TYT - AYT Din Kültürü: İslam ve Bilim TEST - 2


İslam ve Bilim konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. İslam ve Bilim Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İslam ve Bilim konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İslam ve Bilim Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: İslam ve Bilim TEST - 2
1.
İslam Devleti'nin ilk zamanlarında bilim ve sanat fa­aliyetlerinde önemli gelişmelerin görülmemesine ne­den olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" Yoğun fetih hareketleri
Soru Açıklaması
2.
- "Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalarak güzel bir şekilde yazma san'atıdır."

- "Cismanı aletlerle meydana getirilen ruhanı bir hendesedir."

Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisi için ge­çerlidir?
Doğru Cevap: "B" Hüsnü hat
Soru Açıklaması
3.
Vakıflar, fertlerin onurunu, saygınlığını, bir grup ya da toplum içerisinde küçümsenmemesini ve utandırılma­masını gözeterek, ferdin kendisinde toplum tarafından değerli bir vatandaş olarak değerlendirildiği düşünce­sinin oluşmasına neden olur. Vakıftan ihtiyaç sahibi bir ferdin yardım görmesi, o ferdin sadece yardım gördü­ğü vakfa değil, aynı zamanda ait olduğu topluma kar­şı da sevgi, saygı, takdir ve bağlılık duygularını besle­mesine zemin hazırlar.

Bu parçada vakıfların aşağıdaki hangi fonksiyonu üze­rinde durulmuştur?
Doğru Cevap: "C" Ferdin topluma aidiyetini sağlaması
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı'da vakıflar sadece ibadet, eğitim, sağlık ve ula­şım gibi toplumsal temel ihtiyaçları konu almaz. Ge­nelde insanların toplumsal hayat içinde kaliteli bir ya­şam tarzına sahip olabilme ve bunu sürdürebilme ama­cını kapsayan bir özellik taşır. Nitekim sel, yangın, dep­rem, hastalık, fakirlik, borçluluk gibi zaruretlerin gide­rilmesi, acizlerin doyurulup giydirilmesi, tedavi ettiril­mesi, iş kurmak isteyenlere sermaye bulunması, borç tan mahkum olmuşların borcunun ödenmesi, yolcula­rın sıkıntılarının giderilmesi vb. gibi insanlara yardım etmek için "Avarız Vakıfları" kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgide geçen vakıfların temel fonksiyonunu ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal bütünlük ve yardımlaşmayı sağlama
Soru Açıklaması
5.
İnsanlara en zor şartlarda bile direnmeyi ve özgürleş­meyi öğretmiştir. Onun önderliğinde Mısır'da köle ha­yatı yaşayan bir halk esaretten kurtarılmıştır. Bilim ve düşünce tarihi açısından yeri, felsefe tarihçileri tara­fından tartışılmıştır.

Bu parçada verilen bilgiler, aşağıdaki Peygamberden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "D" Hz . Musa
Soru Açıklaması
6.
- Kıble yönünün tayini.

- Namaz vakitlerinin belirlenmesi.

- Kara ve denizde gidilecek yönlerin tespiti .

- Ziraat işlerinin zamanlanması.

- Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinin belirlen­mesi.

Yukarıda verilen problemlerin çözümünde aşağıdaki bilim dallarından hangisinden daha çok yaralanılmış­tır?
Doğru Cevap: "E" Astronomi
Soru Açıklaması
7.
- Müslüman coğrafyada yetişen fen bilimcileri arasında ayrıcalıklı bir yeri olduğu söylenebilir.

- Batılıların "Avicenna" adıyla tanıdığı, her ne kadar hekim olarak şöhret yapmışsa da matematik, ast­ronomi, fizik, kimya, jeoloji, felsefe, teoloji, şiir ve müzik alanlarında da risaleler yazmıştır.

- Bazen İslam'ın Galenos'u olarak adlandırılmıştır. Bunun sebebi, onun büyük takdir toplayan ve da­ha mükemmel hale getirilmesi mümkün görülme­yen ansiklopedik tıp eseri El Kanun Fi't-Tıbb'dır.

