TYT Biyoloji: Biyoteknoloji TEST - 2


Biyoteknoloji konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Biyoteknoloji Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Biyoteknoloji konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Biyoteknoloji Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Biyoteknoloji TEST - 2
1.
Bilim adamlarının ipek böcekleri ve Polyhedrosis virüsü ile yaptığı çalışmalar aşağıda verilmiştir.

- İpek böceklerinin bulunduğu deney ortamına Polyhedrosis virüsü bırakıldığında ipek böcek­lerinde yağlanma hastalığı görüldü.

- Bu hastalığa yakalanan ipek böcekleri bol mik­tarda Polyedrine üretmeye başladı.

- Bu ipek böceklerinde, polyedrine imal eden ge­nin yerine insan interferon geni yerleştirildiğinde Polyedrine yerine interferon üretilmeye başlandı.

Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmanın amaçla­rından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İpek böceklerin yapraklara verdiği zararın azaltıl­ması
Soru Açıklaması
2.
lslah, canlıların istenmeyen özelliklerinin ayıklanıp amaca yönelik olanlarının bir araya toplanması ve­ya canlıların kendi yapılarında bulunmayan bir özel­liği başka canlılardan gen nakli yoluyla kazanması­dır.

Aşağıdaki şekilde geleneksel ıslah ve biyoteknoloji yardımıyla yapılan ıslah çalışması gösterilmiştir.Buna göre,

1- daha düşük maliyetli olma,

2- daha kısa sürede gerçekleşme,

3- istenmeyen genlerin aktarılmasını engelleme

durumlarının hangilerinden dolayı biyoteknoloji geleneksel ıslah çalışmalarından avantajlıdır?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Biyoteknolojik yöntemlerle farklı kaynaklardan gelen DNA parçalarının birbirine bağlanması so­nucu yeni bir DNA molekülünün ortaya çıkarılması­na rekombinasyon, oluşturulan yeni DNA ya da rekombinant DNA denir.

Buna göre rekombinant DNA teknolojisi,

1- ilaç üretimi,

2- bitki ıslahı,

3- hayvan ıslahı

uygulamalarının hangilerinde kullanılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Transgenik hayvan üretiminde,

1- istenilen özellikteki genin klonlanarak yumurta hücrelerinin çekirdeklerine doğrudan enjekte edilmesi,

2- yumurta hücrelerinin çıkarılarak dış ortamda döllenmesi,

3- genetiği değiştirilen yumurtaların, taşıyıcı anne­ye cerrahi olarak yerleştirilmesi,

uygulamaları hangi sırayla yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 2 - 1 - 3
Soru Açıklaması
5.
Bir insanın DNA sını oluşturan baz sırası diğer insanların DNA baz sıralarından farklıdır. Bu fark­lılığa DNA parmak izi adı verilir.

DNA parmak izi,

1- kişiye özel ilaçların üretilmesi,

2- adli vakaların aydınlatılması,

3- safkan köpek ırklarının belirlenmesi

olaylarının hangilerinde kullanılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki şemada yetişkin kök hücresinden labora­tuar ortamında hücre üretimi gösterilmiştir.Bu çalışma,

1- orak hücreli anemi hastaları için alyuvar hücre­leri sağlama,

2- Parkinson veya Huntington hastalarına belirli tiplerde beyin hücreleri sağlama,

3- felçli hastalar için belirli tiplerde sinir hücresi sağlama

amaçlarından hangilerini gerçekleştirilmesini sağlayabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
GDO lar ile ilgili,

1- nakledilen genlerin doğal ortamdaki canlılara geçebilme ihtimali,

2- hayvanlara nakledilen büyük vücutlu olma gen­lerinin etçillere geçmesi ihtimali,

3- bitkilere nakledilen genlere böceklerin direnç geliştirmesi ihtimali

durumlarının hangilerinden dolayı GDO lara şüpheli yaklaşılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Somatik hücrelerdeki gen tedavisinin sürekli olabil­mesi için, sağlıklı gen nakledilen hücrelerin, has­tanın yaşamı boyunca çoğalan tipte olması gerekir. Bu tür tedavi için kemik iliği hücreleri birinci sırada adaylardır. Bu hücrelere virüsler sayesinde normal allel sokulur ve yenilenen hücreler hastaya tekrar geri verilir. Eğer bu işlem başarılı olursa,

- bu hücreler hastanın yaşamı boyunca çoğala­rak normal geni ifade eder.

- bu şekilde donanımlı hale getirilmiş olan hücre­ler, eksik proteinlerini üretir ve hasta iyileşir.

Buna göre gen tedavisinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için,

1- hücrelerin gen ürününü uygun miktarlarda, doğ­ru zamanda üretebilmesi,

2- tedavi edici genin eklenmesinin, hücrenin ge­rekli diğer fonksiyonlarına zarar vermesi,

3- genlerin aktivitelerinin kısa bir süre sonra kay­bolması

sorunlarından hangilerine çözüm aranmalıdır
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Genetiği değiştilmiş organizma (GDO) yapay yollar­dan bir ya da daha fazla yeni geni kazanan canlıdır.

Buna göre,

1- kutuplarda yaşayan bir tür balıktan izole edilen, dokularda donmayı engelleyen bir genin doma­tes ve çilek gibi bitkilere aktarılması,

2- insandan alınan genlerin koyuna aktarılmasıyla koyun sütünden, akciğer kanseri tedavisinde kullanılan alfa-1 antitripsinin üretilmesi,

3- ateş böceklerinin ışık saçmasını sağlayan lusi­feraz enzimini şifreleyen genin izole edilerek tü­tün bitkisine aktarılması

uygulamalarından hangileri GDO ların insanlara faydalı olduğuna kanıt oluşturur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Agrobacterium bakterileri kullanılarak böceklere dirençli bitki soyları elde edilebilir.

Böceklere dirençli bitkiler elde edilebilmesi için,

1- Agrobacterium bakterilerinin yaprak parçaları­nın bulunduğu besi ortamına bırakılması,

2- yaprak parçalarının bulunduğu basit kültür orta­mına büyüme hormonu ve antibiyotik eklenmesi,

3- direnç genleri bulunduran plazmit parçalarının Agrobacterium bakterilerine geçmesinin sağla­narak ortama antibiyotik ilave edilmesi

olayları hangi sıra ile gerçekleştirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" 3 - 1 - 2
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Biyoteknoloji TEST - 2
11.
Aşağıdaki şemada transgenik bitki üretimi gösteril­miştir.Bu uygulama sayesinde,

1- hormon,

2- suni gübre,

3- böcek öldürücü ilaç

kimyasallarından hangilerinin kullanılması azal­tılabilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
12.
Gen klonlaması sürecinde,

1- DNA az,

2- DNA polimeraz,

3- DNA ligaz,

4-restriksiyon endonükleaz

enzimleri aşağıdakilerin hangisinde verilen sıra­ya göre kullanılır?
Doğru Cevap: "E" 4 - 3 - 2 - 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.