TYT - AYT Din Kültürü: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar TEST - 2


İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar TEST - 2
1.
Cem başladıktan ve öncelikli olarak yapılması gerek en hizmetler tamamlandıktan sonra, boş kalan zamanlar­da sohbet ve muhabbet ortamına başlarken dedeye ve cemde bulunan canlara hoş geldin anlamında söy­lenen deyişlere denir. Genelde saz eşliğinde aşıklar ta­rafından söylenir. Dede de cemde bulanan tüm canla­ra hitaben karşılık verebilir.

Bu parçada verilenler aşağıdaki kavramlardan hangi­siyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Safalama
Soru Açıklaması
2.
Müslümanlar tarafından tevhit inancını, Allah'ın birli­ğine inanmayı bütün insanlığa yaymak ve gönüllere yerleştirmek için vakıf esaslarına uyularak kurulmuş sosyal vasıflı dini' eğitim ve öğretim kurumlarıdır.

Bu parçada sözü edilen kurum aşağıdakilerden han­gisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "D" Tekke
Soru Açıklaması
3.
Tasavvufi düşüncedeki "Vahdet-i Vücud" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Yaratan Allah( bir) ile yaratılanın tek kaynaktan gel­mesi ve "bir" olmasıdır.
Soru Açıklaması
4.
Kardeş tutmak, kardeş edinmek anlamlarına gelen bu terim , Alevilikte evli iki çiftin birbiriyle yol kardeşliği kurması anlamında kullanılmaktadır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle ilintilidir?
Doğru Cevap: "E" Musahiblik
Soru Açıklaması
5.
- İlahi kudretin meydana çıkması, görünmesi,

- Hak nurunun etkisiyle kulun kalbinde hakikatin bi­linmesi,

- Allah'ın lütfuna erme,

- Kader, kısmet anlamlarına gelmektedir.

Yukarıda verilen açıklamalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "C" Tecella
Soru Açıklaması
6.
Genelde dede tarafından okunan dualardır. Duanın di­li Türkçe ve anlaşılabilir bir yapıdadır. Metinler belli bir şablona bağlı olarak kalıplaşmış değildir. Cümleler kı­sa, birbiriyle uyumlu ve kafiyelidir. Toplumsal,kişisel ve evrensel istekler belirtilerek sıralanır. Duanın içinde Üçler, Beşler, Yediler, 12 İmam, 14 Masumu Pak, 17 Ke­merbest ve Kırkların isimleri geçebilir. Söyleyenin du­rumuna, yani bilgisine, görgüsüne göre değişebilir.

Verilen açıklamalar aşağıdakilerden hangisini örnek­lendirir?
Doğru Cevap: "A" Gülbank
Soru Açıklaması
7.
Alevilerce, Hz. Muhammed'in Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den oluşan ailesi ve bu soydan devam eden evlatları ve torunlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Ehli Beyt
Soru Açıklaması
8.
- Kelime anlamı olarak dostluk kurma dost olma anlamındadır. Dinı bir terim olarak da Peygamberin ailesini, özellikle ehlibeyti ve soyundan gelenleri sevmek anlamına gelen bir kavramdır.

- Sözlük anlamı olarak uzak durma, sevmeyip yüz çevirme olarak ifade edilir. Alevilik ve On iki İmam­cı Şiilikte yaygın olan bu anlayış Ehl-i Beyt'i sevme­yenleri sevmemek, düşman olanlara düşman ol­mak gibi anlamlar taşıyan bir kavramdır.

Yukarıda verilen açıklamalar aşağıdakilerden hangi­siyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "B" Tevella - Teberra
Soru Açıklaması
9.
- Köy yaşamı ile şehir yaşamının farklılığı insanların dini kavrayışlarını da etkiler.

- Arapların, Türklerin, İranlıların, Uzakdoğu'da ya­şayanların İslamiyet'i seçmesiyle birlikte, araların­da yorum farklılıkları ortaya çıkmıştır.

- İnsanların kabiliyetleri, huyları, ilgileri, ihtiyaç ve beklentilerinin farklı olması, onların dini anlama biçimlerini de şekillendirir.

Bu açıklamalar, din anlayışındaki yorum farklılıkları­nın oluşmasına etki eden nedenlerden sırasıyla han­gileriyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal koşullar - Kültürel ortam - İnsan unsuru
Soru Açıklaması
10.
- Hz. Peygamber zamanında Mescid-i Nebevi aynı zamanda Suffe denilen yatılı bir üniversite özelliği taşımakta idi. Hz. Peygamber burada ashabına ders­ler yapmaktaydı.

- Osmanlı Devleti'nde birçok cami; medrese, ibadet, yeri, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, ker­vansaray, çarşı, okul, hastane gibi binaların bulun­duğu külliye adı verilen yapılardan oluşmaktaydı.

Yukarıda verilen bilgilerden aşağıdakilerin hangisi çı­karılabilir?
Doğru Cevap: "B" Camiler sadece ibadet yeri olarak kullanılmamış­tır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.