TYT - AYT Din Kültürü: Kur'an'a Göre HZ. Muhammed TEST - 1


Kur'an'a Göre HZ. Muhammed konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. Kur'an'a Göre HZ. Muhammed Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kur'an'a Göre HZ. Muhammed konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kur'an'a Göre HZ. Muhammed Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: Kur'an'a Göre HZ. Muhammed TEST - 1
1.
Bir gün, Medine sokaklarından bir cenaze geçiyordu. Peygamberimiz (s.a.v.) bunu görünce ayağa kalktı. Ya­nındakiler cenazenin bir Yahudiye ait olduğunu söyle­diler. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) 'O da in­san değil mi?' diyerek arkadaşlarını uyardı.

Bu parçada verilenler Peygamberimizin (s.a.v.) aşa­ğıdaki hangi özelliğine örnektir?
Doğru Cevap: "B" İnsanlara değer verdiğine
Soru Açıklaması
2.
- Resul; Kendisine kitap ve şeriat verilen peygamberdir.

- Nebi; Kendisine kitap ve şeriat verilmeyen peygam­berdir.

Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi sa­dece nebi peygamberlerdendir?
Doğru Cevap: "D" Hz. İsmail
Soru Açıklaması
3.
Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğini ilan edince çok müşrikler tarafından sıkıntıya uğratılmış, üzerine pis­lik atılmış, öldürülmek istenmişti. Taif seferi dönüşün­de taşlanmış, her tarafı kan revan içinde kalmış, Uhud Savaşı'nda mübarek yüzünden yaralanmış ve dişi kırıl­mıştı. Ama o yine de bunların hepsine tahammül gös­termiş ve bunları yapanlar hakkında bedduada bile bu­lunmamış ve Mekke fethedildiği zaman hepsini affet­mişti.

Bu parçada verilenler Peygamberimizin (s.a.v.) aşağı­daki hangi kişilik özelliklerine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Sabırlı ve merhametli oluşu
Soru Açıklaması
4.
Eşi Hz.Aişe, Hz. Peygambere (s.a.v.), Uhud Savaşı'nın yapıldığı günden daha zor bir gün yaşayıp yaşamadığı­nı sormuş, o da şu şekilde cevap vermiştir: "Evet, se­nin kavminden çok kötülük gördüm. Bu kötülüklerin en fenası, onların bana Akabe günü yaptığıdır. Bunun üzerine Cebrail bana seslenerek: 'Allah, kavminin sana ne söylediğini ve seni himaye etmeyi nasıl reddettiği­ni duymuştur. Onlara dilediğini yapması için de sana Dağlar Meleği'ni göndermiştir.' dedi. Bunun üzerine Dağlar Meleği 'Eğer dilersen şu iki dağı onların başına geçireyim. 'dedi. O zaman: 'Hayır, Ben onların soyla­rından sadece Allah'a ibadet edecek ve O'na hiçbir şe­yi ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını Allah'tan di­lerim.' dedim."

Bu olay Peygamberimizin (s.a.v.) mesajını insanlara sunarken aşağıdakilerden hangisine dikkat ettiğinin göstergesidir?
Doğru Cevap: "B" Olumsuz tepkilere karşı sabır ve tahammüllü dav­randığının
Soru Açıklaması
5.
Eşinden şüphelenen bir adam Hz. Peygamber'e gele­rek "Ya Resulallah, karım siyah bir çocuk doğurdu, de­di. Aynı zamanda kendisinin ve karısının da siyah ol­madığını ifade ederek, çocuğun zina mahsulü olup ol­madığı hususunda şüphelendiğini belirtti. Hz. Peygam­ber, "senin develerin var mı?" der. Adam, "evet var." der. Hz. Peygamber, "Renkleri nasıldır?" der. Adam, "sarıdır." cevabını verir. Hz. Peygamber, "peki bu ne­reden geldi?" der. Adam, "belki damara çekmiştir." de­yince de Hz. Peygamber, "bu da öyle, belki damara çekmiştir." der.

Bu parçada verilenlere göre İslam'a davette aşağıda­kilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Detaydan değil esastan işe başlanması
Soru Açıklaması
6.
Peygamberimiz (asm), Bedir Savaşı zaferle bitince, Haz­ret-i Ömer'e (r.a.) sordu "Sence bu esirleri ne yapa­lım?" Hazret-i Ömer (r.a.) kılıcını çekti ve "Onların bo­yunlarını vuralım. Çünkü onlar bize çok eziyet çektir­diler." dedi. Sonra Hazret-i Ebubekir'e sordu "Sence ne yapalım?" Hazret-i Ebubekir (r.a.) "Ya Res0lullah! Pa­rası olan fidye versin ve kurtulsun. Parası olmayan da on mü'mine okuma yazma öğretsin, onlar da öyle kur­tulsun." dedi. Allah Resulü (asm) bu fikri kabul etti ve Hazret-i Ebubekir'e (r.a.) "Sen bana nispeten kardeşim İsa gibisin." Hazret-i Ömer'e (r.a.) de "Sen de bana nis­peten kardeşim Musa gibisin."diye ferman etti.

Parçada verilenlere göre, Peygamberimizin (s.a.v.) hangi konuda topluma örnek olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" İstişareye açık olması
Soru Açıklaması
7.
Hadis ilm; Hz. Peygamberle ilgili rivayetleri senet ve metin yönüyle inceleyen, hadisleri değişik biçimleriy­le değerlendiren ve bu değerlendirmenin usul ve kai­delerini belirleyen ilim dalıdır.

