TYT - AYT Din Kültürü: Kur'an'a Göre HZ. Muhammed TEST - 2


Kur'an'a Göre HZ. Muhammed konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Kur'an'a Göre HZ. Muhammed Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kur'an'a Göre HZ. Muhammed konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kur'an'a Göre HZ. Muhammed Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Kur'an'a Göre HZ. Muhammed TEST - 2
1.
Peygamberimiz (s.a.v.) üç günden fazla elinde mal bek­letmez, o mal dağıtılmadıkça evine uğramazdı.

Bu parçadaki belirleme, Peygamberimizin (s.a.v.) da­ha çok aşağıdaki hangi özelliği ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "E" Cömert oluşu
Soru Açıklaması
2.
Peygamberimiz (s.a.v.) Hendek Savaşı'ndan önce, sa­habelerden Selman-ı Farisı'nin önerisini dikkate almış ve Medine'nin etrafını hendeklerle çevirtmiştir.

Bu bilgi Peygamberimizin (s.a.v.) aşağıdaki hangi özel­liğine kanıttır?
Doğru Cevap: "B" İstişareye önem verdiğine
Soru Açıklaması
3.
Hz. Peygamber (s.a.v.), şiiri bir iletişim aracı olarak kul­lanmış; çağının sözlü iletişim geleneğine uyarak şairle­rin yetenek ve becerilerinden İslam'ı müdafaa etme­de ve inkarcılara karşı tavır almada faydalanmıştır. O, "Şiirde hikmet vardır. Çünkü şiir, Kureyş'i oktan daha fazla yaralar." buyurmuştur.

Peygamberimizin (s.a.v.) mesajını insanlara sunar­ken aşağıdakilerden hangisini kullanmaya önem ver­diğinin göstergesi olamaz?
Doğru Cevap: "B" Savaşlardan faydalanmaya
Soru Açıklaması
4.
Hz. Muhammed İslamiyet'i yayarken ulaşabildiği her­kese İslam'ın mesajını iletmeye çalışmıştır. Bu amaç doğrultusunda bazen komşu devlet başkanlarına mek­tuplar yazmış, toplumun ileri gelenlerine İslam'ı tebliğ etmiş; bazen de fakirlere, çocuklara, kölelere İslam'ı anlatarak onlardan İslam'a girmelerini istemiştir.

Parçada verilen durum Peygamberimizin hangi yönü­nü gösterir?
Doğru Cevap: "A" İnsanlar arasında ayrım yapmamasını
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi "sünnet" kavramının sözlük anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ölçü
Soru Açıklaması
6.
Birçok gayri müslim Kur'an'ın etkisi sayesinde Müslü­man olmuş, düşmanlıkları dostluklara, inkarları imana dönüşmüştür. İslam'ın ilk yıllarında bir grubun Medi­ne'den gelip Hz. Peygamberden (s.a.v.) Kur'an'ı dinle­dikten sonra iman etmesi ve ardından İslam'ın Medi­ne'de yayılması, Hz. Ömer'in, Taha süresini dinleyince bundan etkilenip müslüman olması, Cübeyr b. Mut'im'in Resul i Ekrem'den Tür süresini işitince his­settiği tesiri, "Sanki kalbim çatlayacak sandım." şeklin­de ifade etmesi bunun örneklerindendir.

Verilen belirlemede Kur'an'ın aşağıdaki özelliklerin­den hangisi vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Gönüllere tesir ettiği
Soru Açıklaması
7.
- Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gece yatağından kalka­rak Mescid-i Harama oradan da Mescid-i Aksaya getirilmiştir.

- Mescid-i Aksa'da diğer peygamberlere iki rekat na­maz kıldıran Peygamberimiz (s.a.v.), daha sonra ar­şa yükseltilmiştir.

- Beş vakit namaz bu olaydan sonra farz kılınmıştır.

