TYT - AYT Din Kültürü: İnanç TEST - 1


İnanç konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. İnanç Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İnanç konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İnanç Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: İnanç TEST - 1
1.
Kişinin dili ile Kelime-i şehadet getirilmesi, Allah'ı ve Rasulü bilme ve O'nun Allah'tan getirdiği vahye de iman ettiğini dil ile söylemesi aşağıdakilerden hangi­si ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "A" İkrar
Soru Açıklaması
2.
Vahiy,Yüce Allah tarafından doğrudan doğruya veya el­çi (melek) vasıtasıyla Peygamberlere bildirilen ve ke­sinlik ifade eden bilgilerdir.

Bu parçaya göre vahiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" İlahi emir, bilgi veya hükmün peygamberlere gizli ve süratli bir şekilde bildirilmesidir.
Soru Açıklaması
3.
- Doğrulamak anlamında bir deyim olup, bir kimse­nin dili ile ifade ettiği İslam inançlarını kalbi ile olay­lamasıdır.

- İnancın dil ile ifade edilmesidir. Bunun en kısa şek­li Kelime-i Şehadet getirmek, daha geniş olanı ina­nılacak esasları söz ile ifade ederek çaplı inanmak­tır.

Bu belirlemeler, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Tastik - İkrar
Soru Açıklaması
4.
İnsanı diğer canlılardan ayıran ve onu sorumlu kılan iyiyi kötüden ayırabilme gücü, düşünme ve anlama me­lekesidir.

Bu parçada verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Akıl
Soru Açıklaması
5.
İnsanın bir şeye, iç dünyasında, kuşkuya yer kalmayacak kesinlikte inanması; güvenmesi, doğrulaması, boyun eğmesi ve hükmünü kabul etmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" İman
Soru Açıklaması
6.
İnanç meseleleri dinlerin asıl ve temel unsurudur. Bu esaslar Peygamberlerin tebliğ görevinin temelini oluş­turmaktadır. Buna yönelik Hz. Peygamber (s.a.v.) "Esa­sen peygamberler baba bir kardeştirler, anaları ayrıdır, dinleri birdir." buyurmuşlardır.

Bu verilenlere göre, iman ve amel ile ilgili aşağıdaki­lerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" İman esaslarının aynı, ameli hükümlerin ise farklı olduğu
Soru Açıklaması
7.
Kelime anlamı; işaret etmek, gizli ve süratli bir şekilde bir şeyi bildirmek, elçi göndermek demektir. Terim ola­rak vahiy; Allah Teala'nın insanlar arasından seçmiş ol­duğu peygamberlerine İlahi bir yolla mesajlarını, emir ve yasaklarını bildirmesidir.

Bu açıklamada sözü edilen bilgi kaynağı aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Vahiy
Soru Açıklaması
8.
"Ey iman edenler! Eğer fasık bir kimse size bir haber getirirse, onun doğruluk derecesini araştırın. Yoksa bil­meyerek bir kavme eziyet edersiniz de yaptığınıza piş­man olursunuz." (Hucurat suresi, 6. ayet)

Bu ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisin ulaşılır?
Doğru Cevap: "E" Günahkar bir kimselerin verdikleri haberlere ve bilgilere güvenilmemesi gerektiğine
Soru Açıklaması
9.
Bilgi kaynaklarını farklı bakış açılarıyla sınıflandırmak mümkündür. Birincil kaynak, bir çalışma sürecinde oluş­turulmuş veya yazılmış bir doküman ya da fiziksel ob­jedir. Bu kaynaklar araştırmacılar için deneysel araştır­malara, özgün fikirlere ve olaylara ulaşma imkanı sağ­lar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi birincil bilgi kay­naklarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Filmler
Soru Açıklaması
10.
Allah'ın, bütün varlıklar içinde insanı sorumlu tutma­sının sebebi, onun akıl ve irade sahibi olmasıdır. Bu yüzden aklı dengesi olmayan kimselerle, henüz aklı er­meyen çocuklar dini' sorumluluğun dışında tutulmuş­lardır. Ayni biçimde alkollü içecekler ve uyuşturucu kul­lanma gibi. Haram olmasına rağmen birisi alkollü içki içmişse, içkinin tesiri ondan geçinceye kadar namaz kı­lamaz. Çünkü aklı başında değilken kıldığı namazın ona bir faydası dokunmamaktadır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
Doğru Cevap: "B" İslam dini, ibadet ve itaatin düşünülerek, bilinçli bir şekilde yapılmasını ister.
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: İnanç TEST - 1
11.
Kur'an-ı Kerım'in birçok ayetinde iman ile sahih amel yan yana zikredilmiş, müminlerin salih amelleri işleye­rek maddı-manevı gelişmelerini sağlamaları ısrarla is­tenmiştir. Çünkü düşünce ve kalp alanından eylem ve hareket alanına çıkamamış olan iman meyvesiz bir ağa­ca benzer. Kalpte mevcut olan iman ışığının hiç sönme­den parlaması, giderek gücünü artırması salih amel­lerle mümkün olabilir.

Bu ayette göre, iman ile ilgili aşağıdakilerden hangi­si söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Amel, imanı koruyan bir fanus gibidir.
Soru Açıklaması
12.
İman kalp ile ............ ve dil ile ............ dır.

Bu belirlemede boş olan yerlere aşağıdaki kavram­lardan hangileri gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" tasdik - ikrar
Soru Açıklaması
13.
"Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını (günahları) dilediği kimse için bağış­lar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile ifti­ra etmiş olur." (Nisa suresi, 48. ayet)

Bu ayet aşağıdakilerden hangisi hakkında inmiştir?
Doğru Cevap: "D" Müşrikler
Soru Açıklaması
14.
Allah Teala'nın sonsuz kudretini gösteren delillerden biri de insanoğlunun yeryüzünde yaratılması, türetil­mesi ve çoğaltılmasıdır. Onları bu şekilde türetip yer­yüzüne yayma gücüne sahip olan Allah, öldükten son­ra dirilterek huzurunda toplamaya da kadirdir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi, yukarıda anlatılanlarla ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" "De ki: "Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur; sa­dece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız." (Mülk suresi, 24. ayetr)
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi "İcmali imanın " tanımıyla il­gilidir?
Doğru Cevap: "E" İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak de­mektir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.