Bu parçada verilenlere göre hadis ilminin temel ama­cı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Peygamberimizin (s.a.v.) söz, fiil, ahval ve vasıfla­rını inceleyerek insanlara aktarmak
Soru Açıklaması
8.
"Kim Allah'tan başka ilah yoktur der ve Allah'tan baş­ka ibadet edilenleri inkar ederse, o kimsenin malı ve kanı haram olur. Gizli hallerinin hesabı ise Allah'a ait­tir." (Müslim, İman 37)

Bu hadise göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Niyetlere ve gönülden geçenlere göre hüküm ver­mek sadece Allah'a mahsustur.
Soru Açıklaması
9.
"Hiçbir kul, kıyamet gününde, ömrünü nerede tüket­tiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nere­den kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpır­dayamaz." (Tirmizi, Kıyamet 1)

Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılır?
Doğru Cevap: "D" İnsan bu dünyada yaptığı her şeyden hesaba çeki­lecektir.
Soru Açıklaması
10.
Bir gün Hz. Peygambere iki davacı gelmişti. O da, sa­habenin önde gelenlerinden Hz. Ukbe'ye, "Aralarında­ki davayı sen hükme bağla." buyurdu. Hz. Ukbe, "Siz burada iken nasıl hükmederim, Ey Allah'ın Resulü!" de­yince, Hz. Peygamber, "Sen aralarında hükmet; isabet edersen sana on sevap, hata edersen bir sevap vardır." buyurdu.

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine işaret edilmiş­tir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber sahabelerin içtihat yapmalarını teş­vik etmiştir.
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: Kur'an'a Göre HZ. Muhammed TEST - 1
11.
- "De ki, Ey İnsanlar! Ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan kendisinden başka tanrı bulun­mayan, yaşatan öldüren Allah'ın elçisiyim." (A'raf suresi, 158. ayet)

- "Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olsun diye gönderdik." ( Enbiya suresi, 103. ayet)

- "Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı ola­rak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler." (Sebe suresi, 28.ayet)

Bu ayetler Peygamberin (s.a.v.) aşağıdaki hangi özel­liğine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Evrensel bir elçi olmasına
Soru Açıklaması
12.
Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine'ye hicret ettiğinde bir mescit inşaa etti. Mescidin etrafına genç, fakir ve kim­sesizler için bölümler yaptırdı. Bu kimselere Ashabı Suf­fa dendi. Ashabı Suffa aynı zamanda ilk müslüman öğ­renciler olma şerefini kazanırken, mescidin yanındaki bu bölümler ilk Müslüman okulu olma özelliğine ka­vuştu. Suffa'da topladığı ve çoğunluğunu fakir kimse­lerin teşkil ettiği talebelerin öğretimlerine, öğretmen­lik kabiliyeti olan Ashab'ın, herhangi bir karşılık bekle­meden yardım etmelerini emreden Peygamberimiz, aynı zamanda onların her türlü maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına da çalışıyordu.

Bu belirlemeye göre Hz. Muhammed (s.a.v.) aşağıda­kilerden hangisinin önemi üzerinde durmuştur?
Doğru Cevap: "A" Eğitim-öğretim
Soru Açıklaması
13.
Peygamberlik görevinin Hz. Muhammed'e yüklediği en büyük sorumluluk kendisine nazil olan ayetleri olduğu gibi insanlara tebliğ etmek ve açıklamaktır. Yüce Allah, " ... İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik." buyurarak Hz. Peygamberin bu görevine açıkça işaret etmektedir.

Buna göre Kur'an'ı doğru bir şekilde anlayıp yorum­lamak için aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmek­tedir?
Doğru Cevap: "C" Sünnetin açıklayıcılığından yararlanma
Soru Açıklaması
14.
Tıbb-ı nebevinin en önemli özelliği onun kapsamıdır. Resülu Ekrem, sadece hastalıklarla değil kişinin aile ha­yatı, akraba ilişkileri, toplum içindeki davranışları, ye­mesi, içmesi, giyimi ve uykusu gibi hayatın her alanı ile ilgilenmiştir. Buna göre, Resülu Ekrem'in tedaviden önce koruyucu hekimliğe yoğunlaştığı söylenebilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tıbb-ı nebevinin temel özellikleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Resül-i Ekrem'in sağlığa dair koymuş olduğu uygu­lamalar ve tavsiye ettiği bazı tedavi usuleri evren­seldir.
Soru Açıklaması
15.
Peygamber, Farsça'da "haber taşıyan ve elçi" anlamla­rına gelir. Dinı terim olarak, "Allah'ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçi"ye pey­gamber denir .

Buna göre aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin gönderilmesinin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Peygamber olmanın zorluklarını bildirmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.
  • güzel

  • 2. soruda 3 doğru şık var

    • Merhaba, 2. soruda bizden “nebi” peygamberin hangisi olduğunu soruyor buna göre; Tevrat, Hz. Musa’ya gönderildi, Zebur, Hz. Davut’a gönderildi, İncil, Hz. isa’ya gönderildi, Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e gönderildi. Hz. İsmail’e herhangi bir kitap gönderilmediği için nebi peygamberdir bu sebeple doğru cevap D şıkkıdır.