TYT - AYT Din Kültürü: İslam ve İbadet TEST - 2


İslam ve İbadet TEST konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. İslam ve İbadet TEST Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İslam ve İbadet TEST konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İslam ve İbadet TEST Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: İslam ve İbadet TEST - 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal fay­dalarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Zenginle fakir arasında sevgi ve yakınlaşmayı sağ­lar.
Soru Açıklaması
2.
İbadet, insanların yaratıcıya şükredip İslam dininin ge­reklerini yerine getirmesidir.

Buna göre, aşağıdaki ibadetlerden hangisi kişi üzeri­ne farz olanlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Selam vermek
Soru Açıklaması
3.
Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir dü­zen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh et­me yoluyla yaptıkları arınmaya abdest denir.

Aşağıdakilerden hangisi, namaz abdesti alınmadan yapılamaz?
Doğru Cevap: "D" Namaz kılmak
Soru Açıklaması
4.
İbadetin dinen belirlenen vaktinde yerine getirilmesi­ne eda, bu vaktin dışında başka bir zamanda yerine getirilmesine ise ......... denir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlar­dan hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Kaza
Soru Açıklaması
5.
"Suyu temin etme veya kullanma imkanının bulunma­dığı durumlarda büyük ve küçük hükmi' kirliliği (hades) gidermek amacıyla iki eli temiz toprak veya yer cinsin­den sayılan bir maddeye sürerek yüzü ve iki kolu mes­hetmekten ibaret temizliktir."

Bu parçada tarifi yapılan temizlik türü aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teyemmüm
Soru Açıklaması
6.
"Onların (kurbanların) ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat O'na sizin takvanız (Allah'ın emirlerine olan bağlılığınız) ulaşır." (Hac, 37)

Bu ayette kurban kesmenin amaçlarından hangisi vur­gulanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Allah rızasını kazanmak
Soru Açıklaması
7.
İbadet, yüce Allah'a karşı gösterilecek saygı, tazim ve hürmet demektir.

İbadet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İbadetler sadece kutsal mekanlarda yapılır.
Soru Açıklaması
8.
Rukudan doğrulduktan sonra yere kapanarak iki dizi üzerinde ellerine dayanarak alnını ve burnunu (yüzü­nü) iki eli arasında yere veya yere bitişik bir şey üzeri­ne koyarak, Yüce Allah'a tazimde bulunulur. Bu rükun, her rekatta ikişer defa arka arkaya yapılır.

Bu parçada ifade edilen namaz rüknu aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Secde
Soru Açıklaması
9.
" Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyi­ce ayrılmıştır. O halde, kim tağOtu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa ya­pışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." (Bakara suresi, 256. ayet)

Bu ayet, ibadetler ile ilgili aşağıdaki hangi temel ilke­ye örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "A" İsteklilik ve samimiyete
Soru Açıklaması
10.
"Allah teala'ya karşı tekbir, hamd, şükür gibi vazifele­rini, onun emrettiği tarzda yerine getirmesi"

şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İbadet
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: İslam ve İbadet TEST - 2
11.
- "Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklık­tan ayırt edilmiştir." (Bakara Suresi, 256. ayet)

- "Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsin­ler diye yarattım". (Zariyat Suresi, 56. ayet)

- " ... Din hususunda sizin üzerinize hiçbir zorluk yük­lenmedi. .. " (Hace Suresi, 78.ayet)

Bu ayetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?
Doğru Cevap: "A" İbadetler insanları doğru yola sevk eder.
Soru Açıklaması
12.
Cuma namazı, oruç, hac gibi ibadetler bazı özürler se­bebiyle düşebilir. Namazı ayakta kılmaya sağlığı elver­meyen oturarak, yatarak ya da gözü ile ima ederek kı­labilir. Su bulunmadığı zamanlarda teyemmüm ile ab­dest alınabilir. Uzun yolculuğa çıkanlar namazların far­zını 4 rekat değil, 2 rekat olarak kılarlar. Kışın soğuk havalarda ayak yıkamak yerine mest üzerine mesh et­mek kolaylığı vardır. Hasta ve yolcular oruçlarını son­radan kaza etmek üzere tutmayabilirler.

Bu parçada anlatılan durum ibadetler ile ilgili hangi temel ilkeye örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Kolaylık ve güç yetirebilirlik
Soru Açıklaması
13.
Temizlik, sağlıklı ve mutlu yaşamın gereklerindendir. Çünkü beden temizliği, insanı rahatlatır güven ve mut­luluk verir. Diğer taraftan sağlıklı ve temiz bir çevre, in­sanı ruhen ve bedenen sağlıklı tutar. Pis ve kirli bir or­tam ise tam tersine, insanın ruhunu sıkar ve çeşitli has­talıklara sebep olur. Beş vakit namaz için abdest almak ve gerektiğinde boy abdesti almak da aslında bir çeşit beden temizliğidir. Dinin emrine uyarak günde beş de­fa abdest alıp namaz kılan ve haftada en az bir defa boy abdesti alan kimse vücut temizliğini sağlamış olur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş­tir?
Doğru Cevap: "A" Namazın bir tür manevi temizlik olduğuna
Soru Açıklaması
14.
"Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, ye­di başak bitiren bir dane gibidir ki her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir." (Bakara su­resi, 261.ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "C" Zekat vermek malı çoğaltır.
Soru Açıklaması
15.
Bir namazı vaktinde kılmaya ......... denir.

Vaktinden sonra kılmaya da ......... denir.

Boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden han­gileri gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" Eda- Kaza
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.