TYT Biyoloji: Ekoloji TEST - 2


Ekoloji konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Ekoloji Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ekoloji konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ekoloji Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Ekoloji TEST - 2
1.
Aşağıdaki şekil Posidonia ocenica adı verilen deniz eriştesi bitkisini yaşama ortamında gösteriyor.Deniz eriştesi sahip olduğu toprak altı gövdeleriyle ağ oluşturur. Bu ağlar deniz kumunu tutar ve korunaklı yapraklarıyla pek çok Akdeniz canlısını saklar.

Bu bitkinin ortadan kalkması sonucu meydana ge­len değişimlerle ilgili,

1- Deniz altı toprak erozyonu gerçekleşir.

2- Bazı canlılar sayıca azalmaya başlar.

3- Sudaki oksijen oranı azalmaya başlar.

tahminlerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Bir besin zincirinde yer alan,

1- tırtıl,

2- bıldırcın kuşu,

3- kavak ağacı

canlılarının biyokütle ve birey sayıları ile ilgili aşa­ğıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
3.
Başka bir bölgeden gelerek ilgili bölgedeki yerleşik türlerin yaşama hakkını engelleyen türlere istilacı tür adı verilir.

Bir türün istilacı olabilmesi için,

1- geniş toleransa sahip olma,

2- etçil beslenme,

3- besin zincirinin birinci halkasında yer alma

özelliklerinden hangilerini bulundurması gerekir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
4.
Birincil süksesyonda gerçekleşen bazı evreler aşağı­da verilmiştir.

1- Liken evresi

2- Funda evresi

3- Ağaç evresi

4- Ot evresi

Bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1 - 4 - 2 - 3
Soru Açıklaması
5.
Bir tarım arazisi nadasa bırakıldığında,

- ilk yıl bir yıllık yabani otların yeşerdiği,

- ikinci yıl çok yıllık otların ortaya çıktığı,

- üçüncü yıl çok yıllık otların sayısının arttığı,

- daha sonraki yıllarda bu otların yerlerini çalıların aldığı, çalıların yerini ise ağaçların aldığı
gözlenmiştir.

Bu değişimler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Ardıllık
Soru Açıklaması
6.
Yeryüzünde çevrenin kararlı bir durumda devam et­mesine yardımcı olan ve canlılar tarafından sürdürü­len etkinliklere ekosistem hizmetleri adı verilir.

Buna göre;

1- yılanların toprağı havalandırması,

2- su mercimeğinin sudaki organik atıkları temizlemesi,

3- rhizobium bakterilerinin havanın serbest azotunu bağlaması

olaylarından hangileri ekosistem hizmeti olarak adlandırılabiIir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Ototrof organizmalara ait,

1- karbondioksit kullanma,

2- klorofil bulundurma,

3- inorganik maddelerin oksidasyonu ile ATP sentez­leme

özelliklerinden hangilerine fotoototrof ve kemo­ototrof canlılar ortak olarak sahiptir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
8.
Üç farklı bitki türünde üreme hızının ortamın nem yüz­desine bağlı değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.Buna göre;

1- K bitkisi diğerlerinden daha düşük nemli topraklar­da maksimum birey sayısına ulaşır.

2- M bitkisinin üreyebildiği maksimum nem değerin­de L bitkisine ait bireyler üreyemez.

3- K bitkisinin üreyebildiği optimum nem değeri M bit­kisinin optimum değerinden yüksektir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
9.
Besin zinciri ve besin ağlarında türler ekolojik etkileri bakımından birbirlerine bağımlı olduğu için bazı türler bütün sistem üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Böyle türlere kilittaşı türler adı verilir.

Kilittaşı türlerle ilgili;

1- Birey sayısı her zaman komünitedeki diğer türlere göre daha fazladır.

2- Herhangi birinin neslinin tükenmesi ekosistem üzerinde olumsuz etki yapar.

3- Bütün bireyleri kendi besinlerini üretebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
10.
Aynı besinler için rekabet eden iki paramesyum türünün aynı besinlerin bulunduğu farklı ortam­lardaki popülasyonlarının büyüme eğrilerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabi­lir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Ekoloji TEST - 2
11.
Bitkilerde aşağıdaki beslenme biçimleri görülür:

1- Bir yandan fotosentez yaparken diğer yandan organik besin alarak beslenme

2- CO2'yi dış ortamdan, su ve mineralleri başka bir bitkiden alarak beslenme

3- Organik besin, su ve mineralleri başka bir bitki­den alarak beslenme

Bu beslenme biçimleri tam parazit, yarı parazit ve böcekçil bitkilerin hangisinde görülür?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
12.
Böcekçil bitkiler, diğer bitkilerin tümünden fark­lı olarak,

1- topraktaki inorganik azotu, organik azota dönüş­türme,

2- azotu, başka canlılardan amino asit şeklinde alma,

3- karbonu havadan CO2 şeklinde alma

özelliklerinden hangilerine sahiptir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.