TYT - AYT Din Kültürü: Kur'an'da Bazı Kavramlar TEST - 2


Kur'an'da Bazı Kavramlar konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Kur'an'da Bazı Kavramlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kur'an'da Bazı Kavramlar konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kur'an'da Bazı Kavramlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Kur'an'da Bazı Kavramlar TEST - 2
1.
Hz. Huzeyfe şöyle anlatıyor: "Yermuk harbinde, yara­lılar arasında kalan amcamın oğlunu aramak üzere sa­vaş alanında geziyordum. Yanımda biraz su vardı. Ha­va da çok sıcaktı. Amcamın oğlunu buldum. Su isteyip istemediğini sordum. Başıyla isterim, dedi. Tam suyu içireceği sırada öteden birisi, "Ah su", diye inledi. Am­cazadem gitmemi ve suyu ona içirmemi işaret etti. Git­tim, baktım ki Asım'ın oğlu Hişam. Tam ona su verece­ğim sırada başka birisi "Su!" diye inledi. Hişam da su­yu içmedi ve beni ona gönderdi. Arayıp buldum, fakat kendisine suyu ulaştırıncaya kadar o şehit olmuştu. He­men Hişam'ın yanına koştum, o da şehit olmuştu. Ba­ri suyu amcamın oğluna içireyim diye onun yanına git­tim, fakat o da şehit olmuştu. Nihayet su elimde kaldı. Allah hepsine rahmet etsin."

Bu parçada verilen olay, aşağıdakilerden hangisini ör­neklendirir?
Doğru Cevap: "C" Diğergam olmayı
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamberin (s.a.v.) aşağıdaki davranışlarından hangisi doğruluk ilkesine bir örnek teşkil eder?
Doğru Cevap: "D" Sözlerinin davranışlarıyla uyumlu olması
Soru Açıklaması
3.
- İnsanlara doğru yolu gösterme, öğretme, aydınlat­ma ve onları uyarmadır.

- İnsanları İslam'ın gerçeklerine çağırmak anlamın­da kullanılmaktadır.

- İhlaslı kılmak, samimi davranmak ve yaşamak; tat­lı söz, vaaz ve öğüt gibi anlamları içerir.

- Dini' emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başka­larına öğretmek, nefse ve dış düşmanlara karşı maddi' ve manevi' mücadele etmektir.

Bu açıklamalar ilişkili olduğu kavramlarla eşleştirildi­ğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır?
Doğru Cevap: "E" İman
Soru Açıklaması
4.
Emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i ani'l-münker yani iyiliği yay­ma ve kötülüğü önlemeye çalışma, içinde yaşanılan as­rın şartlarına göre yapılış keyfiyeti farklılık arz etse de, inanan insanların ıfa ve icra etmesi gereken bir vecibe ve ilkedir.

"Emr-i bi'I-Ma'rüf ve Nehy-i an'il-Münkerin" kurumsal düzeyde uygulaması, aşağıdakilerden hangisiyle ol­muştur?
Doğru Cevap: "B" Camiler
Soru Açıklaması
5.
Kul hakkı, insanlar arası ilişkilerde meydana gelen hak­lardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kul hakkına girmez?
Doğru Cevap: "D" İnsanlara hoşgörülü davranmak
Soru Açıklaması
6.
"Allah, mallarıyla, canlarıyla mücadele edenleri dere­ce bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. "(Nisa, 95)

Bu ayet cihadın hangi çeşidine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Mal ve canla yapılan cihad
Soru Açıklaması
7.
1- İş,söz ve davranışlarda gösterişe yer verme, bir iyiliği veya salih bir ameli Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle değil, insanların beğenisi için yapmaya denir.

2- İslamiyet'e göre sevgi, namaz, zekat, af edicilik, sabır, oruç, muhsin olma, ahde vefa, adalet, dü­rüstlük ve ilim gibi kavramları uygulayan bir yaşam tarzıdır.

Yukarıda verilenler tanımlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Riya - Takva
Soru Açıklaması
8.
"Harp esnasında Osmanlı ordusunda öyle sıkı bir di­siplin vardır ki, hiçbir asker adaletsiz bir şey yapmaya cesaret edemez. Adaletsizlik yapan, hiç acınmadan ce­zalandırılır. Gözcüler ve düzen sağlayıcılar vardır. Ge­çip gidilen yolların kıyısındaki bağ ve bahçelerde sa­hiplerinin izni olmadan bir elma bile koparılamaz." (Bartholomaus Georgievic)

Parçada verilenler aşağıdakilerden hangisiyle ilgili­dir?
Doğru Cevap: "B" Cihad ahlakı
Soru Açıklaması
9.
Kişinin nefsini Hakk'ın huzurunda kulluk mevkiine koyması, insanlara karşı kibirli ve gururlu olmaması durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edi­lir?
Doğru Cevap: "D" Tevazu
Soru Açıklaması
10.
"İyilikle kötülük bir olmaz . O halde sen kötülüğü en gü­zel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki senin­le kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan sıcak bir dost oluvermiş." (Fussilet, 34)

Bu ayete göre insanların yapması gereken en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kötülüğe iyilikle cevap vermeli
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Kur'an'da Bazı Kavramlar TEST - 2
11.
"Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylü­yorsunuz. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah ka­tında büyük bir nefretle karşılanır." (Saff Suresi, 2-3. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdaki davranışların hangisi kınan­maktadır?
Doğru Cevap: "B" Söylenilen ile yapılanların farklı olması
Soru Açıklaması
12.
"Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zer­re kadar şer işlemişse onu görür." (Zilzal Suresi, 7 - 8.ayetler)

Bu ayetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşıla­maz?
Doğru Cevap: "E" Yapılan iyiliklerin karşılığı insanlardan beklenecek­tir.
Soru Açıklaması
13.
"Bir sadaka vermeyi, yahut iyilik yapmayı, yahut da in­sanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz." (Nisa Suresi, 114. ayet)

Bu ayette öncelikle iman edenlerde bulunması gere­ken aşağıdaki hangi özellik vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Allah'ın rızasını gözettikleri
Soru Açıklaması
14.
"Yavrucuğum! Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zira Allah ken­dini beğenmiş öğünüp duran kimseleri asla sevmez." (Lokman Suresi, 18. ayet)

Bu ayette Hz. Lokman'ın oğluna verdiği öğütlerde aşa­ğıdaki kötü davranışlardan hangisi reddedilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Kibir
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin insana öğüt verdiği söylenemez?
Doğru Cevap: "C" "Hiç şüphe yok ki, Kur'an'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız. (Hicr Suresi,9. ayet)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.