TYT Biyoloji: Hücre Organelleri TEST - 1


Hücre Organelleri konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Hücre Organelleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Hücre Organelleri konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Hücre Organelleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Hücre Organelleri TEST - 1
1.
Hücre ile ilgili,

1- Canlılar hücrelerden oluşmuştur.

2- Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi sonucunda meydana gelir.

3- Hücreler canlının yapısal ve işlevsel birimidir.

ifadelerinden hangileri "hücre teorisi" kapsamına girer?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda bazı hücresel yapı ve organellerin işlevleri verilmiştir.

- Amip bir hücrelisinin sitoplazma hareketiyle ya­lancı ayak oluşturması

- Tatlı sularda yoğunluk farkından dolayı vücut içe­risine giren fazla suyun pompalamayla dışarı atıl­ması

- Dokulardaki programlanmış (zamanı gelmiş) hüc­re ölümlerinin gerçekleştirilmesi

- Besinlerin kimyasal bağları arasındaki enerjinin açığa çıkarılması

Buna göre; aşağıdaki hücresel yapı ve organellerden hangisinin işlevi yukarıda verilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Sentrozom
Soru Açıklaması
3.
Hücrelerde,

1- fotosentez,

2- hücre içinde sindirim,

3- boşaltım

olaylarından her biri kloroplast, kontraktil koful ve lizozom organellerinin hangisinde gerçekleşir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki tabloda X, Y, Z ve T canlıları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.Tablodaki bilgilere göre X, Y, Z, T canlılarından hangileri prokaryot hücrelidir?
Doğru Cevap: "A" yalnız X
Soru Açıklaması
5.
Ribozomlar,

1- sitoplazmada,

2- çekirdeğin dış zarının üzerinde,

3- granüllü ER'nin zarı üzerinde,

4- mitokondrinin matriksinde,

5- kloroplastın stromasında
bulunabilir.

Bunlardan hangileri hem prokaryot hem ökaryot hücrelerde görülebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
6.
Bitki, mantar ve bakteri hücreleri hipertonik bir or­tamda büzülürse, aşağıdakilerin hangisinde veri­len iki hücresel yapı birbirinden ayrılır?
Doğru Cevap: "A" Hücre duvarı ile hücre zarı
Soru Açıklaması
7.
Bitki, mantar ve bakterilerde hücre duvarı zardan ta­mamen ayrıdır.

Bu durumu kanıtlamak için ilgili hücrelerin, aşa­ğıdaki ortamların hangisinde bekletilerek incelen­mesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" Hipertonik tuz çözeltisi
Soru Açıklaması
8.
Bitki, mantar ve bakterilerde hücre duvarının zardan tamamen ayrı bir yapı olduğunu göstermek için ilgili canlıların hücrelerini derişimi kendilerine göre daha yüksek olan ortamda bekleterek incelemek gerekir. Bu ortamda hücre zarı, hücre duvarından ayrılır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hücre duvarının hücre zarından daha sert olması
Soru Açıklaması
9.
Ökaryot hücrelerde,

1- kompleks organik moleküllerin hücre içinde sindi­rilmesini,

2- kompleks organik moleküllerin hücre dışında sindirilmesini,

3- glikoz moleküllerinin pirüvata kadar yıkılmasını

sağlayan enzimlerin sentezlendiği organeller aşa­ğıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
10.
Sitoplazmasında serbest ribozomlar bulunan can­lılar ile ilgili,

1- Prokaryot hücrelidir.

2- Hücreleri zarla çevrilmiş çekirdeğe sahiptir.

3- Kendine özgü proteinleri sentezler.

yargılarından hangilerinin doğruluğu kesindir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Hücre Organelleri TEST - 1
11.
Aşağıdakilerden hangisi ribozomlarda sentezle­nen moleküllerin tümünün ortak özelliklerinden­dir?
Doğru Cevap: "D" Enerji üretiminde kullanılabilme
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ribozomlarda sentezle­nen moleküllerin işlevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Bitkilerde hücre duvarının yapısına katılma
Soru Açıklaması
13.
1- Virüsler

2- Bakteriler

3- Arkeler

4- Ökaryot canlılar

Ribozom organeli yukarıdaki organizma grupları­nın hangilerinde bulunmaz?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
14.
Hücreler ile ilgili;

1- Hücreler kalıtım materyalleri içerir.

2- Tüm anabolik olaylar hücrede gerçekleşir.

3- Bütün canlılar bir ya da çok sayıda hücreden mey­dana gelmiştir.

açıklamalarından hangileri hücre teorisinin kapsa­mındadır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
15.
Sitoplazma, hücre içinde organellere bulunma orta­mı sağlayan akışkan bir kitledir. Bu akışkan kitle bi­yokimyasal olayların gerçekleşmesi için ortam oluştu­rur.

Sitoplazmanın akışkan bir kitle olması hücreye aşağıdaki yararlardan hangisini sağlar?
Doğru Cevap: "B" Hücre içi madde iletimine yardımcı olma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.