Yukarıda bazı özellikleri anlatılan olay aşağıdaki ge­celerden hangisinde meydana gelmiştir?
Doğru Cevap: "A" Miraç
Soru Açıklaması
8.
Hz. Muhammed'i (s.a.v.) övmek amacıyla yazılmış şi­irlerdir. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) çeşitli özellikleriyle mucizelerinin dile getirildiği bu şiirler daha çok kaside biçimiyle yazılmıştır.

Yukarıda verilen bilgi aşağıdakilerden hangisiyle ilgi­lidir?
Doğru Cevap: "D" Naat
Soru Açıklaması
9.
Peygamberler mesajlarını insanlara anlatırken gerek­tiğinde olağanüstü olaylar göstermek zorunda kalırlar . Bu durum çoğunlukla insanlar tarafından istenir. Bu olaylar peygamberlerin peygamberliklerini ispatının gereğidir. Allah'ın izni ve yardımı ile gösterilen bu olay­lar sıradışıdır. Hz Musa'nın (a.s.) denizin üzerinde yü­rümesi, Hz. İsa'nın (a.s.) ölüyü diriltmesi ve Hz. Mu­hammed (s.a.v.)'in miraç hadisesi gibi.

Parçada anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mucize
Soru Açıklaması
10.
İrhas, peygamber olacak kişinin henüz peygamber ol­madan önce gösterdiği olağanüstü hallere denir.

Aşağıdakilerden hangisi "irhas" örneği olamaz?
Doğru Cevap: "E" Hz.Muhammed'in (s.a.v.) ay'ı ikiye bölmesi
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Kur'an'a Göre HZ. Muhammed TEST - 2
11.
Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etme sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mekke'de iklimin Medine'ye göre sıcak olması
Soru Açıklaması
12.
- "Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürül­meyeceğinizi mi sandınız." (Müminin, 115)

- "O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sa­hibidir, çok bağışlayandır." (Mülk, 2)

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak­tadır?
Doğru Cevap: "B" İnsanın var oluş amacı
Soru Açıklaması
13.
- Ticarette iyi kar etmek isteyen kimseler de ona müracaat ederlerdi. Çünkü o dürüst olduğu için, ker­vanın gelirlerinden hiçbir şey kaçırmaz, elde edi­len geliri en doğru bir biçimde kervan sahibine bil­dirirdi.

- O, " ... en yakın akrabanı uyar." (Şuara, 214) ayeti gelince Safa tepesine çıkarak "Ey Kureyş toplulu­ğu! Şayet ben size, şu tepenin arkasında şehri isti­la etmek isteyen bir düşman ordusu gelip karargah kurmuş desem bana inanır mısınız?" diye sorun­ca, orada bulunanlar, "Evet, senin yalan söylediği­ni görmedik." karşılığını verdiler.

Yukarıda verilenler, Peygamberimizin (s.a.v.) hangi özelliğine örnek olur?
Doğru Cevap: "B" Güvenilir olmasın
Soru Açıklaması
14.
Hz. Peygamber'i en iyi tanıyan ve en çok seven, asha­bıydı. Buna rağmen onu sevmede asla ifrat ve tefrite kaçmadılar. Bilakis bilmeden ifrat ve tefrite kaçanları Hz Peygamber ikaz ettmiştir. Keza, ashap ve onlardan sonra gelen tabiin, mezhep imamları, alimler onu en çok bilenler ve çok sevenler oldukları halde aşırıya kaç­madılar.

Bu parçada verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Peygambere sevgi ve hürmette dengeli olun­muştur.
Soru Açıklaması
15.
Allah mesajlarını vahiyle, peygamberler aracılığı ile göndermiştir. Peygamberlerin görevi, Allah'ın emirle­rini, öğütlerini ve vereceği her türlü bilgiyi insanlara bildirmek ve açıklamaktır. Bu anlamda Allah'ın gönder­diği bu elçiler, insanlara hem ilahı buyrukları bildirmiş­ler hem de dini anlamalarında ve uygulamalarında yar­dımcı ve örnek olmuşlardır.

Peygamberlerle ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" İlahı niteliklere sahip insanüstü varlıklardır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.