TYT - AYT Din Kültürü: İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar TEST - 2


İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar TEST - 2
1.
- Dinin temel kaynaklarının içinde bulunulan koşullara, sosyal ve kültürel durumuna göre yorumlan ve yaşanma biçimleridir.

- İslam fikir tarihinde siyasi düşünce veya itikadı te­lakkilere sahip bulunan mezhep anlamındaki dü­şünce akımı ve gruplardır.

- Allah tarafından insanlara gönderilen din kuralla­rın insanlar tarafından içinde bulundukları şartla­ra ve durumlara göre algılama ve yorumlanma bi­çimleridir.

- İslam hukuku anlamına gelmektedir. Kişinin ameli (fiil) bakımdan kişinin lehinde ve aleyhinde olan­ları bilmesidir.

Yukarıda verilenler tanımlamaların içinde hangisinin açıklaması yoktur?
Doğru Cevap: "C" Din
Soru Açıklaması
2.
- Hz. Ali döneminde ortaya çıkan siyası ve itikadı mezheptir

- Bu mezhebe inananlar "Halifelik için Kureyş kabi­lesinden olmanın şart olmadığı, her Müslümanın halife olabileceği; iman ve amelin bir bütün oldu­ğu bu nedenle büyük günah işleyenlerin kafir ola­cağı" düşüncesindedirler.

- İslam dünyasında çok taraftar bulamamışlardır. Bu­gün Madagaskar, Tanzanya, Somali, Nijer gibi ba­zı ülkelerde bulunmaktadırlar.

Bazı özellikleri verilen düşünce biçimi aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Batıniler
Soru Açıklaması
3.
Hz. Peygamberin vefatından sonra halifenin kim ola­cağı konusunda anlaşmazlıklar çıkmış, farklı düşünen gruplar oluşmuştur. Her grup, kendi görüşünün doğru olduğunu iddia etmek ve ispatlamak için görüşlerini ayet ve hadislerle destekleme faaliyetine girişmişler­dir. Bu durum, halifeliğin dinı bir yapıya büründürül­mesini sağlamış ve birçok farklı dinı anlayışın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yine, Hz. Ali ile Hz. Aişe ara­sında yaşanan Cemel Vakası, daha sonraları Haricilik ve Şia gibi siyasi ve itikadi mezheplerin doğmasına ne­den olmuştur.

Bu parçada verilenlere göre İslamiyetteki yorum fark­lılıklarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Siyasi olaylardan kaynaklanan sebepler
Soru Açıklaması
4.
Furkan Suresi'nin 18. ayetindeki "zikir" kelimesi "Al­lah', anmayı unutmak." anlamı taşımaktadır. Bazı Kur'an-, Kerim mealleri bu kavramı "Senin zikrini unut­tular." şeklinde tam Türkçeye çevirmemişlerdir. Bazıla­rı "seni anmayı unuttular", bazıları da "ibadet ve tev­hid" şeklinde bazı anlamlarını birlikte vermeyi tercih etmişlerdir.

Yukarıda bilgide geçen Kur'an ayetlerinin tercüme­sindeki farklılıkların sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Bir kelimenin birden fazla anlam içermesi
Soru Açıklaması
5.
İslam dini, Arap Yarımadası'nda doğdu. Arap Yarıma­dası, Asya, Afrika ve Avrupa'nın kesiştiği önemli bir kav­şak noktasıdır. Bölgede dini açıdan Yahudilik, Hıristi­yanlık, Mecusilik ve Putperestlik hakim inanma biçim­leriydi. İslam, Mekke ve Medine sınırlarını aşıp geniş kitlelere ulaştıkça, farklı dinlere ve kültürlere mensup kişileri de kendi bünyesinde eritti. Yeni Müslüman olan kimseler, eski düşünme ve inanma biçimlerini terk et­melerine karşın, eski kültürel dokularını ve yaşam şe­killerini belirli ölçüde muhafaza ettiler. Bu durum, İs­lam bünyesinde farklı algı ve düşünme biçimlerinin oluşmasına yol açtı.

Bu parçada verilenlere göre İslamiyetteki yorum fark­lılıklarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Farklı din, kültür ve medeniyetlerle olan etkileşim
Soru Açıklaması
6.
- İslam'ın ilk asrında ortaya çıkmış siyası bir fırkadır.

- İlk temsilcileri, Hz. Osman'ın şehit edilmesi sonra­sında, Muaviye'ye karşı Hz. Ali'yi desteklediler.

- Başlangıçta tamamen siyası amaçlarla vuku bulan bu hareket kısa bir zaman sonra kendilerini haklı göstermek ve taraftar toplayabilmek için başta "Al­lah'tan başka hüküm verecek yoktur. Hüküm Al­lah'ındır." gibi ayetleri veya ayetlerden alınma ifa­deleri sloganlaştırarak kendi çıkarlarını destekle­yen bir araç olarak kullanmaya başladılar.

Yukarıda bazı özellikleri verilen düşünce biçimi aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Haricilik
Soru Açıklaması
7.
- Allah (c.c.) vardır, birdir, eşi ve benzeri yoktur. Zatı ve fiilleri yönünden bir olan Allah'a (c.c.) imanla sorumluyuz.

