TYT Biyoloji: Bakteriler ve Arkeler TEST - 2


Bakteriler ve Arkeler konusu TYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Bakteriler ve Arkeler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bakteriler ve Arkeler konusu TYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bakteriler ve Arkeler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT Biyoloji: Bakteriler ve Arkeler TEST - 2
1.
K, L ve M bakterilerinden biri saprofit, biri parazit di­ğeri de kemoototrof olarak besleniyor. A, B ve C besin türlerinden biri, karbondioksit ve su, biri protein ve su diğeri de aminoasit ve sudan oluşuyor. Bakteri türleri­nin bu besi ortamlarındaki çoğalma durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.(+ : Çoğalmanın olduğunu, - : olmadığını gösterir.)

Buna göre;

1- K saprofittir, C de karbondioksit bulunur.

2- L saprofittir, B de protein bulunur.

3- M parazittir, Ada aminoasit bulunur.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
2.
Bakteriler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Selülozdan oluşan hücre duvarları bulunur.
Soru Açıklaması
3.
Bir grup bakteriden,

- X türü, zorunlu anaerob,

- Y türü, zorunlu aerob,

- Z türü geçici aerobtur.

Bu bakteriler petri kabına aşağıdaki şekilde verildiği gibi ekilerek üzeri kapatılıyor.Bu bakterilerin sayılarında aşağıda verilen deği­şimlerden hangisi gerçekleşir?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
4.
Dört farklı bakteri türünün konuldukları özdeş besi ortamlarında bir süre sonra aşağıdaki şekillerde ve­rildiği gibi dağıldığı gözleniyor.Bu deney tüplerindeki bakterilerin hangilerinde mitokondri organeli bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" 1, 2, 3 ve 4
Soru Açıklaması
5.
Endospor ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru­dur?
Doğru Cevap: "C" Ortam şartları uygun olmadığında gerçekleşir.
Soru Açıklaması
6.
Arkeler yaşama ortamlarına göre aşağıdaki gruplara ayrılır.

- Aşırı termofil: 65 °C - 85 °C arasında çoğalır.

- Psikrofil: 5 °C'nin altında çoğalır.

- Halofiller: Çoğalabilmek için Kızıl deniz ve tuz gölü gibi deniz suyuna göre 10 kat daha tuzlu ortamlara ihtiyaç duyarlar.

- Metanojenler: Çöplük, bataklık ve çiftlik gübresi gibi alanlarda yaşarlar.

Bu bilgilere dayanarak, arkelerle ilgili,

1- Zor koşullarda bozulmadan kalabilen dirençli en­zimlere sahiptirler.

2- Fotosentez yaparak kendi besinlerini üretirler.

3- Prokaryot hücre yapısına sahiptirler.

yargılarından hangilerine varılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
7.
Metanojenik arkelerle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Oksijenli solunum yaparlar.
Soru Açıklaması
8.
Hücre duvarı bakteriler, mantarlar ve bitkilerde aşa­ğıdaki moleküllerden oluşmuştur.

1- Selüloz

2- Kitin

3- Peptidoglikan

Bu canlılarda, hücre duvarını oluşturan mole­küller aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
9.
Bakterilerde,

1- sil hareketi,

2- kamçı hareketi,

3- amipsi hareket

çeşitlerinden hangileri görülür?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
10.
Bir bakteriden kalıtsal yapısı aynı olan yeni bak­terilerin oluşabilmesi için,

1- pilus denilen kısa uzantılarla iki bakterinin bir­birine bağlanması,

2- plazmit denilen DNA parçasının bir bakteriden diğerine aktarılması,

3- DNA'nın eşlenmesi,

4- endospor oluşturulması

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi gere­kir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
logo
TYT Biyoloji: Bakteriler ve Arkeler TEST - 2
11.
Genetik bilginin bir bakteriden diğerine aktarı­labilmesi için,

1- iki bakterinin pilus aracılığı ile birbirine tutun­ması,

2- iki bakteri arasında sitoplazmik köprü oluşması,

3- iki bakteride de DNA'nın eşlenmesi,

4- kromozomların dayanıklı bir duvar ile çevrilerek endospor oluşturulması

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi zorun­ludur?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
12.
Bakterilerde eşeysiz üreme sürecinde,

1- DNA'nın eşlenmesi,

2- hücrenin büyümesi,

3- sitoplazmanın bölünmesi

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi zorun­ludur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.