TYT - AYT Din Kültürü: İnançla İlgili Meseleler TEST - 2


İnançla İlgili Meseleler konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. İnançla İlgili Meseleler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İnançla İlgili Meseleler konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İnançla İlgili Meseleler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: İnançla İlgili Meseleler TEST - 2
1.
Tevhid inancı, Allah'ın varlığını, birliğini ve eşi, benze­ri olmadığını bilerek sadece ona dua edip Allah'tan is­temektir. Tevhid inancı; İslam dininde "La İlahe İllal­lah" cümlesiyle ifade edilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi tevhit inanıcı için geçerli de­ğildir?
Doğru Cevap: "D" Yüce Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmek­tir.
Soru Açıklaması
2.
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını ifade eden ................. ile dinin toplumsal düzeyde prestij kaybettiğini, geçmişe nazaran daha az sayıda insanı et­kileyebildiğini, git gide toplum için referans noktası olmaktan uzaklaştığını ifade eden ............................. kavramı birbirlerinin yerine kullanılmaması gereken kav­ramlardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavram ikilisinden hangileri gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Laiklik - Sekülarizm
Soru Açıklaması
3.
Tanrı'nın varlığını reddetmek ve tanrı yokmuş gibi dav­ranmaktır. Bu inanç tarihin bütün dönemlerinde birey­sel olarak da olsa varlığını sürdürmüştür. Allah'ın var­lığını inkar ettiği gibi tüm dinlere ve dinlerin tanrı ta­savvurlarına da karşıdır.

Bu bilgide anlatılan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ateizm
Soru Açıklaması
4.
- İslam öncesi Mekkelilerin Allah ile birlikte putlara tapmaları, onları aracılar kabul etmeleri, melekle­ri Allah'ın kızları saymaları

- Yahudilerin de tek tanrı inancına varana kadar Yaho­va'yı en büyük tanrı olarak kabul edip, özel kabile tanrılarına da inandıklarını belirtmeleri

Yukarıda örneklendirilen inanç biçimi aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Politeizm
Soru Açıklaması
5.
- Mekkelilerin Allah ile birlikte putlara tapmaları, on­ları aracılar kabul etmeleri, melekleri Allah'ın kız­ları saymaları

- Yahudilerin de tek tanrı inancına varana kadar Yaho­va'yı en büyük tanrı olarak kabul edip, özel kabile tanrılarına da inanmaları

Yukarıda sözü edilen inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Politeizm
Soru Açıklaması
6.
"Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulun­saydı, yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabb'i olan Allah, onların ya­kıştırdıkları sıfatlardan uzaktır." (Enbiya suresi, 22. ayet)

Bu ayette öncelikle reddedilen inanma biçimi aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Politeizm
Soru Açıklaması
7.
"Andolsun ki onlara. "Kim yarattı gökleri ve yeryüzünü ve kim ram etti güneşi ve ayı" diye sorsan Allah derler mutlaka, o halde ne diye ona kulluktan dönüp uydur­ma şeylere kapılıyorlar?" (Ankebut suresi, 61. ayet)

Bu ayette İnsanların tek tanrı inancından dönüp di­ğer varlıklara inanmaları, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Politeizm
Soru Açıklaması
8.
Ateizm, Allah'ı insan yaşamına dahil etmeyen, hatta buna gerek bile duymayan görüş olarak ifade edilmek­tedir. Bu anlamıyla ateizm, dinı inançsızlığa ve dinden kaynaklanan tüm değerler ile dinlerin hepsine karşı ol­mak demektir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ateist düşünceler­dendir?
Doğru Cevap: "B" Tüm metafizik inanç ve ruhanı varlıkları reddetmek.
Soru Açıklaması
9.
"Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç kimse hiç kimseyi ne bir din ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayamaz ... " (Atatürk)

Atatürk bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisi karşı ol­duğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" İnançla ilgili baskı yapılmasına
Soru Açıklaması
10.
İnsanların birçok tanrıya inanmanın getirdiği zihin parçalanmasından, bağımlılık duygusundan ve köle­likten kurtulmasına neden olan inanç aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tevhit
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: İnançla İlgili Meseleler TEST - 2
11.
"Cumhuriyet hükumetimizin bir Diyanet İşleri makamı vardır. Bu makama bağlı müftü, hatip, imam gibi gö­revli birçok memurları bulunmaktadır. Her şeyden ön­ce şunu en basit bir din'ı' gerçek olarak bilelim ki, bizim dinimizde özel bir sınıf yoktur. Hoca olmak için yani din'ı' gerçekleri halka telkin etmek için, mutlaka hoca elbi­sesi şart değildir. Bizim yüce dinimiz her erkek ve ka­dın Müslümana, genel olarak araştırmayı farz kılar ve her erkek ve kadın Müslüman, toplumu aydınlatmak­la yükümlüdür." (Atatürk)

Atatürk'ün bu sözlerine bakarak aşağıdakilerden han­gisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" İslam, azınlıkların haklarını her zaman güvence al­tına almıştır.
Soru Açıklaması
12.
Tövbe etmek, yapılan hatadan pişmanlık duyarak ay­nısını bir daha yapmamak üzere Allah'a söz vermek ve bu konuda kararlı davranmaktır. İstiğfar ise Allah'tan af ve mağfiret dilemektir.

Aşağıdakilerden hangisi tövbe ile ilgili doğru bir ifa­de değildir?
Doğru Cevap: "E" Tövbe; bir amaca ulaşmak için gerekli tüm gayreti gösterdikten sonra kalben Allah'a bağlanıp ona gü­venmek, sonucu Allah'tan beklemektir.
Soru Açıklaması
13.
Dinin, bireyin manevi hayatını aşarak toplumsal haya­tı etkileyen eylem ve davranışlara ilişkin bölümlerinde kamu düzenini, güvenini ve çıkarlarını korumak ama­cıyla sınırlamalar kabul etme ve dinin kötüye kullanıl­masını ve sömürülmesini yasaklama laikliğin temel il­kelerindendir.

Laik düşünceyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?
Doğru Cevap: "D" Eğitim kurumları ve eğitimin içeriğinin, din kural­larına göre düzenlenmesidir.
Soru Açıklaması
14.
Laik devlette insanlara bir dinin zorla benimsetilmesi söz konusu olmadığı gibi inandığı dinin gereklerini ye­rine getirmek isteyenlere de imkan sağlanır.

Aşağıdakilerden hangisi laik devletin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Belli bir dinin kurallarını vatandaşlarına zorla be­nimsetmeyi amaçlar.
Soru Açıklaması
15.
Şeytanı ve şeytanla ilgili sembolleri yücelten ve şeyta­na tapmayı esas alan anlayışlara verilen addır. Geçmiş­te Yezidilik gibi anlayışlarda ve bazı sapkın çevrelerde görülen şeytanı yüceltme ve kutsallaştırma anlayışı, modern dönemlerde şeytani özellikleri yüceltme şek­line dönüşmüştür.

Parçada sözü edilen inanç biçimi aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "B" Satanizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.