TYT - AYT Din Kültürü: Kur'an'a Göre HZ. Muhammed TEST - 3


Kur'an'a Göre HZ. Muhammed konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Kur'an'a Göre HZ. Muhammed Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kur'an'a Göre HZ. Muhammed konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kur'an'a Göre HZ. Muhammed Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Kur'an'a Göre HZ. Muhammed TEST - 3
1.
Huneyn Savaşı'nda Peygamberimiz (s.a.v.) kendi deve­sine binmiş ilerlerken devesiyle yanında ilerleyen bir sahabenin pabucu, biraz fazla yakınlaştığından Pey­gamberimizin (s.a.v.) baldırına sürtünüyor ve canını ya­kıyordu. Sonunda Peygamberimiz (s.a.v.) onu ikaz et­miş ve bunu yaparken de sahabenin ayağına kamçıyla vurmuştu. Ertesi gün sahabeyi yanına davet etmiş, sa­habe ne olduğunu merak ederken Hz . Peygamber (s.a.v.) ona: "Sen dün benim ayağımı incitmiş, canımı yakmıştın. Ben de senin ayağına kamçıyla vurmuştum. Seni bunun karşılığını ödemek için çağırdım." demiş ve ona seksen koyun vermiştir.

Buna göre, Hz. Peygamberimiz ile ilgili ağıdakilerden hangisine ulaşılır?
Doğru Cevap: "D" Adaletli davranmak konusunda titiz davranmıştır.
Soru Açıklaması
2.
- "Elimizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet kopmaya başlasa bile eğer onu dikecek kadar zamanınız var­sa mutlaka dikin." (Hadis)

- "Bir kimse ağaç diker de bunun meyvesinden, hay­van veya kuş yerse, yenen şey onun için bir sada­ka olur." (Hadis)

- Peygamberimiz ağaç yapraklarını dökmek için so­pa ile ağaca vurana şöyle buyurmuştur: "Ağaca vur­madan, sallayarak yapraklarını dök." (Hadis)

Bu hadislere göre Peygamberimizin (s.a.v.) merha­metiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene­bilir?
Doğru Cevap: "D" Merhameti tüm varlığı kapsamıştır.
Soru Açıklaması
3.
Bütün ilahi kitapların ve peygamberlerin ortak arzusu insanları şirkten, küfürden uzaklaştırmak bir olan Al­lh'a iman etmelerine vesile olmaktı. Bu nedenle Hz. Peygamber (s.a.v.) tebliğ faaliyetlerine akraba ve kapı komşularından başlamıştır. Bu görev yürütülürken hiç kimseye karşı nefret, şiddet, zor kullanılmamıştır. Kim­senin hak ve onuru da rencide edilmemiştir.

Bu parçada verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Hz Peygamberin asıl görevi , tevhid inancını yeryü­zünde yaymak ve egemen kılmaktır.
Soru Açıklaması
4.
Mekke'nin fethi tamamlanıp, müşrikler grup grup İs­lam'a girmeye, her taraf barış ve huzura kavuşmaya başlayınca Medine'li Müslümanlar bir endişeye kapıl­dılar: "Resulullah artık vatanına kavuştu, kabilesiyle görüştü. Bundan sonra dönüp bizimle Medine'ye gi­der mi? dediler. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu endişeyi an­layınca onlara, "Üzülmeyin, endişelenmeyin, ben sizin diyarınıza hicret ettim. Hayatım da ölümüm de sizin aranızda olacaktır." dedi.

Bu parçada verilenler Peygamberimiz'in (s.a.v.) aşa­ğıdaki hangi özelliğine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Vefakar olmasına
Soru Açıklaması
5.
- "Ben misvak kullanmakla o derece emredildim ki, üzerime farz kılınacağından korktum."

- "Cebrail misvak kullanmayı bana o kadar tavsiye etti ki, azı dişlerimden endişe ettim."

- "Bana misvak kullanmak o derece emredildi ki, bu konuda bana bir vahiy gönderileceğini sandım."

Bu hadislerde verilmek istenen mesaj hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İslam dini temizliğe büyük bir önem vermiş ve te­mizliği imanın belirtilerinden saymıştır.
Soru Açıklaması
6.
Bir gün Peygamberimiz (s.a.v.) , koyun yüzen bir deli­kanlıya rastladı. Ona: "Bak, sana öğreteyim." dedi. Eli­ni deri ile et arasına sokup koltuk altına kadar vardır­dı. Sonra da şöyle dedi: "Delikanlı, işte böyle yüz!"

Bu parçada verilenler, Peygamberimizin (s.a.v.) eği­tim anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Uygulamalı olarak ve beden dilini kullanarak öğrettiğine
Soru Açıklaması
7.
Hz. Peygamber (s.a.v.), bir kabrin başında ağlamakta olan bir kadına "Allah'tan kork ve sabret" buyurdukla­rında, o kadın "Git başımdan, benim başıma gelen se­nin başına gelmedi." demiştir. Daha sonra kadına bu kişinin Hz. Peygamber (s.a.v.) olduğu hatırlatıldığında, kadın Hz. Peygamber'in yanına gelerek kendisini tanı­madığı için özür beyan etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) de ona: "Sabır, ancak musibetin ilk geldiği andadır." bu­yurmuştur.

