TYT - AYT Din Kültürü: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar TEST - 1


İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar TEST - 1
1.
- Tasavvuf haldir, söz değildir.

- Tasavvuf ehlinin üç vasfı vardır. Toprak gibidir, iyi­ye de, kötüye de yer verir. Bulut gibidir, her şeyi gölgeler. Yağmur gibidir, sevilen kimseyi de, sevil­meyen kimseyi de sular.

- Tasavvuf, Resülullah Efendimizin sünnetine uymak, fazla konuşmayı, fazla yemeği ve fazla uykuyu terk etmektir.

- Tasavvuf, insanı Allah'tan uzaklaştıran şeylerin hep­sini terk etmektir.

Buna göre tasavvufla ilgili aşağıdakilerden hangisi ke­sin olarak söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Herkesin katılması gereken ilahi bir yoldur.
Soru Açıklaması
2.
Makalat isimli eserinde "dört kapı kırk makam" pren­sibine göre görüşlerini açıklayan tasavvuf bilgini kim­dir?
Doğru Cevap: "E" Hacı Bektaş-ı Veli
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşünce için söy­lenemez?
Doğru Cevap: "B" Tasavvufi düşünce Peygamberimizin emriyle oluş­turulmuştur.
Soru Açıklaması
4.
Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra Medi­ne'de yaşayan Yahudilerin oruçlu olduğunu öğrendi. O gün Aşura günüydü. "Bu ne orucudur?" diye sordu. Ya­hudiler, "Bugün, Allah'ın Musa'yı düşmanlarından kur­tardığı, Firavun'u boğdurduğu gündür. Hz. Musa (a.s.), bir şükür olarak bugün oruç tutmuştur." dediler.

Bu parçada aşağıdaki aylardan hangisinden söz edil­miştir?
Doğru Cevap: "C" Muharrem
Soru Açıklaması
5.
Osmanlı Devleti'nde, daha Osman Bey zamanında bi­le gayr-ı müslimlerin hak ve hukukları koruma altında idi. Örneğin, semt pazarlarının günü bile, bu kesimin dini günlerine denk gelmemesine çalışılarak mağdur olmaları önleniyordu. Bilecik'te semt pazarının günü mahalli idare tarafından pazartesinden pazar gününe alındığında dini günlerine rast geldiğinden gayr-i müs­limlerin şikayeti üzerine tekrar merkezi idare tarafın­dan pazartesi gününe alınmıştır.

Bu parçada verilen örnek aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?
Doğru Cevap: "E" Hoşgörü
Soru Açıklaması
6.
Tasavvuf edebiyatımızın öncüsüdür. Anadolu'da yaşa­madığı halde Anadolu'daki tasavvufun gelişmesinde kaynak olmuştur. Dörtlükler halinde ve hece vezniyle oluşturulan Divan-ı Hikmet adlı kitabı İslamlığa geçiş döneminin temel eserlerindendir.

Bu parçada sözü edilen tasavvuf öncüsü aşağıdaki­lerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahmet Yesevi
Soru Açıklaması
7.
Alevi inanışında kıyamla Hakk'ın huzurunda durduğu­nu kabul ederek, benliğini ortaya koyup teslim olmak demektir. Eğer canlardan herhangi birisi maddi ve ma­nevi bir haksızlığa uğramışsa mağduriyetinin gideril­mesi için cemde kıyamda durarak şikayetini ya da uğ­radığı haksızlığı dedeye anlatır. Dede de hak talep edi­len kişiyi meydana çağırarak onu da dinler. Dede her iki tarafı da dinledikten sonra, cem erenlerinin de yar­dımıyla sorunu çözer.

Bu parçada yapılan açıklamalar aşağıdaki kavramlar­dan hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "C" Tecella durmak
Soru Açıklaması
8.
Cem in bu bölümünde Alevi inanışının esası olan "Var­lığın Birliği" ilkesi, sembollerle, müzik, semah ve deyiş­lerle ortaya konur. Hakk'ı tanımaktır. O tektir. Evreni o yaratmıştır. Her şey ona muhtaçtır. Rahim ve Rahman olan odur. Esirgeyen bağışlayan da odur. Ondan önce­si ve sonrası yoktur ve cemin merkezidir.

Bu parçada verilenler aşağıdakilerden hangisini ör­neklendirir?
Doğru Cevap: "E" Tevhid
Soru Açıklaması
9.
Alevi - Bektaşi düşüncesinde "Hak-Muhammed-Ali" üçlemesindeki "Muhammed -Ali"nin temsil ettiği ma­kamlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nübüvvet- Velayet
Soru Açıklaması
10.
Ziyaret edilen küçük tekkelere denir. Yol üstünde olup gelen ve geçene hizmet verir. Tekkeler gibi tarikat et­kinliklerinin yürütüldüğü, daha çok kırsal alanlarda ku­rulan ve farklı işlevleri olan yapılardır. İnsanlar buralar­da bir araya gelerek boş zamanlarını değerlendirirler. Dünya hayatının çeşitli zorluk ve sıkıntıları ile yorulan ruh ve bunalan gönüllerini dinlendirmek için bu mekan­lara giderler.

Bu parçada sözü edilen kurum aşağıdakilerden han­gisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "C" Zaviye
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.