TYT - AYT Din Kültürü: İslam ve İbadet TEST - 1


İslam ve İbadet TEST konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. İslam ve İbadet TEST Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İslam ve İbadet TEST konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İslam ve İbadet TEST Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: İslam ve İbadet TEST - 1
1.
- Niyet ederek Mik'at yerinde girilir.

- Saç, sakal ve tırnak kesilmesi yasaktır.

- Bitkilerin koparılması ve hayvanlara zarar verilme­si yasaktır.

- Hac ve umre ibadeti bittikten sonra saç tıraşı olu­nur ve çıkılır.

Yukarıda verilen bilgiler hacdaki uygulamalardan han­gisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" İhrama girme
Soru Açıklaması
2.
Kur'an'ı Kerim'de iman edenlerin yalnızca Allah'a iba­det ettikleri ifade edilmektedir.

Verilen durumu ifade eden ayet aşağıdakilerden han­gisinde vardır?
Doğru Cevap: "A" "Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim yarattı­ğım yeryüzü geniştir. O halde yalnız bana kulluk edin." (Ankebut Suresi, 56. ayet)
Soru Açıklaması
3.
- Allah'a karşı duyduğu saygı ve sevginin sonucu ola­rak O'nun rızasına uygun davranma çabası ve bu şekilde yapılan iradi davranışlardır.

- Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasakladığı bü­tün haramlardan uzaklaşmaktır.

Yukarıdaki açıklamalar, aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?
Doğru Cevap: "C" İbadet
Soru Açıklaması
4.
- "Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin."(Bakara su­resi, 43. ayet)

- "Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işi­tendir, bilendir." (Tevbe suresi, 103. ayet)

Bu ayetlere göre;

1- Zekat vermek Allah'ın emridir.

2- Zekat vermek, Allah katında malı temizler.

3- Sadaka vermek, İnsanı yüceltir.

4- Zekat vermek İslamın şartlarındandır.

5- Zekat ve sadaka birbirlerini tamamlayan ibadetler­dir.

maddelerinde hangilerine ulaşılır?
Doğru Cevap: "A" 1 - 2 - 3
Soru Açıklaması
5.
"Onlar (münafıklar) namaza kalktıkları zaman tembel tembel ve insanlara gösteriş yapmak için kalkarlar. On­lar, Allah'ı çok az hatırlarına getirirler." (Nisa, 142)

Bu ayet, ibadetler ile ilgili hangi temel ilkeye örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Sonucu Allah'tan bekleme
Soru Açıklaması
6.
Bir Müslüman, dinin hükümlerini inkar etmedikçe ve kalbinde iman bulunduğu sürece ibadet yapmasa bile dinden çıkmaz. Ancak, Allah'ın emri olan ibadet görev­lerini yerine getirmediği için günah işlemiş olur. İba­detler, imanın olgunlaşmasını ve güçlenmesini sağlar. Ahirette cezadan kurtulmamıza ve cennet nimetlerine kavuşmamıza vesile olur. Sade bir imanla yetinip, iba­detleri terk etmek imanın zayıflamasına ve giderek iman nurunun sönmesine sebep olur. İbadet yapılma­dığı takdirde, iman ışığı açıkta yanan lamba gibi koru­masız kalır.

Verilen parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi iman ile ibadet arasındaki ilişkiyi doğru belirten ifade de­ğildir?
Doğru Cevap: "A" İbadet için iman etmek şart değilse de imanın ge­çerli olması için ibadet temel şarttır.
Soru Açıklaması
7.
Tevekkül; insanın kendine yüklenen bütün görevleri yaptıktan sonra işin sonucunu Allah'a bırakması, O'nun yaratacağı neticeyi güven ve rıza ile karşılayıp, insan­lardan bir beklenti içerisinde olmamasına denir.

Verilen tanıma göre aşağıdaki davranışlardan hangi­si tevekkül anlayışı ile bağdaşmaz?
Doğru Cevap: "C" Heyelan bölgesine ev yapan bir ailenin sel felake­ti olmaması için dua etmesi
Soru Açıklaması
8.
Kur'an-ı Kerim'de inanç esaslarından sonra yer alan ikinci önemli konu ibadettir. İbadet, insanın Allah'a sev­gi, saygı ve itaatini göstermek, onun hoşnutluğunu ka­zanmak niyetiyle ortaya koyduğu tutum ve davranış­lardır.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi ibadet esas­larıyla ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" "Şartlarına tam riayet ederek, vaktinde ve aksat­madan namazı kılın ve zekatı tastamam verin. (Müs­lümanlardan kopuk, ayrı bir grup oluşturmayın ve böyle ayrı bir grup olarak değil,) rüku edenlerle (namazlarını tastamam yerine getiren Müslüman­lar cemaatiyle birlikte) rüku edin." (Bakara, 43)
Soru Açıklaması
9.
- "Beni anın (hatırlayın) ki ben de sizi anayım." (Ba­kara suresi, 152. ayet)

- " ... De ki, Benim namazım, ibadetim ... hep Alemle­rin Rabbi olan Allah'adır." (Enam suresi 162. ayet .)

- "Şüphe yok ki ben Allah'ım ! Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl." (Taha suresi, 14. ayet)

Bu ayetlerde ibadetlerin öncelikle aşağıdakilerden hangisi yaptığı katkı vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "C" İnsanın yaratanı ile ilişkisini güçlendirmesine
Soru Açıklaması
10.
Bir kimsenin, dileğinin, isteğinin yerine gelmesi veya bir bela ve musibetin giderilmesi maksadıyla, Allah için; namaz kılmak, oruç tutmak, kurban kesmek gibi farz veya vacib cinsinden başlı başına ibadet olan bir şeyi yapmaya söz vermesi, vazife kabul etmesidir.

Bu tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Adak
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: İslam ve İbadet TEST - 1
11.
Namazda "kade-i ahire" şeklinde ifade edilen rükün aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Namaz sonunda "Ettehiyyatü" duasını okuyacak kadar oturmak
Soru Açıklaması
12.
- Allah'a hem şükran borcunu ödemek, hem de bağ­lılığı ve sevgiyi göstermek amacını güden tutum ve davranışlardır.

- Allah'a karşı kulluk ve bağlılığı sözler ve hareketler­le ifade etmektir.

Yukarıdaki, açıklamaları içine alan kavram aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" ibadet
Soru Açıklaması
13.
İnsanın Allah'a karşı duyduğu saygı ve sevginin sonu­cu olarak onun rızasını, hoşnutluğunu kazanmak için yapmış olduğu iş ve davranışlar şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbadet
Soru Açıklaması
14.
............. , Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'tan getir­diği esasların doğru olduğunu kabul edip onlara gönülden inanmaktır.

............. , gönülden isteyerek Allah'a kulluk etmek, saygı göstermek ve onun emirlerini yerine getir­mektir.

Yukarıda verilen tanımlarda boş bırakılan yerlere sı­rasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri getirilmeli­dir?
Doğru Cevap: "D" İnanç - İbadet
Soru Açıklaması
15.
"Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışanlardan daha za­lim kim vardır."(Bakara Suresi, 114. ayet)

Bu ayet aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden han­gisi ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" İbadet hakkı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.