TYT - AYT Din Kültürü: İnanç TEST - 2


İnanç konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. İnanç Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İnanç konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İnanç Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: İnanç TEST - 2
1.
İmanın tarifi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Allah'ın (c.c.), peygamberimize (s.a.v.) gönderdik­lerini kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmekten ibaret­tir.
Soru Açıklaması
2.
- Allah'ın insana yaratılışı esnasında bazı hususları bildirmesidir.

- Allah'ın insana kendi çaba ve iradesi neticesinde bilgi vermesidir.

- Allah'ın kulun kalbine bir şeyi koyması ve yerleştir­mesidir.

Bu açıklamalar aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "D" İlham
Soru Açıklaması
3.
Evrendeki olaylar bir düzen ve yasalar çerçevesinde, sebep-sonuç ilişkisi içindedir. İnsan evrende geçerli olan yasaları gözeterek, akıl ve iradeleriyle sebepleri bulabilirler. Bir çiftçi tohum ekmeden, ürün elde ede­mez. Çiftçi tarlasını zamanında sürmeli, tohumunu ek­meli, gübrelemeli ve sulamalıdır. Sonra da bol ve iyi ürün alabilmek için Allah'tan yardım dilemelidir.

Parçada verilenleri destekleyen ayet, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" " .... Ey çocuklarım, tek bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ben size Allah'tan hiçbir şeyi sağlayamam (gideremem). Hüküm yalnızca Allah'ın­dır. Ben O'na tevekkül ettim . ... :' (Yusuf, suresi 67. ayet)
Soru Açıklaması
4.
"Allah ve Resulü, bir işte hüküm verdiği zaman, artık inanmış bir erkek ve kadının, o işi kendi isteklerine gö­re seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur." (Ahzap sure­si, 36. ayet)

Bu ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamberin sözlerinin değeri ve bağlayıcılığı
Soru Açıklaması
5.
Bir amelin salih olabilmesi için ameli işleyen kimsenin mümin olması, şirk ve gösterişten uzak durması, ame­li iyi bir niyet ve ihlasla yapması ve amelin İslam'ın pren­sipleriyle çatışmaması gerekir. İnanmayan bir insanın yaptığı güzel, faydalı, işler "salih amel" kapsamında de­ğerlendirilemez. Çünkü amelin sıhhati için imanın ge­rekli olduğunu Yüce Kitabımız Kur'an şöyle ifade et­mektedir: "Kim iman (esaslarını) inkar ederse o kim­senin ameli boşa gider." ( Maide, 5)

Bu parçada verilenlere göre, iman ve amel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Amelin kabulu için iman gereklidir.
Soru Açıklaması
6.
"Bilgi-tasdik-ikrar'"ı içine alan kavram aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İman
Soru Açıklaması
7.
"Uyanıncaya kadar uyuyan kişiden kalem kaldırıldı." (Hadis)

Bu hadisle ilgili, aşağıdakilerden hangisi söylenebi­lir?
Doğru Cevap: "E" Rüyalar, kesin bir bilgi kaynağı değildir.
Soru Açıklaması
8.
İman kalp ile ............ ve dil ile ............ dır.

Yukarıdaki belirlemede boş bırakılan yerlere sırasıy­la aşağıdaki kavramlardan hangileri gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" ikrar - tasdik
Soru Açıklaması
9.
"Amentü" de ifadesini bulan; "Allah'a, meleklerine, Ki­taplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe, Kadere, yani hayır ve şenin Allah'tan olduğuna, Öldükten sonra tekrar diriltilip Mahşere gönderilmeye" iman etmek ve beraberinde "Kelime-i Şahadet" getirmekten ibarettir. Bu tür iman daha ayrıntıdır. Bunlara "İmanın Şartları" adı verilir. Peygamber Efendimiz de, "İman nedir?" sualine, bu şekilde cevap vermiştir.

Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle ilişkidir?
Doğru Cevap: "A" Tafsili iman
Soru Açıklaması
10.
Allah (cc)ın gönderdiği İslamı, Hz. Muhammed (sav)in getirip tebliğ ettiği Din'in bütün esaslarını, bütün hü­kümlerini kalp ile doğrulamak, dil ile söylemek, bir an­lamda İslamın doğruluğuna tanıklık etmek demektir.

Bu açıklama aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?
Doğru Cevap: "B" Akide
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: İnanç TEST - 2
11.
Bir kimse inanılacak esasların hepsini kabul etse fakat bir veya birkaçına inanmasa, mesela meleklere veya namazın farz oluşuna yahut adam öldürmenin haram­lığına inanmasa iman etmiş sayılmaz. İman edilecek esaslardan birini kabul etmeme durumunda iman ger­çekleşmemiştir ki artması veya eksilmesi söz konusu olsun. Herkes aynı şeylere iman etmekle yükümlüdür.

Bu paragrafa göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
Doğru Cevap: "B" İman, inanılması gereken hususlar açısından art­maz ve eksilmez.
Soru Açıklaması
12.
Kalpte bulunan iman, tasdik veya marifetin dünya ha­yatında bir hüküm ifade edebilmesi için dil ile söylen­mesi, hareketlere yansıtılması ve gösterilmesidir.

Bu iman tanımındaki obje aşağıdakilerden hangisi­dir?
Doğru Cevap: "D" İkrar
Soru Açıklaması
13.
İnsanı diğer canlılardan ayıran ve onu sorumlu kılan temyiz gücü, düşünme ve anlama melekesidir.

Bu parçada verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Akıl
Soru Açıklaması
14.
. .............. ; kalpte bulunan iman, tasdik veya marifetin dünya hayatında bir hüküm ifade edebilmesi için dil ile söylenmesi, hareketlere yansıtılması ve gösterilmesi­dir.

Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle başlamalıdır?
Doğru Cevap: "C" İkrar
Soru Açıklaması
15.
- "Allah'ım bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi öğret ve ilmimi artır."(Tirmi­zi)

- "Faydasız ilimden sana sığınırım." (Nesai)

- "Allah'ım fayda vermeyen ilimden kabul olmayan duadan, korkmayan kalpten ve doymayan nefisten sana sığınırım." (İbn Mace)

Bu hadislerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebi­lir?
Doğru Cevap: "C" İlmin kendisinin doğruluk veya hakikat değeri ka­dar fayda değerine de sahip olmalıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.