TYT - AYT Din Kültürü: İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar TEST - 1


İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar TEST - 1
1.
Hz. Peygamberin vefatından sonra devleti yönetme is­teğindeki kişilerin bazı aşırılıklar siyasi farklılıklara se­bep olmuştur. Bu ayrılıklar bazen yorum farklılığının ötesine giderek insanların birbirlerini incitmesine se­bep olmuştur.

Parçada verilenler İslam düşüncesinde aşağıdaki yo­rum farklılıklarının sebeplerinden hangisine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Siyasi sebeplere
Soru Açıklaması
2.
Eski Yunan filozoflarının eserlerinin Arapça'ya çevril­mesi ile Müslümanların inanç, düşünce ve yaşayışla­rında birtakım farklılıklar ortaya çıkmıştır. Eski felsefe­nin pek çok hükümleri İslam inancıyla uyuşmuyordu. Bazı Müslümanlar İslam akaidini, felsefenin tesiri al­tında kalarak mütalaa etmişler ve çeşitli görüş ayrılık­larına sebep olmuşlardır. Örneğin, Mutezile mezhebin­de olanlar, daha çok felsefe ile meşgul olmuşlar, İslam akaidini açıklamada felsefi metotlar uygulamışlardır.

Bu belirlemede İslam düşüncesinde ortaya çıkan yo­rum farklılıklarının sebebi olarak aşağıdakilerden han­gisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Kültürel kaynaklı sebepler
Soru Açıklaması
3.
Kur'an'ın nazil olduğu coğrafyada yaşayan Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik ve Sabiilik gibi inançlar; daha önce nazil olmuş Tevrat, İncil ve Zebur gibi kutsal ki­taplar hakkında bilgi sahibi olmamızı, Kur'an'ın nüzul ortamını daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.

Parçada verilen bilgide Kur'an'ı doğru bir şekilde an­layıp yorumlamak için aşağıdakilerden hangisine dik­kat çekilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Tarihsel süreci dikkate alma
Soru Açıklaması
4.
Kur'an'ın surelerini açıklayarak görüşler ileri sürme ve bunları yazma, yorumlama işlemine tefsir denir.

Buna göre ilk müfessir, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Muhammed
Soru Açıklaması
5.
"Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden ya­rattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız O'na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır ... " (Hucurat Suresi, 13.ayet)

Bu ayet aşağıdaki yargılardan hangisine dayanak oluş­turmaz?
Doğru Cevap: "C" Farklılıklar iyiliğin çoğalması ve yaygınlaşmasına engel olur.
Soru Açıklaması
6.
- Akla fazla önem veren mutezile'ye tepki olarak doğ­muş hadislere önem vermiştir.

- Kendilerine dini tebliğ (açıklama) ulaşmayan kişi­ler akıllarıyla Allah'ı bulmak ve iman etmekle yü­kümlü değildir.

- İyi ve kötü, güzel ve çirkin akılla değil vahiyle bili­nebilir. Bir şey Allah emrettiği için güzel, yasakla­dığı için çirkindir.

- Endülüs, hicaz, kuzey Afrika, mısır, ırak ve Suriye' de yaygındır.

Parçada düşünceleri verilen İslam hukuk ekolü aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eş'ari
Soru Açıklaması
7.
- Bu Mezheb, Hz . Ali ve Ehli beyte saygı ve sevgiyi, onların ibadete laik olduklarını ön planda tutar.

- 12 imama inanmak imanın şartlarındandır .

- Ehlibeyt imamları hatadan korunmuştur. Bundan dolayı onların sözleri ve davranışları dini bir delil-dir .

- Abdestte çıplak ayak üzerine meshetmek beş va- kit namazı birleştirerek 3 vakitte kılmak gibi farklı uygulamaları vardır.

