her biri döllenme, mitoz ve mayoz bö­lünmenin hangisinde gerçekleşir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
5.
Diploit kromozom sayısı 4 olan hücrelerin meta­faz, metafaz I ve metafaz II evrelerindeki kromo­zom dağılımlarını gösteren şemalar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
6.


Kardeş kromatitlerin sentromerlerinin birbirinden ayrılması, yukarıdaki mayoz ve mitoz şemalarında hangi numara ile gösterilen bölümlerde gerçekle­şir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki grafikte mayoz bölünme sürecindeki bir hücrede ONA miktarının değişimi gösterilmiştir.Bu grafikte numaralandırılmış evrelerle ilgili aşağı­daki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" 3. evrede kardeş kromatitler ayrılmıştır.
Soru Açıklaması
8.
Hayvanların yaşam döngüsünde görülen olaylar ile ilgili aşağıdaki şematik açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
9.
4 kromozomlu bir canlıda gerçekleşen bir süreç aşağı-da şematik olarak gösterilmiştir.Bu süreçte şemadaki bilgilere göre;

1- DNA eşlenmesi,

2- anne ve babadan gelen kromozom çiftleri arasın­da parça değiş tokuşu,

3- kromozom sayıları birbirinden farklı olan yavru hücrelerin oluşması,

4- kromozom yapıları farklı olan hücrelerin oluşması

olaylarından hangileri gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 4
Soru Açıklaması
10.
Tek bir amibin mitoz bölünme ile çoğaltılması sonucu elde edilen üç amip grubu üzerinde aşağıdaki deney­ler yapılarak sonuçları gözleniyor.

- Birinci deney grubundaki amiplerin sitoplazmala­rından bölünme olgunluğuna ulaşmadan bir parça kesiliyor.

- Kontrol grubundaki bireylere herhangi bir işlem uygulanmıyor.

- İkinci deney grubundaki amiplerin sitoplazmala­rından bölünme olgunluğuna ulaştıktan sonra bir parça kesiliyor.

Bu çalışmalar sonucunda, birinci deney grubundaki amiplerin hiç bölünmediği, fakat kontrol ve ikinci de­ney grubundakilerin bölündüğü görülüyor.

Bu çalışmaların sonucunda,

1- Bölünme için gerekli enzimlerin üretim emri sitop­lazmadan verilir.

2- Bölünme için çekirdek/ sitoplazma oranı etkili de­ğildir.

3- Sitoplazma/ zar oranı belirli bir büyüklüğe ulaşanhücreler bölünebilir.

yargılarından hangilerine varılabilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Mitoz - Mayoz TEST - 1
11.
Mitoz bölünmede gerçekleşen bazı olaylar şunlardır:

I- Sentriyolün eşlenmesi

II- DNA nın eşlenmesi

III- Ara lamel oluşması

IV- İğ ipliklerinin oluşması

Bu olayların gerçekleştiği hücreler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
12.
Mitoz hücre bölünmesi sonucu oluşan hücrelerle ilgili;

1- Kalıtsal yapıları aynıdır.

2- Hacimleri aynıdır.

3- Aynı sayıda kromozom taşırlar.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.