TYT Biyoloji: Hücre Zarı TEST - 2


Hücre Zarı konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Hücre Zarı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Hücre Zarı konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Hücre Zarı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Hücre Zarı TEST - 2
1.
Ozmoz olayı ile ilgili,

1- Su az yoğun çözeltiden çok yoğun çözeltiye doğru difüzyona uğrar.

2- Suyun hücre zarından geçişi için ATP tüketilmez.

3- İki ortamın çözünmüş madde derişimi eşitlendiğin­de su geçişinde dinamik bir denge sağlanır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.


Bir ozmoz deneyinde U biçiminde bir cam boru kul­lanılmıştır. Cam borunun A ve B kolları suyu geçiren, şekeri geçirmeyen seçici geçirgen bir zarla ayrılmıştır. A koluna saf su, B koluna %10'Iuk sulu şeker (sükroz) çözeltisi eşit miktarlarda konularak yeterli bir süre bek­lenmiştir.

Deneyde, bu süre içinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "A" A ve B kollarındaki çözünmüş madde derişiminin eşitlenmesi
Soru Açıklaması
3.
Mikroskopla hemoliz olayını gözlemek isteyen bir öğrencinin yapacağı deneyle ilgili,

1- Hipotonik ortam kullanması zorunludur.

2- Kullandığı hücrelerin ölü olması gerekir.

3- Bitki hücreleri kullanmaması gerekir.

4- Kullandığı hücrelerin kontraktil kofullu olması ge­rekir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Bir tatlı su bitkisi olan elodea doğal yaşama ortamın­dan alınarak deniz suyunda bir süre bekletilmiştir.

Buna göre, bu süre içinde, elodea hücrelerinde aşağıdaki grafiklerin hangisinde gösterilen deği­şim gerçekleşmez?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
5.
1- Maddelerin derişiminin düşük olduğu ortamdan yüksek olduğu için ortamdan taşınması

2- Küçük moleküllerin taşınması

3- ATP kullanılması

4- Enzimlerin aktivasyon enerjisini düşürmesi

Yukarıdakilerden hangileri kolaylaştırılmış difüz­yon ve aktif taşımanın ortak özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" 2 ve 4
Soru Açıklaması
6.
1- Sıcaklık

2- pH

3- Solunum hızı

4- Taşınacak maddenin derişimi

Yukarıdaki faktörlerden hangilerinin değişmesi hücre zarından aktif taşıma hızını etkiler?
Doğru Cevap: "E" 1, 2, 3 ve 4
Soru Açıklaması
7.
Tatlı su ortamında yaşayan paramesyum (terliksi hayvan) gibi ökaryot bir hücreli canlıların,

1- mineralleri tatlı su ortamından hücresinin içine al­ması,

2- suyu tatlı su ortamından hücresinin içine alması,

3- hücresinin su dengesini sağlaması,

4- solunum sonucunda oluşan CO2 yi tatlı su ortamı­na vermesi

olaylarından hangilerini gerçekleştirmek için ATP tüketmesi zorunludur?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda çok su almış ve susuz kalmış bitkilerde sto­ma açıklığının durumu ile ilgili bilgiler verilmiştir.Buna göre,

1- Stoma hücrelerinde turgor basıncının artması du­rumunda stoma açıklıkları açılmaya başlar.

2- Susuz kalmış bitkilerde stoma hücrelerinin ozmo­tik basıncı yüksektir.

3- Stoma hücrelerinde, stoma açıklığı açılırken oz­motik basınç düşer.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
1- Aktif taşıma

2- Difüzyon

3- Kolaylaştırılmış difüzyon

İnhibitör kullanılarak ATP tüketmesi önlenen hüc­reler yukarıdaki olaylardan hangilerini gerçekleşti­remez?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
10.
Bir hücreli bir canlı soğuk bir kültür ortamına konuldu­ğunda, hücre zarından geçebilen,

- K maddesini az yoğun olduğu ortamdan daha ya­vaş almaya,

- L maddesini az yoğun olduğu ortama daha yavaş vermeye,

- M maddesini çok yoğun olduğu ortama daha ya­vaş vermeye,

- N maddesini çok yoğun olduğu ortamdan daha yavaş almaya başlamıştır.

Buna göre, bu hücre, sıcaklığı normal olan kültür ortamında bu maddelerden hangisini taşımak için ATP harcar?
Doğru Cevap: "B" K ve M
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Hücre Zarı TEST - 2
11.
Aşağıdaki tabloda I, II, III ve IV olarak numaralandırılan aktif taşıma, ozmoz, endositoz ve kolaylaştırılmış difüzyon ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.Bu bilgilere göre tabloda, aktif taşıma, ozmoz, endositoz ve kolaylaştırılmış difüzyonu gösteren numaralar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
12.
Bir bitki hücresinde,

1- ozmoz,

2- ekzositoz,

3- endositoz

olaylarından hangileri gerçekleşebilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.