Yukarıda bilgisi verilen Müslüman bilim adamı aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbni Sina
Soru Açıklaması
8.
Çalışmalarıyla Hipokrat ve Galen'in şöhretini gölgede bırakarak, "tabiplerin üstadı" olarak kabul edilmekte­dir. En önemli eseri olan el-Kanun fı't-Tıbb, Avrupa üni­versitelerinde 600 sene kaynak tıp kitabı olarak oku­tulmuştur. Fakat, felsefeyle alakalı görüşleri onu İslam dininin itikat esaslarından uzaklaştırmıştır.

Bilgisi verilen Müslüman bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İbni Sina
Soru Açıklaması
9.
- Eski astronomi ile modern astronomi arasında bir köprü olarak kabul edilir.

- 15. yüzyılda Semerkant'ta kurduğu rasathane ha­len varlığını korumaktadır.

- Batılı bilim adamlarınca 15. yüzyılın en büyük ast­ronomu olarak kabul edilmiştir.

- Ansiklopedik eserler yazmış ve tanınmış başka ast­ronomi bilginlerini de yetiştirmiştir.

Yukarıda verilen bilgiler Türk asıllı Müslüman bilgin­lerden hangisi için geçelidir?
Doğru Cevap: "A" Uluğ Bey
Soru Açıklaması
10.
Ortaçağın en meşhur doktoru anlamına gelen Avicen­na denmiştir. Harikulade ansiklopedik bilgisiyle, bir da­hi idi. En büyük eseri olan "el-Kanun", "Tıbbın Kanun­ları" altı asır boyunca, Avrupa'nın bütün tıp fakültele­rinde okutulmuştur. İrisin tam izahını, göz evindeki adalelerin durumu konusundaki çalışmaları O'na borç­luyuz. O, jeolojide de isim yaptı. Dağların teşekkülü­ne dair izahat sebebiyle Garrison, ona "jeolojinin ba­bası" ismini verimiştir.

Bu parçada sözü edilen Müslüman bilgin aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İbn-i Sina
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: İslam ve Bilim TEST - 2
11.
- Endülüslü-Arap felsefeci ve hekim, bir felsefe, fı­kıh, matematik ve tıp alimidir.

- Çağının en güçlü bilim adamlarından biridir.

- Maliki mezhebinden fakihler yetiştirmiş bir aile­den gelir.

- Aristo'nun düşünce sistemini İslam ile kaynaştır­maya çalışmıştır. Ona göre İslam'la felsefe arasın­da bir çatışma yoktur. Kişinin hem felsefe, hem din yoluyla hakikate erişebileceğini düşünmüştür.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" İbni Rüşd
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin temel kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İslam öncesi Mekkelilerin dini' inançları
Soru Açıklaması
13.
Osmanlı imparatorluğunda misafirhanelere verilen ad­dır. Dini' yapıların bir bölümü olup, özellikle gezici der­vişlerin misafir edildiği yapılara denir. Osmanlı mimar­lığında cami yapılarıyla organik bütünlük içerisinde in­şa edildiği için T Planlı Cami gibi adlandırmalarla fark­lı bir tipoloji doğmuştur. Bu yapılar, zamanla bağımsız­lıklarını kaybetmiş ve asıl ibadet mekanının bir deva­mı olarak cami bütünlüğüne katılmıştır.

Buna göre Osmanlı imparatorluğunda Misafirhane­lere verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tabhane
Soru Açıklaması
14.
İslam Medeniyetinin geçmiş medeniyetlerle ilişkisini sağlayan en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fetihler
Soru Açıklaması
15.
Özbekistan'ın Semerkant şehrinde 852 yılında doğdu 944 yılında aynı yerde vefat etti. "Kitabu't Tevhit" ve "Te'vilati'I Kur'an" adlı eserleri olan İslam alimi aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İmam Maturidi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.