TYT - AYT Din Kültürü: HZ. Muhammed ve Gençlik TEST - 1


HZ. Muhammed ve Gençlik konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi test çöz sayfasındasın. HZ. Muhammed ve Gençlik Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki HZ. Muhammed ve Gençlik konusu TYT - AYT Din Kültürü dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak HZ. Muhammed ve Gençlik Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
TYT - AYT Din Kültürü: HZ. Muhammed ve Gençlik TEST - 1
1.
Bu sahabe, Hz. Osman (ra)' ın halifeliğinin son yılların­ da gerçekleşen ve onun öldürülmesiyle sonuçlanan ha­diselerden özellikle uzak kalmaya çalıştı. O, Hz. Osman (ra)'dan sonra halife seçilen Hz. Ali (ra)'ye biat etme­miş, onun döneminde meydana gelen iç savaşlardan da uzak durmuştur. Niçin böyle davrandığı ve halifenin yanında yer almadığı kendisine sorulduğunda ise şu cevabı vermiştir: "Şu anda Müslümanlar arasında sa­vaşlar gerçekleşmektedir. Halbuki ben "La ilahe illal­lah" diyen bir kimseyi öldürmeyeceğime dair yemin ettim."

Parçada sözü edilen sahabe aşağıdakilerden hangisi­dir?
Doğru Cevap: "E" Üsame b. Zeyd
Soru Açıklaması
2.
İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan Akabe Biatları'nda aktif görevler almıştır. Bu dönem­de savunmasız olarak Medine'ye gidip oranın aşiret li­derlerine İslam'ı anlatmayı başarması neticesinde her evde İslamiyet'in varlığından haberdar olunmasını sağ­lamıştır. Bir yıl gibi kısa sürede Medine'yi İslam'a ev sa­hipliği yapma konumuna getirmiş, "Medine Fatihi" ün­vanını hak etmiştir. Medine'de hem dinı, hem de siyası görevlerde bulunmuş, Evs ile Hazrec arasında yıllardan beri devam eden savaşların bitirilmesinde etkin görev­ler üstlenmiştir. Böylece Medine'de sosyal nizamın te­sis edilmesini sağlama yolunda önemli adımlar atmış­tır.

Bu parçada verilenler hangi sahabeyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Musab b. Umeyr
Soru Açıklaması
3.
Hz. Peygamber, çevresindeki insanlarla canlı bir ileti­şim içinde olmuş, yanına gelene iyi davranmış, gelme­yenleri de ziyaret ederek mesajını ulaştırmaya gayret etmiştir. O'nun panayırları dolaşması ve Taif 'e gidişi de iletişim amaçlı olmuştur. Ayrıca, misafirperverlik ve mi­safire ikramda bulunma, gelmeyene gitme, ilişkiyi kes­meme, hasta ziyaretinde bulunma, cenazelere katılma O'nun günlük işleri ve tavsiyeleri arasındadır.

Parçada verilenlere göre, Hz. Peygamberin iletişimiy­le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Her fırsatta insanlarla iletişim kurmaya çalışmıştır.
Soru Açıklaması
4.
25 yaşında Habeş Hicret kafilesinin başkanlığını yap­mış ve Habeş Necaşi'si huzurunda Mekke müşrikleri ile tartışarak Necaşi'nin Müslüman olmasına vesile olmuş olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Cafer b. Ebi Talib
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamberimiz 20 yaşındaydı. Son Ficar harbinde çok kan dökülmüştü. Mekke'de asayiş bozulmuş, hu­zur diye bir şey kalmamıştı. Bu dönemde Mekke'de güçlüler zayıfları eziyor, haksızlıklar almış başını gidi­yordu.

Mekke'de haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek amacıyla kurdukları ve Peygamber Efendimiz'in de katıldığı topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hılfü'l fudül
Soru Açıklaması
6.
ResOllah'ın en yakın dostu EbO Bekir'in (r.a.) kızıydı. Hicretin ikinci senesinin Şevval ayında Peygamber Efen­dimiz ile evlenmişti. Oldukça genç yaşta evlendiği için Peygamber evinde yetişip alim, fakih bir kadın olarak tarihe geçecekti. Çok zeki , öğrenme arzusu ile dolu, soru sormayı seven, genç bir kadındı. ResOlullah onun­la sohbet etmeyi, davetlere katılmayı, onun soruları­na cevap vermeyi çok severdi. Kendisine ashabından en çok kimi sevdiği sorulduğunda hiç çekinmeden onun adını verirdi.

Parçada hakkında bilgisi verilen sahabe aşağıdakiler­den hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Aişe
Soru Açıklaması
7.
Peygamberimizin (s.a.v.) İslam'ın ilk yıllarında Mek­keli müşriklerin zulüm ve baskıları yüzünden gizli bir merkez olarak kullanıp, eğitim faaliyetlerini yürüttü­ğü yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dar'ül Erkam
Soru Açıklaması
8.
Kur'an'da kendisinden en fazla bahsedilen peygamber­di. Onun karşılaştığı olaylar, kavmine yaptığı tebliğ, sa­hip olduğu üstün ahlak, Allah'a olan imanı ve teslimi­yeti, samimiyeti birçok ayetle müminlere bildirilmiştir. Müminlere düşen de, Allah'ın, pek çok yönden üstün kıldığı bu resulünü örnek almak, onun kendi dönemin­de çevresindekilere tavsiye ettiklerini uygulamaya ça­lışmaktır.