Buna göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) ile ilgili olarak aşa­ğıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" Hoşgörülü olmuş, hayatı yaşanır kılma konusunda önemli bir davranış modeli sergilemiştir.
Soru Açıklaması
8.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Gönül üzülür, gözler ya­şarır ama yine de biz Rabb'imizin hoşuna giden sözler söyleriz." sözünü hangi olaydan sonra söylemiştir?
Doğru Cevap: "B" Oğlu İbrahim'in vefatından sonra
Soru Açıklaması
9.
"Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, muhakkak ki insanlar çevrenden dağılır giderlerdi.." (Al-i İmran suresi, 159. ayet)

Bu ayette Peygamberimizin (s.a.v.) hangi yönünden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Merhametli oluşundan
Soru Açıklaması
10.
Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashaptan bazıları mescittey­ken dışarıdan, çölde yaşayan bir bedevı geldi ve durup dururken mescidin bir köşesine küçük abdestini boz­du. Orada bulunan ashap o adama çok kızdılar. Onun üzerine yürümek isterlerken Peygamberimiz (s.a.v.) on­ları engelledi. Peygamberimiz (s.a.v.) çöllerde yaşayan bedevılerin tuvalet adabı olmadığını, bu hareketin onun gözünde sıradan bir iş olduğunu biliyordu. Bir kırba su istetti ve kirlenen yere döktürdü. Olay da böylece ka­panmış oldu.

Bu parçada verilenler Peygamberimizin (s.a.v.) aşağı­daki hangi özelliğine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Hoşgörüsüne
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Kur'an'a Göre HZ. Muhammed TEST - 3
11.
- Peygamberimiz (s.a.v.) İslamiyet'i yaymaya başla­dığında müşrikler ona kahin, büyücü, sihirbaz de­diler ama yalancı diyemediler.

- Kabe'nin tamiri sırasında Mekkeliler arasında çı­kan ve neredeyse kan dökülmesine neden olabile­cek bir anlaşmazlık Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ha­kem olması ile çözülebilmiştir.

Yukarıdaki bilgilerler Peygamberimizin (s.a.v.) aşağı­daki hangi özelliğine kanıttır?
Doğru Cevap: "C" Güvenilir ve doğru sözlü olduğuna
Soru Açıklaması
12.
"Herkes ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. Baba oğlunun, oğul da babasının suçundan sorumlu tutula­maz.''

Peygamberimiz (s.a.v.) Veda Hutbesi'nde söylediği sözleri ile hangisine işaret etmiştir?
Doğru Cevap: "C" Suçun bireyselliğine
Soru Açıklaması
13.
Hz. Peygamber (s.a.v.); "Her şeyi en iyi ben bilirim." an­layışıyla hareket etmemiştir. O, "Danışan asla pişman olmaz." (Heysemi) "Bir millet, işlerini istişare ile yürüt­tüğü sürece sıkıntıya düşmez." (Tirmizı) sözleriyle İs­lam'da önemli bir düsturu ortaya koymuştur.

Bu parçada verilenler Peygamberimizin (s.a.v.) han­gi ahlaki yönüne örnektir?
Doğru Cevap: "E" Danışarak iş yaptığına
Soru Açıklaması
14.
Rafi b. Amr (r.a.), henüz çocuk yaşında bir sahabidir. Bir gün Medine'de ensardan birinin bahçesindeki hur­ma ağaçlarını taşlamış, daha sonra bahçe sahibi onu Resulullah'ın huzuruna getirmişti. Adeta Efendimizin onu cezalandırmasını ister gibiydi. Allah Resulü (s.a.v.); "Yavrum! hurmayı neden taşladın?" diye sordu. Çocuk da : "Karnım açtı, yemek için taşladım." cevabını ver­di. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.); "Bir daha hurmaları taşlama, dibine dökülenlerden ye" bu­yurdu. Sonra çocuğun başını okşadı ve ona şöyle dua etti; "Allah'ım! Onun karnını doyur." (Tirmizi)

Peygamberimizin (s.a.v.) verilen olaydaki tavrıyla il­gili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Olumsuz davranışları ortadan kaldırmak istemiş ve onların alternatiflerini göstermiştir.
Soru Açıklaması
15.
Bedir Savaşı'nda ashaptan Hubab isimli zat, Müslüman­ların mevzilendiği yeri beğenmemişti. Resulullaha (s.a.v.) gelerek:"Ey Allah'ın elçisi, buraya Allah'ın em­riyle mi indin yoksa bir savaş taktiğiyle mi?" diye sor­du. Peygamberimiz (s.a.v.) :"Savaş taktiğiyle" deyince, Hubab: "Ey Allah'ın elçisi, Bedir köyünün en sonunda­ki kuyu etrafında mevzi alalım. Böylece putperestleri susuz bırakmış oluruz." dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) onun bu teklifini beğendi ve hemen harekete geçtiler.

Verilen bilgi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aşağıdaki han­gi özelliğine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Danışarak iş yapmasına
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.