- Allah'ın (c.c.) ahirette gözle görülmesi Kur'an ile sabittir. Ancak onu görme keyfiyetsiz bir şekilde olacaktır.

- İnsan fiillerinde hürdür.

- İman dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. Dili ile ikrar eden, fakat kalbi ile tasdik etmeyen kişi mümin değildir.

- Amel, imanın bir parçası değildir. İman bir bütün­dür. Artıp eksilmesi söz konusu değildir.

- Devlet başkanı adil ve liyakatli olanlardan seçilir.

Yukarıda verilenler düşünceler İslam hukuk ekolle­rinden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Maturidi Ekolü
Soru Açıklaması
8.
Kur'an'daki sure ve ayetler birbiriyle bağlantılı olduğu için bir ayette birkaç konuya temas edilebilir. Çünkü ayetlerin tamamı birbiriyle ilişkilidir. Örneğin, Fatır su­resinin 10. ayetinde, "Kim izzet ve şeref istiyor idiyse bilsin ki, izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. Ona ancak güzel sözler yükselir (ulaşır). Onları da Allah'a amel-i salih ulaştırır. Kötülüklerle tuzak kuranlara gelince, on­lar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur." buyrulmaktadır. Bu ayette gerçek izzet, şeref ve gücün Allah'a ait olduğu belirtilmekle birlikte güzel ahlak ku­rallarına da temas edilmiş ve güzel söz söylememiz, kötü sözlerden uzak durmamız gerektiği emredilmiş ve bu davranışların Allah tarafından mükafatlandırılaca­ğına işaret edilmiştir.

Bu parçada verilen bilgide Kur'an'ı doğru bir şekilde anlayıp yorumlamak için aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Kur'an'ı kendi bütünlüğü içinde ele alıp değerlendirmek gerektiğine
Soru Açıklaması
9.
- Allah (c.c.) birdir ve hiçbir şeye benzemez. Allah'ın (c.c.) zatı her türlü şüphe ve benzetmeden uzaktır.

- Allah (c.c.) küfrü, zulmü ve adaletsizliği yaratmaz, insanlara sadece iyiliği ve itaati emredip kötülüğü yasaklar ve insanı kendi fiilinde serbest bırakır.

- Allah (c.c.), adaletinin gereği olarak müminleri ebe­di cennetle ödüllendirecek, inkarcıları ise yine ebe­di cehennemde kalmakla cezalandıracaktır. Büyük günah işleyen mümin, tövbe etmediği takdirde ebedi olarak cehennemliktir.

Yukarıda verilenler aşağıdaki mezheplerden hangisi için geçerlidir?
Doğru Cevap: "A" Zeydiye
Soru Açıklaması
10.
İslam düşüncesinde itikadi yorum veya mezheplerden biridir. Bu mezhebin adı, "peşinden gitmek, bir kimse­ye taraftar olmak, yardımcı, ayrılmak, fırka" gibi an­lamlara gelir. Terim olarak ise "Hz. Ali'yi (r.a.) Hz. Pey­gamber'den (s.a.v.) sonra insanların en faziletlisi ola­rak kabul edip onun Kur'an ve hadisle tayin edilmiş imam (devlet başkanı) olduğuna, ondan sonra imame­tin Hz. Ali'nin (r.a.) soyundan devam edeceğine inanan toplulukların ortak adına" denir.

Bu parçada verilenler aşağıdaki mezheplerden han­gisi için geçerlidir?
Doğru Cevap: "E" Şafi Ekolü
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar TEST - 2
11.
"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ita­at edin" (Nisa suresi, 59. ayet)

Bu ayette geçen "itaat etmek"nin anlamı aşağıdaki hangisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Karşı çıkma
Soru Açıklaması
12.
Dinin temel kaynaklarının içinde bulunulan koşullara, sosyal ve kültürel durumuna göre yorumlanma ve yaşanma biçimlerine ............... denir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlar­dan hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Mezhep
Soru Açıklaması
13.
Peygamberimizin (s.a.v.) yaşadığı dönemde dinle il­gili farklı yorum ve anlayışların ortaya çıkmama se­bebi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Peygamberimiz'in (s.a.v.) anlatımının yeterli olması
Soru Açıklaması
14.
- Hz. Ali (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) soyundan gelen on iki imama inanmak, hem inanç esaslarından bi­rini hem de mezhebin temel anlayışını oluşturur.

- Sadece Ehl-i Beyt'e mensup kişilerin hadis rivaye­tini kabul ederler.

- İlk üç halifenin yöneticiliğini meşru görmezler.

- Bu anlayışa göre dinin aslı beştir. Bunlar; tevhid, nübüvvet, adalet, imamet ve meadtır.

Yukarıda verilenler aşağıdaki mezheplerden hangisi için geçerlidir?
Doğru Cevap: "C" İmamiye
Soru Açıklaması
15.
Yüce Allah'a (c.c.) ve Hz. Peygamberin (s.a.v.) ortaya koyduğu emir ve yasaklara uymak, ilmen ve yaş olarak kendisinden üstün olanlara saygı duymak, onların meş­ru isteklerini yerine getirmek

Bu parçada verilenler aşağıdakilerden hangisi için ge­çerlidir?
Doğru Cevap: "D" İtaat etmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.