TYT - AYT Din Kültürü: İnançla İlgili Meseleler TEST - 1


İnançla İlgili Meseleler konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. İnançla İlgili Meseleler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İnançla İlgili Meseleler konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İnançla İlgili Meseleler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: İnançla İlgili Meseleler TEST - 1
1.
İman, insan benliği/kalbinin "onay" ve "tasdik"i oldu­ğu gibi aynı zamanda da bir "güven" meselesidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iman ile ilgili de­ğildir?
Doğru Cevap: "E" İbadetleri kesintisiz yapmak
Soru Açıklaması
2.
İlkel kabile toplumları açıklamakta zorluk çektikleri yada çaresiz kaldıkları bir takım olaylar karşısında farklı tanrılar oluşturup onlara tapınmışlardır. Çok tanrıcılık­ta tanrılara farklı anlamlar ve görevler yüklenmekte­dir. Örneğin, Hinduizmdeki üç tanrıdan Brahma yara­tıcı, Vişnu koruyucu, Şiva ise yok edici tanrıdır. Şinto­izmde birçok tanrı vardır. Bunlar güneş tanrısı, ay tan­rısı, fırtına, deniz, ateş ve gıda tanrılarıdır.

Bu parçada sözü edilen tanrı anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Politeizm
Soru Açıklaması
3.
Kuran; hayatın anlamı, yaratılışın amacı ve öldükten sonra yeniden diriliş gibi temel konularda bilgiler ve­rir. Bizlerden bu bilgilerle, değişen ya da gelişen hayat şartlarına uygun çözümler getirmemizi bekler.

Bu parçadaki açıklamaya göre Kur'an'ın bizlerden is­tediği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aklımızı kullanarak bilgi üretmemiz
Soru Açıklaması
4.
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devletin her inanç grubuna aynı uzaklıkta olması, devletin kont­rolünde olan eğitim, sağlık, güvenlik, hukuk, ekonomi gibi alanlarda herhangi bir dini grubun söz sahibi ol­maması, devletin dış ve iç politika için alınan kararlar­da belli bir inanç grubunun çıkarlarını gözetmemesi­dir.

Bu belirleme aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "D" Laiklik
Soru Açıklaması
5.
- Hiçbiri de Allah'ı inkara ya da şirke çağırmıyorlar. Rasulullah'ın peygamberliğini reddetmektedirler.

- Hiçbiri imanla ilgili bir esası reddetmemekte, bir başka inanca çağırmakta, hepsi de, kendilerine va­hiy geldiği iddiasıyla çıkmaktadırlar.

Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisi için ge­çerlidir?
Doğru Cevap: "D" Yalancı peygamberler
Soru Açıklaması
6.
................. din sınıfına karşı olan bir dünya görüşüdür. ................... ise bir görüş değildir, belli bir zaman ve mekan içerisinde din ve toplum arasındaki ilişkiyi açık­layan bir kavramdır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavram ikilisinden hangileri gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Laiklik - Sekülarizm
Soru Açıklaması
7.
"Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulun­saydı, yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabb'i olan Allah, onların ya­kıştırdıkları sıfatlardan uzaktır." (Enbiya Suresi, 22. ayet)

Ayette reddedilen inanma biçimi aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "C" Politeizm
Soru Açıklaması
8.
Laiklik, devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız ol­masını savunan prensiptir.

Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dinı inançları ortadan kaldırmak.
Soru Açıklaması
9.
Sofistlerin göreli anlayışları Tanrı'yı da kapsamış, onlar Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceği­ni ileri sürmüşlerdir. Sofist olan Protagoras, "Tanrı'lar­la ilgili olarak, Onların ne var olduklarını ne de var ol­madıklarını bilebilirim; çünkü bu konuda bilgi için ko­nunun karanlıklılığı ve insan yaşamının kısalığı gibi bir çok engel vardır." demiştir

Bu verilenlere göre sofistler aşağıdaki inançlardan hangisini savunmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Agnostisizm
Soru Açıklaması
10.
Mantık ve doğal dünyaya dair gözlemlerin kaynağını oluşturduğu; dinsel bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan, bu sebeple va­hiy ve esine dayalı tüm dinleri reddeden tek Tanrı inan­cıdır.

Bu bilginin ait olduğu inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Deizm
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: İnançla İlgili Meseleler TEST - 1
11.
1- Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak inanç esaslarının temeli olup buna .............. inancı denir.

2- .............. inanarak söyleyen bir insan, Müslüman olduğunu ifade etmiş olur.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kav­ramlardan hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Tevhit - Kelime-i şehadeti
Soru Açıklaması
12.
- Dilimizde Tanrıcılık anlamına gelmektedir.

- Alt yapısında tanrının varlığına inanma fikri yat­maktadır .

- Bu inancın akabinde var olan tanrının insanlar için bir din gönderdiği ilkesi mevcuttur.

- Var olan her şeyin tanrı tarafından yaratıldığını söy­lemektedir.

Açıklaması yapılan inanç sistemi aşağıdakilerde han­gisidir?
Doğru Cevap: "E" Teizm
Soru Açıklaması
13.
İman edenlerin kalbinde, vahiy yolu ile insanlara kut­sal kitaplar ve peygamberler gönderen, evreni yaratan ve yöneten, aklı ve iradesi olan, sonsuz bilgi, kudret ve iradesiyle varlığını devam ettiren bir Allah inancı var­dır. Allah, doğaüstü ve sonsuz yetkinlikte yüce bir var­lık olarak, her an evrenin canlı-cansız her zerresinde etkin ve yetki sahibidir.

Buna göre Allah inancıyla ilgili aşağıdakilerden han­gisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "E" Allah'ı sadece metafizik bilgisi olanlar bilebilir.
Soru Açıklaması
14.
"Laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve dü­şüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürüt­mek, din konusunda toplumu aydınlatmak görevleri arasında bulunur."

Bu tanımlama aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan han­gisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Diyanet İşleri Başkanlığı
Soru Açıklaması
15.
Her türlü Tanrı inancına ve ruhani varlıklara olan inanç­ları inkar eden, her şeyi akıl gerçekliği ile açıklamayı benimseyen düşünce şekli aşağıdakilerden hangisi­dir?
Doğru Cevap: "E" Ateizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.