Verilen paragrafta örnek olarak gösterilen genç aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Musa
Soru Açıklaması
9.
"Ey iman edenler! Elinizin altındaki hizmetçilerle içi­nizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanını­za gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. Sabah na­mazından önce, öğle sıcağından dolayı (istirahata çe­kilirken) elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra." (Nur suresi, 58. ayet)

Bu ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "B" Gençlik ve ihtiyarlık yaşları arasında kesin çizgi ol-madığına
Soru Açıklaması
10.
"Sizden biriniz (kölelerinize, hizmetçilerinize) 'kulum/kölem demesin, fakat delikanlım/gencim (feta) desin. Zira hepiniz Allah'ın kullarısınız. Bir köle de (sahibine) Rabbim demesin, ama efendim desin." (Hadis)

Bu hadis ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber, insanların onurunu gözetmeye dik­kat etmiştir.
Soru Açıklaması
logo
TYT - AYT Din Kültürü: HZ. Muhammed ve Gençlik TEST - 1
11.
Gençlerle ilgili Hz. Peygamberimiz'e (s.a.v.) yönelik aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Kur'an-ı Kerim ayetleriyle karıştırılabileceği endi­şesiyle hadislerin yazılmasını yasakladığı bir zaman­da, ilk Müslüman gençlerden Hz Ömer'e özel bir izin vermiştir.
Soru Açıklaması
12.
Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) dünyasında gençlerin daima özel bir yeri olmuştur. Gençlerle samimiyet ve güven üzerine bir iletişim dili geliştirmiş olan Rasul-i Ekrem (s.a.v.), onlara çok özel tavsiyelerde bulunmuş ve onların yetişmeleriyle özel olarak ilgilenmiştir. Onun rahle-i tedrisinden geçen gençler, insanlığı aydınlatan birer kandil olmuşlardır. Gençlere duyulan güven sa­yesindedir ki onlar,

1- Bilge ve kahraman bir genç,

2- Genç bir öğretmen,

3- Sorumluluk sahibi bir yönetici olmuşlardır.

Yukarıda verilenler, sırasıyla aşağıdaki sahabelerden hangileriyle ilişkidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ali - Mus'ab b. Umeyr - Muaz b. Cebel
Soru Açıklaması
13.
Hz. Peygamber (s.a.v.), arkadaşlarından Muaz'ı Yemen'e gönderirken şu tavsiyeleri yapmıştı: "Ehl-i Kitaptan bir kavme git. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeye davet et. Eğer buna itaat ederlerse, Allah'ın her gün ve ge­cede onlara beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Buna da itaat ederlerse, zenginlerden alınıp fakirlere verile­cek bir zekatı Allah'ın onlara farz kıldığını bildir."

Bu bilgi Peygamberimizin (s.a.v.) tebliği ile ilgili aşa­ğıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Mesajını kolaylık göstererek ve aşamalı şekilde sunduğuna
Soru Açıklaması
14.
Müslümanlar Medine'ye geldikleri zaman bir araya toplanır ve namaz vakitlerini gözetlerlerdi. İlk zaman­larda namaz için nida edilmezdi. Bir gün bu hususta konuştular. Kimi, "Hristiyanların çanı gibi bir çan kulla­nın" dedi. Kimi, "Yahudilerin borusu gibi bir boru kul­lanın" dedi. Hz Ömer de "Namaza çağıracak bir kişi gönderemez misiniz?" dedi. Bunun üzerine Hz. Pey­gamber buyurdu ki: "Ya Bilal! Kalk, namaz için nida et (ezan oku). Böylece namaz vakitlerinin nasıl duyurula­cağı problemi, Müslümanlar arasında danışma konu­su olmuştur. Ezan, sünnet yoluyla meşru kılınmakla bir­likte ayetlerle de te'yid edilmiştir.

Parçada verilenlere göre, Hz. Peygamberin iletişimiy­le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" İstişareye açık olması
Soru Açıklaması
15.
- Sahabelerin ileri gelenleri farzlarla ilgili konularda çoğu zaman bilgisine başvururlardı.

- Çok güçlü bir hafızaya sahip olması ve Peygamber Efendimizin (asm) her hareketini titizlikle takip et­mesinden ötürü verdiği bilgiler çok önemlidir. 2210 hadis rivayet etmiştir.

- Peygamber Efendimizin vefatından sonra evini ve Medine'yi ilim irfan yuvası haline getirdi. Yıllar bo­yunca devam eden eğitim-öğretim sayesinde Me­dine ilim merkezi haline geldi.

Parçada sözü edilen sahabe aşağıdakilerden hangisi­dir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Aişe
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.