TYT - AYT Din Kültürü: HZ. Muhammed ve Gençlik TEST - 2


HZ. Muhammed ve Gençlik konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. HZ. Muhammed ve Gençlik Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki HZ. Muhammed ve Gençlik konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak HZ. Muhammed ve Gençlik Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: HZ. Muhammed ve Gençlik TEST - 2
1.
Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, arkadaşlarından bazılarının, "Ey Allah'ın Elçisi! Zenginler sevapları alıp gittiler. Bi­zim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar, hem de mallarının fazlasını bağış olarak veriyorlar." de­meleri üzerine, "Allah sizlere bağışlayacağınız bir şey vermedi mi zannediyorsunuz? Her tesbihe, her tahmi­de ('elhamdülillah' demek), her tehlile ('la ilahe illallah' demek), her iyiliği emretmeye ve her kötülükten alı­koymaya da bağış sevabı vardır.

Parçada verilenlere göre, Hz. Peygamberin iletişimiy­le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" İnsanların akıl ve duygularına hitap etmiştir.
Soru Açıklaması
2.
- Kabilesi,, Mekke'nin sayılı zengin kabilelerinden di. Bu sebeple, eskiden beri saygı ve i'tibar gör­müşlerdir.

- Yeni Müslüman olanlar, kendilerine yapılan eziyet ve işkencelerden kurtulmak için, bu sahabenin evi­ne sığınmışlardır.

- Bu ev Dar-ül İslam olarak; uzun müddet önemini korumuştur.

Parçada bilgisi verilen sahabe aşağıdakilerden hangi­sidir?
Doğru Cevap: "E" Erkam b. Ebi'I-Erkam
Soru Açıklaması
3.
Mirac yolculuğu sonrasında Sıddık lakabını alan sa­habe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ebu Bekir
Soru Açıklaması
4.
Büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklar göstererek canı pahasına Hz. Peygamber'i korumuş, İslam dininin ya­yılmasında ona yardım edenlerin başında yer almıştır. Müşriklerin, Hz. Peygamber'i öldürme kararı verdikle­ri Hicret gecesinde hayatını tehlikeye atarak geceyi onun yatağında geçirmiş, müşrikleri oyalayarak Hz. Pey­gamber'e zaman kazandırmıştır.

Parçada sözü edilen sahabe aşağıdakilerden hangisi­dir?
Doğru Cevap: "A" Hz.Ali
Soru Açıklaması
5.
- İkinci Akabe b'ı'atinde, kendi can ve mallarını koru­dukları gibi Peygamberimize yardım ederek İslami­yete hizmet edeceklerine söz verip, Müslüman olan yetmiş Medinelilerdendir.

- Onsekiz yaşında iken Müslüman oldu. Peygambe­rimiz ( s.a.v.) ve Ashab-ı kiram Mekke'den Medi­ne'ye hicret ettiklerinde bütün malları ve mülkle­ri Mekke'de kalmıştı. Peygamberimizin emirleriy­le Medine'de bulunan Müslümanlarla, Mekke'den hicret eden Müslümanlar asında kardeşlik kurarak evlerini, mallarını ve eşyalarını paylaştırmışlardır.

Parçada sözü edilen sahabe aşağıdakilerden hangisi­dir?
Doğru Cevap: "A" Saad b Ebi Vakkas
Soru Açıklaması
6.
Sevr Mağarasına yemek taşırken, kuşağını ikiye böle­rek azık torbasının ağzını bağlamış ve bunun üzerine Allah Rasülu: "Allah bu kuşağın karşılığında cennette sana iki kuşak versin" diye iltifat etmiş, bundan dolayı da "Zatu'n - Nitakeyn" (İki kuşaklı) diye anılmıştır.

Parçada sözü edilen sahabe aşağıdakilerden hangisi­dir?
Doğru Cevap: "C" Esma bint Ebi Bekr
Soru Açıklaması
7.
Esasen çoğu anne-baba, evladına isim koyarken anla­mına dikkat eder ve "ismiyle yaşasın!" temennisinde bulunur.

Buna göre Hz Peygamber doğduğunda hangi isim ve­rilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Muhammed
Soru Açıklaması
8.
18 yaşında iken ilk Müslüman olan genç sahabilerden­dir. Ailesi Mekke'nin ileri gelen zengin ailele- rindendi. Ailesinin konum ve durumu sebebiyle bolluk ve zen­ginlik içinde yaşayan bir gençti. Hz. Peygamberin (s.a.v.) davetini duyunca hemen kabul etti. Güzel konuşmak, insanlarla iyi iletişim kurmak gibi becerilere sahipti. Genç sahabiler içinde öğreticiliği ile öne çıkmıştır.