Yukarıda düşünceleri verilen İslam hukuk ekolü aşa-ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eş'ari Ekolü
Soru Açıklaması
8.
Hz . Peygamberin vefatından sonra halifenin kim ola­cağı konusunda anlaşmazlıklar çıkmış, farklı düşünen gruplar oluşmuştur. Her grup, kendi görüşünün doğru olduğunu iddia etmek ve ispatlamak için görüşlerini ayet ve hadislerle destekleme faaliyetine girişmişler­dir. Bu durum, bir çok farklı dini anlayışların ortaya çık­masına sebep olmuştur. Hz. Ali ile Hz. Aişe arasında ya­şanan Cemel Vakası, daha sonraları Haricilik ve Şia gi­bi siyasi ve itikadi mezheplerin kurumsallaşmasına ne­den olmuştur.

Parçada verilen olayda yorum farklılığının nedeni aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Siyasal
Soru Açıklaması
9.
"Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç­bir kimse, bir dini ve bir mezhebi kabul etmeye zorla­namaz."

Yukarıda verilen sözlerinde Atatürk aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?
Doğru Cevap: "C" İnanç hürriyetine
Soru Açıklaması
10.
Müslüman Türk dünyasının tarihte yetiştirdiği önde ge­len alimlerden birisidir. İslam düşüncesine ve Kur'an'ın anlaşılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Özellik­le onun insan özgürlüğüne, akla ve ahlaka yaptığı vur­gu son derece önemlidir. Ona göre insan, eylemlerinin gerçek sahibidir. Bu gerçek, akılla, duyularla ve Kur'an ayetleriyle açık ve seçik olarak bilinmektedir.

Bu parçada sözü mezhep kurucusu hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Maturudiye
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar TEST - 1
11.
Allah'a ve resulüne itaat etmek, Allah'ın elçisini sev­mek ve onu korumak, Allah'ın ve resulünün hükmü­ne razı olmak, peygamberin yanında saygılı davran­mak, Müslümanlara zarar vermekten kaçınmak, in­sanlara adaletle davranmak vs. gibi Kur'anı talimat­lar, Müslüman toplumunda hangisinin oluşmasına yöneliktir?
Doğru Cevap: "C" Makul ve gerekli bir disiplin oluşturmaya
Soru Açıklaması
12.
Allah insanlara tarih boyunca peygamber yoluyla va­hiy göndermiş, kullarından istek ve beklentilerini açık­lamıştır. Peygamberler, Allah'tan aldıkları emirleri in­sanlara eksiksiz biçimde ulaştırmış ve davranışlarıyla örnek olmuşlardır. Hz. Adem'le başlayan bu zincir, Hz. Muhammed'le son bulmuştur. Bundan sonra peygam­ber gelmeyecektir.

Bu bilgiler, İslam düşüncesindeki yorumları birleşti­ren unsurlardan hangisine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Nübüvvet
Soru Açıklaması
13.
- Büyük günah işleyen kişinin arkasında namaz kıl­mak caiz değildir.

- İnsanlar, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındır­makla sorumludurlar.

- Hz. Ali (r.a.), Hz. Peygamber'den (s.a.v.) sonra en üstün insandır.

Yukarıda verilenler aşağıdaki mezheplerden hangisi için geçerlidir?
Doğru Cevap: "A" Zeydiye
Soru Açıklaması
14.
Küçük yaştan itibaren ilim tahsiline yönelen mezhep kurucusu imam, eser yazmak, münazaralara girmek ve kıymetli talebeler yetiştirmek suretiyle büyük hizmet­ler yapmıştır. Vahiy ile Akıl arasında orta yolu tercih et­miştir. Döneminin diğer mezhep anlayışları karşısında Kur'an ve Hadisi esas alması bakımından takip etmiş olduğu metodu ile diğerlerinden ayıran özelliğe sahip­tir.

Bu parçada bilgisi verilen mezhep kurucusu imam, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eşari
Soru Açıklaması
15.
İslam alimlerinin kendi anlayış, görüş, yorum ve içti­hatlarına uygun olarak benimsedikleri yola ne ad ve­rilir?
Doğru Cevap: "B" Mezhep
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.