TYT - AYT Din Kültürü: Yahudilik ve Hristiyanlık TEST - 1


Yahudilik ve Hristiyanlık konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Yahudilik ve Hristiyanlık Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Yahudilik ve Hristiyanlık konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Yahudilik ve Hristiyanlık Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Yahudilik ve Hristiyanlık TEST - 1
1.
- Başlangıçta Brahmanların baskısına ve Hint kast düzenine bir tepki olarak XVI. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıkan İslam ve Hinduizm karışımı bir dini ha­rekettir.

- Sözkonusu hareket, sistemini "Tanrının birliği", "İn­sanlığın kardeşliği", "Kast sisteminin reddi" ve "Pu­ta tapıcılığın faydasızlığı" prensipleri üzerine kur­muştur.

- İslam'ın Hindistan'a girmesinden sonra İslam ile Hinduizm'i sentezleme çalışmalarının en ilgi çeke­ni olarak görülür.

Yukarıda bazı bilgiler verilen dini hareket, aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sihizm
Soru Açıklaması
2.
Akıl sahibi şuurlu insanları kendi irade ve arzularıyla hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kanunlara ............... denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Din
Soru Açıklaması
3.
Yahudi tarihinde 1. Mabet Dönemi olarak adlandırı­lan ve Hz. Süleyman'ın inşa ettiğine inanılan Bet-Ha­mikdaş isimli mabet, Kur'an-ı Kerim'de hangi isimle anılır?
Doğru Cevap: "B" Beytü'I- Makdis
Soru Açıklaması
4.
- "Allah, çocuk edindi" dediler. O, bundan uzaktır. Hayır! Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Hepsi O'na boyun eğmiştir." (Bakara suresi, 116. ayet)

- "Andolsun; 'Gerçek, Allah fakirdir, biz ise zenginiz' diyenlerin sözlerini Allah işitmiştir. Onların bu söz­lerini ve peygamberleri haksız yere öldürmelerini yazacağız ve: "Yakıcı olan azabı tadın." diyeceğiz." (Ali imran suresi, 181. ayet)

- " .. Uzeyir Allah'ın oğlu.' dediler .. " (Tevbe suresi, 30. ayet)

Bu ayetler, aşağıdaki topluluklardan hangisi hakkın­da inmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yahudiler
Soru Açıklaması
5.
Hristiyanlığın yayılması için gösterilen her türlü faaliyete ....................... adı verilir.

Verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki kav­ramlardan hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Sakrament
Soru Açıklaması
6.
- Kur'an-ı Ker'ı'm'de ve hadislerde ibadet kavramı, "Kulun Allah'a saygı ve itaatini ifade etmek" anlamındadır.

- Yahudilik'te ibadetin anlamı "kulluk etmeyi" içerir.

- İbranke'de ibadet, "çalışmak, hizmet etmek" ma­nasına gelir.

- Hinduizm'in kutsal dili Sanskritçe'de ibadet, "kut­samak, tazim etmek" anlamındadır.

- Budizm'in kutsal Pali dilinde ibadet, "din, doktrin, doğruluk " anlamındadır.

Yukarıda farklı dillerde tanımı yapılan ibadet kavra­mını aşağıdakilerden hangisi içermez?
Doğru Cevap: "E" İsyan etme ve karşı gelme
Soru Açıklaması
7.
"Onlar (Yahudiler) nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve insanların (müminlerin) himayesine sığınmadıkça, kendilerine zillet (damgası) vurulmuş­tur; Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar, Allah'ın ayetlerini inkar edi­yorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da, onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmaların­dandır. Hepsi bir değildir; Ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar." (Al-i İmran Su­resi, 112-113 ayetler)

Bu ayetlerde açıklanan topluluk aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "D" Museviler
Soru Açıklaması
8.
"Allah'ı bırakıp kendilerine zarar vermeyecek ve yarar­ları dokunmayacak şeylere kulluk ederler ve: "Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir." derler. De ki: "Siz, Allah'a, göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi ha­ber veriyorsunuz? O, sizin şirk koştuklarınızdan uzak ve yücedir." (Yunus Suresi, 18. ayet)

Bu ayete vurgulanan İslamiyet öncesi Mekke'de ha­kim olan inanç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Putperestlik
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'teki tasavvufi dü­şünce yorumlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Musevilik
Soru Açıklaması
10.
- "Hıristiyanlık devlet dini olmasaydı, İmparator 1. Justinianos (Jüstinyen) Ayasofya (532 - 537) gibi görkemli bir eseri bize miras bırakabilir miydi?"

- "Yehuda Hz . İsa'yı ele vermese idi, Leonardo da Vinci 'Son Akşam Yemeği' tablosunu yapabilir miy­di?"

- "Kanun-i Sultan Süleyman halife olmasaydı, Süley­man iye yapılabilir miydi?

Verilenlere göre sanat eserinin ortaya çıkmasında aşa­ğıdaki faktörlerden hangisinin etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Din'ı' inançlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.