Bu parçada sözü edilen sahabe aşağıdakilerden han­gisidir?
Doğru Cevap: "D" Mus'ab b. Umeyr
Soru Açıklaması
9.
Onun içinde yaşadığı toplum olan Babilliler, yıldızlara tanrı diye inanıyorlar, onlar adına yaptıkları putlara iba­det ediyorlardı. Putları ve yıldızları, ruhların sembolü olarak kabul ederlerdi. Onlar, ruhlara ve meleklere iba­det esasından başlar ve giderek yıldızlara, aya, güne­şe ve sonunda bunlar adına yapılmış putlara tapmaya başlamışlardır. O, peygamber olarak görevlendirildi­ğinde önce babasını davet etmiş, ama babası onu kov­makla tehdit etmiştir.

Bu parçada verilenlere göre, Kuran'da örnek olarak gösterilen genç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. İbrahim
Soru Açıklaması
10.
Darun Nedve'de toplanan müşrikler Hz Muhammed'i (s.a.s) öldürme kararı aldılar. "Her kabileden birer tem­silci seçelim ve Muhammed'i aynı anda öldürsünler, kimin öldürdüğü belli olmasın" fikrini ortaya atan müş­rik kimdir?
Doğru Cevap: "D" Ebu Cehil
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: HZ. Muhammed ve Gençlik TEST - 2
11.
Müşriklerin reisi Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin hanımı, Mekke'nin fethi sırasında İslam'ı kabul etmişti. Bu ara­da kocası İkrime korkusundan Yemen'e kaçtığından, onu affedip Müslümanlığa kabul etmesi hususunda Hz. Peygamber'den söz almıştı. Bunun üzerine eşi, İkri­me'yi bulup Müslüman olması için huzuruna getirdi­ğinde Hz. Peygamber: "Hoş geldin süvari yolcu!" diye­rek onu güler yüzle karşıladı. Öte yandan çevresinde­ki arkadaşlarına da, "İkrime aranıza katılıyor, onu gör­düğünüzde babası Ebu Cehil'e sövüp hakaret etmeyin, çünkü ölüye yapılan hakaret, hayatta olanı incitir." bu­yurdu.

Parçada verilenlere göre, Hz. Peygamberin iletişimiy­le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" İnsanları ve onların değer verdiği şeyleri önemse­miştir.
Soru Açıklaması
12.
Hz. Peygamber, dostlukları kuvvetlendirme, sevgiyi pe­kiştirme, gönül kazanma, İslam'a yönlendirme, muh­temel kötülükleri önleme, hizmet ve başarıyı ödüllen­dirme gibi çeşitli amaçlarla, beşeri bir adete uyarak çevresindeki insanlara hediye vermiş ve başkalarının hediyelerini de kabul etmiştir. Bir defasında genç sa­habi Cabir'den devesini satın almış, parasını ödedik­ten sonra almış olduğu deveyi ona hediye etmiştir.

Parçada verilenlere göre, Hz. Peygamberin iletişimiy­le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Hediye vererek insanların gönlünü kazanmıştır.
Soru Açıklaması
13.
19 yaşında Müslüman olmuş, tam bir İslam fedaisi idi. Uhud Savaşında Peygamberimizi (asm) korumuş ve her ok atışında bir müşriği yok etmiş Peygamberi­mizin (asm) "Anam-babam sana feda olsun ok at"" il­tifatına mazhar olmuş olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Saad b Ebi Vakkas
Soru Açıklaması
14.
Hz. Peygamber, "Ben bu adamı Mekke'de kendisini çok seven ve bolluk içinde büyüten bir anne-babanın ku­cağında gördüm. Kureyş kabilesinin gençleri içerisin­de onun gibisi yoktu. Sonra Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah Rasulü'ne yardım etmek arzusu ile bu mutlu yaşayışını terk etti.

Peygamberimiz (s.a.v.) yukarıdaki sözleri aşağıdaki sahabiden hangisi hakkında söylemiştir?
Doğru Cevap: "B" Mus'ab b. Umeyr
Soru Açıklaması
15.
Resulullah ilk üç sene İslam'ı gizli bir şekilde teblığ et­miş, davetini kabul etmeyenlerden bu mevzuyu kim­seye açmamalarını istemiştir. Peygamber Efendimiz Ku­reyş müşriklerinden sakınarak bu mübarek yerde bu­lunur, yanına gelenlere orada İslam'ı anlatır, Kur'an-ı Kerım okur ve öğretirdi. Orada, beraberce namaz kı­larlardı. Birçok insan İslam ile burada tanışmıştır.

Bu parçada sözü edilen yer aşağıdakilerden hangisi­dir?
Doğru Cevap: "A" Dar-ül Erkam
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.