TYT - AYT Din Kültürü: İslam ve Bilim TEST - 1


İslam ve Bilim konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. İslam ve Bilim Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İslam ve Bilim konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İslam ve Bilim Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: İslam ve Bilim TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'in il­me verdiği önemi gösteren örneklerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Mescidin yanına ilim ve ibadetle meşgul olan fakir sahabiler için odalar yaptırması
Soru Açıklaması
2.
- "İlim, müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır."

- "İlim Çin'de de olsa alınız."

Bu hadisler Peygamberimizin (s.a.v.) aşağıdaki hangi özelliğine kanıttır?
Doğru Cevap: "D" Bilgiye önem verdiğine
Soru Açıklaması
3.
- "Onlar görmüyorlar mı ki, gerçekten biz arza geli­yor ve onu çevresinden eksiltiyoruz. " (Rad Suresi,
41. ayet)

- "Onlar görmüyorlar mı ki, biz yeryüzüne gelip uç­larından noksanlaştırıyoruz." (Enbiya Suresi, 44. ayet)

Bu ayetler Kur'an-ı Kerim'in aşağıdakilerden hangi alanda muzice oluşuna örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "C" İlim
Soru Açıklaması
4.
Hz. Peygamber (s.a.v.), Medine'ye hicretten hemen sonra giriştiği mescit inşası sırasında bir eğitim-öğre­tim kurumuna olan ihtiyacı gözden kaçırmamış ve mes­cidin bitişiğinde yapılan bir bölümü bu işe tahsis etmiş­tir. Bulundukları kabile ve topluluklar içinde İslam'ı ya­şama imkanına sahip olamadıkları için Arap Yarımada­sı'nın çeşitli yerlerinden Medine'ye hicret edenler ve bekar olup herhangi bir yurt-yuva edinemeyenler bu­rada barındırılmıştır. Düzenli bir eğitim-öğretim faali­yetine tabi tutulan bu öğrenciler, kendilerine ayrılan mekana "suffe" dendiğinden "Ashab-ı Suffe" veya "Ehl-i Suffe" diye anılmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi suffenin kuruluş amaçların­dan değildir?
Doğru Cevap: "A" Askeri' güç oluşturmak
Soru Açıklaması
5.
İslam'ın ilk dönemlerinde günümüzdeki ilk ve ortao­kul düzeyinde eğitim veren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Küttap
Soru Açıklaması
6.
- " ... Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? ... " (Zü­mer Suresi, 9. ayet)

- "Kadın erkek herkese ilim öğrenmek farzdır." (Ha­dis)

- "İlim Çin'de bile olsa gidiniz ve alınız." (Hadis)

Bu ayet ve hadislerde ifade edilen hak, aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eğitim hakkı
Soru Açıklaması
7.
Türk ve İslam kültürlerinde vakıf, fonksiyonlarını icra ederken sınıf kavgası esasına göre değil, din, dil, renk, ırk ve sınıf ayrımı yapılmadan gerçekleştirme düşün­cesine göre kurulur. Keza Osmanlı Devleti'nde kurulan vakıflar, insanlar arasında din, dil, ırk, düşünce farkı gö­zetmeden ihtiyaç sahipliği esasını göz önünde bulun­durarak hizmet sunmuşlardır.

Bu parçada vakıfların aşağıdaki hangi fonksiyonu üze­rinde daha çok durulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Sosyal bütünleşmeyi sağlaması
Soru Açıklaması
8.
Kur'an'ın ilk emrinin "Oku!" olması ve ilim öğrenme­yi teşvik eden ayetlerin ve hadislerin varlığı, İslam mi­marisinde aşağıdaki hangi yapıların yapılmasına önem verilmesini sağlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Medreseler
Soru Açıklaması
9.
Dini, askeri ve sosyal kurumlar İslam beldelerinin en ücra köşelerine kadar ortak bir medeniyetin temsilci­si olacak şekilde dağılmıştır. Namazın cemaatle kılın­ması tavsiyesi camiyi, bedensel temizlik vecibesi ha­mamı, yolcuya hizmet ilkesi han ve kervansarayı, İs­lam'ın ilme verdiği değer medreseyi, nefis terbiyesi tekkeyi doğurmuştur .

Bu parçada verilen bilgiye göre İslam mimarisiyle il­gili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Zevk ve estetik anlayışın yanında dini veya sosyal bir ihtiyacı karşılama amacı gözetilmiştir.
Soru Açıklaması
10.
İslam dininin doğup yayılmaya başladığı, Hicaz'da bu­lunan kutsal iki beldeye Haremeyn denir. Bu iki şehrin çevresinde belli bir sınıra kadar olan yerlere "Harem" denildiği için bu şehirlere iki harem bölgesi anlamında "Haremeyn" veya "Haremeyni'ş-Şerifeyn" denilmiştir.

Bu parçada verilen iki kutsal şehir aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "C" Mekke -Medine
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: İslam ve Bilim TEST - 1
11.
İslami ilimlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden han­gisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kur'an-ı Kerim'in açıklanıp yorumlanmasını konu edinen ilim dalı tecvittir.
Soru Açıklaması
12.
İslam dininde yardımseverliğin ve hayır yapmanın teş­vik edilmesi sonucu yoksul ve kimsesizlerin karnının doyurulması için birçok vakıf eseri yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgi doğrultusunda ya­pılan eserlerdendir?
Doğru Cevap: "E" İmarethaneler
Soru Açıklaması
13.
- "Ademoğlu ölünce yapmakta olduğu hayırlı işleri durur. Ancak üçü müstesnadır: Sadaka-i cariye, ke­silmeden devam eden hayır) yapanların, faydalı ilim bırakanların, arkasından kendisine dua eden hayırlı bir evladı olan kimselerin amel defterleri ka­panmaz." (Müslim)

- "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır." (Suyütı)

Bu hadisler doğrultusunda Müslümanların hangi ku­rumun gelişmesine ön ayak oldukları söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Vakıflar
Soru Açıklaması
14.
Müslüman bilginlerden Seydi Ali Reis, Uluğ Bey ve Katip Çelebi aşağıdaki alanlardan hangisinin gelişme­sine katkıda bulunmuşlardır?
Doğru Cevap: "A" Astronomi
Soru Açıklaması
15.
Matematikte cebir ve logaritmanın kurucusu sayılır. Türkistan'da dünyaya gelmiştir. Matematiğin yanında astronomi, coğrafya ve takvim konularında da orjinal buluşları vardır. Sıfırlı ondalık sistemi bulmuştur. Cebir onun tarafından yazılmış olan bir kitabın başlığındaki el-cebr kelimesinden gelmektedir.

Batıda Algorismus olarak bilinen ünlü Türk matema­tikçisi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Harizmı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.