TYT - AYT Din Kültürü: Kur'an'da Bazı Kavramlar TEST - 1


Kur'an'da Bazı Kavramlar konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Kur'an'da Bazı Kavramlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kur'an'da Bazı Kavramlar konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kur'an'da Bazı Kavramlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Kur'an'da Bazı Kavramlar TEST - 1
1.
Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü ba­zı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz!Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir, rahmeti sonsuzdur." (Hucurat, 12)

Bu ayette üç kötü huy ve alışkanlık ele alınmıştır. Bun­lar;

1- Gerçek bilgi ve kanıta değil, tahmine dayalı hüküm,

2- İnsanların gizliliklerini araştırmak,

3- İnsanları arkalarından çekiştirmek

Bu ayette sözü edilen kötü huy ve alışkanlıklar han­gisidir?
Doğru Cevap: "D" Zan - Tecessüs - Gıybet
Soru Açıklaması
2.
İnsanlar hataları veya günahları ne olursa olsun, hiçbir zaman Allah'ın razı olduğu gibi bir kul olabilmek için geç kalmış değildirler. İnsanın samimi olarak tövbe et­tiği ve salih bir kul olduğu takdirde geçmişte yaptığı ha­taları düşünmesine gerek yoktur.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi paragraftaki düşünceye kanıt oluşturur?
Doğru Cevap: "B" "Ancak, siz kendilerini yenip ele geçirmeden önce tövbe edenler müstesnadır. Biliniz ki Allah çok ba­ğışlayıcıdır; merhamet sahibidir." (Maide suresi 34. ayet)
Soru Açıklaması
3.
İnsanın, toplumsal görev ve sorumluluklar bağlamın­da yerine getirmesi gereken ahlaki davranışlarından biri de emanete riayet etmektir. Emanete riayet etmek, her şeyden önce hem bir insanlık görevi, hem de mü­min olmanın bir gereğidir. Çünkü insanın emanet ko­nusunda hassasiyet göstermesi, karşı tarafın güven duygusunu pekiştirecek ve insanlar arasındaki ilişkile­rin gelişip güçlenmesine yardımcı olacaktır.

Bu parçayla ilgili ayet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" "Bir (de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve ver­dikleri ahde (harfiyyen) riayet edenlerdir." (Mea­ric, Suresi 32.ayet)
Soru Açıklaması
4.
Kişinin bir olayda, bir hareketinde bencilce davranıp davranmadığını ortaya çıkarmak üzere, kendi içinde bir tür mahkeme kurup, vicdanının sesine kulak vererek ve vicdani olmayı esas alarak, doğru gözlem, tarafsız ve dürüst bir muhakeme ve kuşku taşımayan özeleşti­ri yapılmalıdır.

Bu parçada verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Nefis muhasebesi
Soru Açıklaması
5.
- "Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik bir­birinden ayrılmıştır ... " (Bakara Suresi, 256. ayet)

- "De ki gerçek Rabb'inizdendir. Dileyen inansın, di­leyen inkar etsin ... " (Kehf Suresi, 29. ayet)

- "Sen öğüt ver, hatırlat. Çünkü sen ancak öğüt ve­rici, hatırlatıcısın. Onların üzerinde zorlayıcı değil­sin." (Gaşiye Suresi, 21-22. ayetler)

- "Eğer Rabb'in dileseydi yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi. O halde inanmaları için insanları sen mi zorlayacaksın?" (Yunus Suresi, 99. ayet)

Bu ayetlerde insanların sahip olduğu aşağıdaki hak­lardan hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" İnanç özgürlüğü
Soru Açıklaması
6.
Allah, ibadete layık yegane, tek varlık olduğu için Ona ibadet etmeli, bu görevi de sadece O'nun emrini yeri­ne getirmek ve rızasını kazanmak için yapmalıdır. Al­lah katında makbul olan ibadet bu şekilde ihlaslı olan ibadetlerdir. Bu anlamda ibadeti değerli kılan şey, iba­detin çokluğundan ziyade o ibadetin samimi ve ihlas­lı olmasıdır. İhlas ise niyetle alakalıdır. Bir ibadetin han­gi düşünce ve niyetle yapıldığıdır. Bununla beraber ibadetin pek çok maddi ve manevi faydaları ve yarar­ları vardır. Fakat bu faydalar gözetilerek ibadet edil­mez.

Bu bilgiye göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ula­şılamaz?
Doğru Cevap: "E" Bireysel olarak yapılan ibadetler daha ihlaslıdır.
Soru Açıklaması
7.
Bir insanın gerçekleştirdiği işin ihsan seviyesine ula­şabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
Doğru Cevap: "A" Kişinin bir işi nasıl yapması gerektiğini iyi bilmesi ve bu bilgisini en güzel biçimde eyleme dönüştür­mesi gerekir.
Soru Açıklaması
8.
İhlas, ibadeti gösterişten ve birilerinin övgüsünü alma­ya çalışmaktan kurtarıp, sadece ve sadece Allah'a yak­laşmak amacıyla yapmaktır.

Aşağıdakilerden hangisi ibadette ihlaslı olmanın bir göstergesidir?
Doğru Cevap: "C" Allah'ın rızası için yapmak
Soru Açıklaması
9.
"Akıl ve kültürle kazanılan, insan ilişkilerinde sabırlı, hoşgörülü, bağışlayıcı, uzlaşmacı ve medenı davranış­lar sergilemeyi sağlayan ahlakı erdem" biçiminde ta­nımlanan ve Kur'an ile sünnette yer alan temel ahla­ki kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hilm
Soru Açıklaması
10.
Kulun, inandığı ve bağlandığı yüce varlığa karşı, kulluk borcunu yerine getirmesi ve onunla manevi bir bağ kurmaya çalışmasıdır.

Bu parçada tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İbadet
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Kur'an'da Bazı Kavramlar TEST - 1
11.
Peygamberimiz (sav) bir seferinde savaşta ele geçen malları Sahabeleri arasında paylaştırmaktadır. Müthiş bir izdiham vardır. Sahabelerden birisi Peygamberi­miz'in (sav) sırtına çıkarcasına üzerine abanır. Peygam­berimiz (sav) , elinde bulunan ince hurma çubuğuyla o kişiye işaret ederek bir tarafa çekilmesini ister. Çu­buğun uç kısmı adamın yüzüne gelerek birazcık çizer. Bunun farkında olan Peygamberimiz (sav) elindeki so­payı o kişiye verir ve, "İşte yüzüm, gel, sen de benden hakkını al." der. Fakat Resulullah'ı canından fazla se­ven Sahabe, "Ya Resulallah, ben hakkımı helal ediyo­rum, sizi bağışlıyorum." der ve vazgeçer.

Bu duruma yönelik aşağıdakilerden hangisi söylene­bilir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Muhammed her haliyle adaletin timsali olmuş­tur.
Soru Açıklaması
12.
" ... Bir konuda karar verince (artık) Allah'a güven. Zira Allah, ona güven duyanları sever." (Al-i İmran, 159)

Bu ayette vurgulanan temel husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tevekkül
Soru Açıklaması
13.
- "Rabb'in, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-ba­banıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emret­ti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşla­nırsa, kendilerine "of!" bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle." (İsra Suresi, 23. ayet)

- "Ak saçlı insanların önünde ayağa kalkacak, yaşlı­lara saygı göstereceksin." (Tevrat)

- " ... Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı gös­tereceksin." (İncil)

Kutsal kitaplardan yapılan alıntılara göre vurgulanan ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Merhamet ve saygı, ilahı dinlerin ortak yönlerin­dendir.
Soru Açıklaması
14.
Hz. Peygamber (s.a.v.), Bedir Savaşı'nda bazıları kendi nöbetlerini ona ikram etmek isteyince onlara: "Ne siz benden daha güçlüsünüz ne de ben, sizin aldığınız se­vaptan ayrıyım" demiş ve em patik bir tavırla, insanlar­la kendisi arasında eşitlik duygusu oluşturmaya dikkat etmiştir.

Bu durum Peygamberimizin (s.a.v.) iletişim metoduy­la ilgili aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "E" İnsanlara tevazu yaklaştığına
Soru Açıklaması
15.
- "Bir kimsenin diğer bir kimsenin haysiyetine, ya­hut malına tecavüzden dolayı üzerinde bir hak bu­lunursa, altın ve gümüşün geçmediği hesap günü gelmeden helalleşsin. Aksi takdirde, yaptığı hak­sızlık ölçüsünde, iyi amellerinden alınıp hak sahi­bine verilir. İyiliği yoksa, hak sahibinin günahından alınıp haksızlık eden kimseye yüklenir." (Hadis)

- "Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; in­sanlara eşyalarını eksik vermeyin; yeryüzünde boz­guncular olarak dolaşmayın."(Hud, 85)

Bu hadis ve ayet, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Kul hakkının önemi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.